Bölümler

Türkçe

AMAÇLAR
Öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla öğrencinin aktif olarak derse katılımını sağlayarak sürdürülen derslerimizde disiplinler arası çalışmalara önem verilmektedir. Amacımız; akademik yönden donanımlı, okuyan ve okuduğunu yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen, özgüveni yüksek, topluluk karşısında konuşma yeteneğini geliştiren, Türkçeyi doğru ve düzgün kullanabilen bireyler yetiştirmektir.

KAZANIMLAR
• Öğrencilerimizin Türkçeyi doğru ve düzgün biçimde kullanabilmelerini,
• Okumayı sevmelerini, okuduklarını yorumlamalarını ve sözlü olarak değerlendirmelerini,
• Duygu ve düşüncelerini yaratıcı ve etkili şekilde yazabilmelerini,
• Topluluk karşısında konuşarak özgüvenlerini artırmalarını,
• Ulusal ve evrensel değerlerin farkında olmalarını,
• Türkçenin inceliklerini ve dil bilgisi konularını özümseyerek akademik anlamda başarılı olmalarını
sağlamaktır.

ETKİNLİKLER
Akademik ve sosyal yönden donanımlı bireyler yetiştirmek amacıyla belirlediğimiz hedefleri gerçekleştirmek için sürdürdüğümüz çalışmalar şunlardır:
• KKT (Konu Tarama Testi) uygulaması yoluyla tamamlanan konu ile ilgili eksiklerin saptanması ve bunların giderilmesiyle ilgili çalışmalar,
• Ölçme değerlendirme ile ilgili çalışmalar (ulusal sınavlara hazırlık amacıyla test çözümleri, denemeler, sınavlar vb.)
• Öğrencilerimizin, yazılı ve sözlü olarak duygu ve düşüncelerini düzgün ifade etmek amacıyla kaleme aldıkları yaratıcı, özgün çalışmalarla sürdürülen “Etkili Okuma ve Yaratıcı Yazma” dersi,
• “Etkili Okuma ve Yaratıcı Yazma” dersi kapsamında öğrencilerimiz tarafından yazılan şiir, kompozisyon, öykülerin yer aldığı dergimiz,

• Öğrencilerimizin dil becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler; sözcük dağarcıklarında var olan ancak çok fazla kullanmadıkları sözcükler, söz grupları, atasözleri, deyimler ile ilgili çeşitli çalışmalar,

• Öğrencilerimizin belirli gün ve haftalarla ilgili düzenlenen törenlerde görev almaları (program sunuculuğu vb.),

• Türk ve Batı edebiyatlarından seçilen beş romanın okutulması,
• Yerel ve ulusal platformda düzenlenen şiir, kompozisyon, öykü vb. türlerle ilgili yarışmalara katılım,
• Öğrencilerimizin yaratıcılıklarını artıran ve onlara farklı bakış açıları kazandıran proje çalışmaları.

Matematik

AMAÇLAR

Evrensel bir dil olan matematiği, en iyi şekilde kullanabilen, sorgulayan, analitik düşünme yeteneğine sahip, modelleme ve genelleme becerileri gelişmiş, özgüveni yüksek, ulusal ve evrensel değerlerin farkında, donanımlı bireyler yetiştirirken, matematik dersinde konular günlük hayatla bağdaştırılacak şekilde, öğrenci merkeze alınarak, öğrenci seviyesine uygun yöntem ve tekniklerle verilmektedir.

KAZANIMLAR
• Ulusal ve evrensel değerlerin farkında olmalarını,
• Verileri sistematik olarak düzenleyebilme ve yorumlayabilmelerini,
• Mantık çerçevesi yoluyla doğru sonuçlara ulaşabilmelerini,
• Temel ilişkileri bularak bir problemi çözümleyebilmelerini,
• Özgün düşünebilme ve araştırabilmelerini,
• Özel kavramları kesin olarak genelleyebilmelerini,
• Sonuca ulaşmak için bilimsel düşünme ve sorgulama alışkanlığı geliştirmelerini,
• Düzenli çalışma alışkanlıkları ve bir konu üzerinde yoğunlaşabilme gücü geliştirmelerini,
• Bir görevi sistematik olarak ve mantıksal bir biçimde tanımlama alışkanlığı geliştirmelerini,
• Matematik konularını günlük hayatta kullanabilmelerini,
• “Maths is Fun” dersinde terimlerin İngilizce karşılıklarını ve kullanım dilini öğrenip uygulayabilmelerini
sağlamaktır.

ETKİNLİKLER
• KTT (Konu Tarama Testi) uygulaması yoluyla tamamlanan konuyla ilgili eksiklerin saptanması ve bunların giderilmesiyle ilgili etüt çalışmaları veya soru çözüm saatleri,
• Ölçme değerlendirmeyle ilgili çalışmalar (ulusal sınavlara hazırlık amacıyla test çözümleri, deneme sınavları vb. ),
• Matematik derslerinin matematik laboratuvarında görsellerle desteklenmesi.
• Türk Zeka Vakfı'nın her sene düzenlediği yarışmalara katılım sağlanması,
• Uluslararası Kanguru Matematik sınavına katılım sağlanması,
• Geleneksel Matematik Ligi yarışmasının düzenlemesi,

KULÜPLER

Akıl Oyunları Kulübü; kapsamında öğrencilerimizin sahip oldukları potansiyelin farkına varmalarını sağlayacak zeka oyunları ve zeka soruları kullanılmaktadır. Öğrenciler bu kulüpte ayrıca sahip oldukları zeka potansiyellerini geliştirip, pratik düşünebilme ve sorun anında doğru karar verme becerisi de kazanmaktadırlar. 

Astronomi ve Uzay Bilimleri Kulübü

En eski bilim dallarından biri olan Astronominin temelleri çok eski dönemde atalarımızın gökyüzündeki yıldızları ve onların hareketlerini incelemeleriyle atılmıştır. Galileo’nun teleskop ile gökyüzünü incelemesiyle farklı bir boyut kazanan Astronomi, takımyıldızlar, burçlar, gezegenler ve konumlarından çok daha ötesini inceleyen bir bilim dalıdır. Evrendeki tüm cisimleri (gezegen, asteroid, yıldız, bulutsu, gökada, vb.) araştıran astronomlar evrenle ilgili birçok problemi çözmeye çalışmaktadırlar. Bu soruların bazılarını şöyle sıralayabiliriz: 

• Gezegenler nasıl oluştu?
• Yıldızlar nedir, nasıl oluşur ve yok olurlar?
• Dünya dışında başka yaşam var mı?
• Evrenin başlangıcı ve sonu var mı?

Güneş sisteminin bugüne kadar karşılaştığımız öğrenme yöntemlerinden farklı metotlar kullanarak, üç boyutlu modeller yaparak, formüllerden, ezberden uzak üstelik eğlenerek öğrenildiği Astronomi ve Uzay Bilimleri Kulübünde evrene dair soruların cevapları aranmaktadır.

Fen ve Teknoloji

AMAÇLAR
Fen bilimleri; evrendeki olguları birbirine bağlayan sebepleri, bilimsel kanunlarla açıklamaya çalışır. Doğa olaylarının oluş nedenlerini ortaya koyan ve gelecekteki olayları önceden kestirme olanağı veren bu kanunlar, fen bilimlerinin diğer bilimlere olan üstünlüğünü göstermektedir. Bu doğrultuda okulumuzda 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda verilen fen bilimleri dersi, insanların maddesel çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği teknolojik bilgileri kapsayan bir bilimdir. Bu dersteki temel hedefimiz; bilim ve teknolojinin hızla geliştiği dünyamızda öğrencilerimizin bu gelişim, değişim ve yeniliklerden haberdar olarak yetişmesini, bu süreçte rol alabilmelerini sağlamaktır.

KAZANIMLAR
• Fen Bilimlerinin doğasını; fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimleri anlamalarını,
• Karşılaşabileceği alışılmadık durumlarda, yeni bilgi elde etme ile problem çözmede fen bilimlerini kullanmalarını,
• Laboratuvar çalışması için verilen yönergeleri uygulayabilme becerisi kazandırarak takım çalışmasına uygun davranışlar         sergilemelerini,
• Edindiği bilgileri ulusal sınavlarda başarılı olacak şekilde kullanabilmesini, deney sonuçlarını değerlendirebilme ve deney raporu yazabilme becerisi kazanabilmelerini
sağlamaktır.
• Fen ve Teknolojinin günlük hayatın bir parçası olduğunu, varlıklar arası ilişkilerin aslında mantıksal düşünme ile çok daha anlaşılabilir olduğu inancını,
• Varlıklar ve olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini kurabilme gücünü,
• Analitik düşünebilme, yorumlama, analiz, sentez ve muhakeme etme yeteneklerini,
• Öğrencilerin proje çalışmalarına katılımları ile inisiyatif kullanmayı öğrenmelerini
geliştirmek.

ETKİNLİKLER
• Laboratuvar çalışmaları,
• Ulusal ve uluslararası düzeyde, bilimsel projeleri değerlendiren nitelikli yarışmalara teşvik etme ve rehberlik yapma,
• 3D video ve simülasyonlardan yararlanmak,
• Öğrenci merkezli ve proje tabanlı öğrenmeye yönelik yapılan sınıf içi etkinlik, oyun ve uygulamalar.

KULÜPLER

Mucitler Atölyesi Kulübü
• Günlük hayat ile oyunu ve proje tasarımı-yapımı ve uygulamasını birleştirerek, öğrencilerin çözüm bulma becerilerini geliştirmek.
• Düşünme becerilerini geliştirerek icat yapmaya teşvik etmek.
• Öğrencilere bilim sevgisini aşılamak.
• Fen bilimlerinin günlük hayatın bir parçası olduğunu, varlıklar arası ilişkilerin aslında mantıksal düşünme ile çok daha anlaşılabilir olduğu inancını geliştirmek.
• Bilimsel ve mantıksal problem çözme becerilerini, sorunlar karşısında çözüm üretebilecek bir düşünme sistemi oluşturabilme becerisini geliştirmek.
• Analitik düşünebilme, yorumlama, analiz, sentez ve muhakeme etme yeteneklerini geliştirmek ve bilgilerin kalıcılığını sağlamak.

Eco-School Kulübü
• Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek.
• Öğrencilerin hem çevresel konularda bilgi edinmelerini, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol almalarını sağlamak.
• Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırmak.

Yabancı Diller

Özel Sanko Okulları sürekli değişen dünyaya ayak uydurmada ve çağı yakalamada kendini kanıtladığı gibi eğitime ve dolayısıyla geleceğe yön veren bir kurum olma özelliğini de sürdürmektedir.

Uygulanan sistemde İngilizce eğitiminde anaokulundan lise sona kadar yaş aralığının hedeflerinin net olarak belirlenmesi ve buna bağlı olarak ölçme-değerlendirmenin yapılabilmesi hedeflenmiştir. Bu sistem sadece sonuç odaklı değil, süreci takip eden ve gerektiğinde çözümler sunan bir altyapı da sağlamaktadır.

İNGİLİZCE

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında 5. Sınıflarda Hazırlık Sınıfı (İngilizce Ağırlıklı Sınıf) uygulamasına geçilmiş ve İngilizce ders saati 18 saate çıkarılmıştır. 8 saat ana ders, 5 saat okuma ve yazma becerileri, yabancı öğretmenle 4 saat konuşma dersi (seviyelendirilmiş hikaye kitapları üzerine)ve 1 saat de İngilizce Matematik.
Belirtilen tüm derslerde ‘Dinleme ve Konuşma’ öncelikli becerilerimizdir. .Oluşturulan alt yapı ile diğer becerilerin geliştirilmesi yapılmaktadır. Örneklendirmek gerekirse; bir yazma çalışmasından önce öğrenciler konu ile ilgili ikili, grup veya sınıfça yapılan beyin fırtınası ile başlar, bilgiler, fikirler İngilizce paylaşılır ve tartışılır. Ardından yazı çalışmalarına geçilir. Daha farklı bir örnek vermek gerekir ise; hikayeden belirlenen sayfalar okunur ardından olaylar, hikaye karakterleri, hikayenin verdiği hayat dersi veya vurguladığı değerler tartışılır ve gerektiğinde bir yazma çalışmasıyla ders tamamlanır.

Hiç bir ders konuşma becerisi olmadan işlenmez.
6. ve 7. sınıflarda ders sayısı haftada 10 saattir ancak tüm stratejiler ve uygulamalar farklılık göstermemektedir.
8. sınıflarımızda TEOG çalışmaları öne çıkmakla birlikte, haftalık 10 saat olan İngilizce derslerinde ve JETSET hazırlık sürecinde de okulumuzun İngilizce kurumsal hedeflerine ulaşılmaktadır.

İNGİLİZCE KULÜPLER
Kulüplerimizi oluştururken öğrencilerimizin konuşma becerilerine başta olmak üzere genel kültürlerine ve uluslararası projelerde aranılan becerilerine katkı sağlamak en temel hedefimiz olmuştur.

1. JMUNESCO: Ortaokul öğrencileri arasında gerçekleştirilen, Birleşmiş Milletler UNESCO modeli olan ve Birleşmiş Milletler’in çalışmalarını benzetim yoluyla öğretmeyi amaçlayan bir konferanstır. Her yıl en az bir defa şehir dışında organize edilmiş olan konferanslara katılım ile öğrencilerimizin farklı okulların öğrencileriyle tanışmaları, günlük ve resmi İngilizceyi kullanabilme imkanı sağlanmaktadır.

2. JAZZ CHANTS: Her dilin kendine has vurgusu, tonlaması ve ritmi vardır. Jazz Chants çalışmaları yapmamızın en önemli amacı telaffuzu geliştirmek, farkındalık yaratmaktır. Öğrenciler kendileri tekerlemeler, ritmik ifadeler yarattıklarından kelime ve yapı çalışmaları da yapmış olacaklardır. Bunun yanında Kültür Günleri çerçevesinde öğrencilerimiz yıl boyunca üretmiş oldukları eserleri sahnede tüm öğrencilerle paylaşacaklardır.

3. CREATING STORIES - HİKAYE OLUŞTURMA: Masalların ve hikayelerin öneminden hareketle okumanın yanında öğrencilerimizin kendi hayal güçlerini desteklemek, yaratıcılıklarını öne çıkarmak ve bunu yaparken İngilizceyi de kullanmalarını sağlamak adına organize edilmiş bir kulüptür. Yılın sonunda öğrencilerimiz üretmiş oldukları eserlerini Kültür Günleri’nde sergileyeceklerdir. Böylece sergilenen hikayelerin diğer öğrenciler tarafından okunmaları sağlanmış olacaktır.

4. BON APPETIT: Öncelikli olarak bu kulüpte sağlıklı beslenme konusunda farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır. Sağlık ve beslenme ile ilgili İngilizce videolar izlenmekte ve sağlıklı yemek tarifleri mutfakta uygulanmaktadır. Bu uygulama günlük İngilizcenin geliştirilmesinde fayda sağlamaktadır. Bu kulübümüzün faaliyetleri ile öğrencilerimiz Kültür Günleri’nde dünya mutfağından farklı tatlar sunabileceklerdir.

ULUSLARARASI JETSET SINAVLARI
JETSET SINAVLARI, öğrencilerin İngilizce dil becerilerini ölçme ve değerlendirme konusunda uluslararası geçerliliği olan ve İngiltere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı bir dizi dil sınavlarıdır. Başlangıç seviyesinden (2. sınıf) ileri seviyeye kadar (okulumuzda 8. sınıf) ilerleyebilen bu ölçme ve değerlendirme sistemi 8-15 yaş aralığındaki öğrenciler içindir. Özel Sanko Okulları 2015 – 2016 Eğitim yılında tüm resmi evraklarını tamamlamış ve JETSET LCCI Sınavlar merkezi olmaya hak kazanmıştır.

Okulumuzda JETSET 2. sınıftan itibaren başlamakta ve 8. sınıf dahil sona ermektedir. Dört beceriyi de ölçen bu sınavlar sınav haftasında İngiltere’den gelmektedir. Sınavlar büyük bir organizasyonla okulumuzda uygulanmakta ve sınav kağıtları aynı gün paketlenerek değerlendirilmek üzere İngiltere’ye gönderilmektedir. Bu sınavları uygulamamızdaki en büyük amaç öğrencilerimizin objektif bir değerlendirmeden geçirilmeleridir. Bir diğer hedefimiz ise elde edilen sonuçların analiz edilmesi ve sınavların verileri doğrultusunda hem genel İngilizce eğitimimiz hem de öğrencilerimiz ile ilgili bireysel dönütler almak ve onların gelişim süreçlerinin takibini yapmak ve gerektiğinde destek verebilmektir.

JETSET SINAVLARI Mayıs ayının ikinci haftası gerçekleşmektedir. Bu sınava hazırlık programı yıl boyunca okulun İngilizce programı ile örtüşecek şekilde oluşturulmuştur. Eksik olan konular ve sınavlara özgü soru tipleri de yıllık planlara işlenmiştir. Ayrıca öğrencilerimizin sınav kurallarını öğrenebilmeleri ve soru tiplerine aşina olabilmeleri adına her dönem bir adet olmak üzere JETSET deneme sınavları yapılmaktadır.

2015 -2016 Eğitim yılında yapmış olduğumuz JETSET sınavlarının sonuçları ve sertifikaları öğrencilerimize ulaştırılmıştır. Ayrıca, sonuçlar Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından analiz edilmiş ve İngilizce eğitimimiz alınan dönütler doğrultusunda yeniden yapılandırılmıştır.

Öğrencilerimiz sertifikalarını dört farklı kategorideki puanlamayla almaktadırlar.
DISTINCTION                  75 – 100
MERIT                              60 – 74
PASS                                50 – 59
BELOW THRESHOLD     10 - 49

LITERATURE BOARD
Ders dışı öğrenmenin sağlanması ve küçük yaşta öğrencilerimize İngiliz Edebiyatı ve Kültürünü tanıtmak amacıyla 2016 – 2017 eğitim yılında tüm okulda her katta bir tane olmak üzere Edebiyat Panoları oluşturulmuştur. Panolarda her gün İngilizce tekerlemeler, fıkralar, ilginç bilgiler, zekâ oyunları, bilmeceler ve şiirler paylaşılmaktadır. Bu uygulama ile öğrencilerimize İngilizce düşünebilme becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

KELİME CEPLERİ
Dil öğreniminde tüm becerilerdeki başarı, kelime dağarcığı ile doğru orantılıdır. Bu sebeple yıl boyunca öğrencilerin tüm İngilizce derslerinde görmüş oldukları hedef kelimeleri her an aktif olarak kullanılabilmesini sağlamak üzere kelime cepleri yaptırılmıştır. Okuldaki tüm sınıflarda birer adet bulunmakta ve yıllık plana göre öğrenilen kelimeler kartlara yazılı bir şekilde ceplerde toplanmaktadır. Biriken kelimelerle yıl boyunca telaffuz, anlam, zıt anlam, eş anlam, cümlede kullanım, kelimelerin ilişkilendirilmesi gibi çalışmalar yapılmaktadır. Yılın sonunda öğrenilmiş olan tüm kelimeler kelime ceplerinde birikmiş olacağından ve yıl boyunca çeşitli aktivitelerle tekrar edilmiş olacağından öğrenciler kelime hedeflerine ulaşmış olarak eğitim yılını bitirmiş olacaklardır.

İNGİLİZCE MÜFREDAT TASARIM
Özel Sanko Okullarının Anasınıfı, 4. Sınıf, 8. Sınıf ve lise mezun profillerini netleştirmek ve tüm okullarımızda İngilizce eğitiminde standardı yakalamak adına 2015 – 2016 Eğitim yılında Sanko Okullarına özel İngilizce Müfredat tasarım süreci başlamıştır. Bu özel müfredat tasarlanırken uluslararası İngilizce dil müfredatı olan Avrupa Dil Referansı (CEFR) temel alınmıştır.
Müfredat oluşturulurken her kademede işlenecek olan kelime, dil bilgisi, dört beceri ve ayrıca 21. Y.Y becerileri tasarlanmış ve bunların hangi metot ve tekniklerle öğretileceği standarda bağlanmıştır. Müfredat tasarım çalışmalarımız devam etmektedir.
Mezun Profillerimizde Hedeflenen Dil Seviyeleri:
• ANAOKULU (A1)
• İLKOKUL (4. SINIF- GSE 30-35 –A2)
• ORTAOKUL (8. SINIF- GSE 43 -50- B1)
• LİSE (11. SINIF – GSE 51 – 66-B2)

OKULLAR ARASI VE DİSİPLİNLERARASI PROJELER
Akran eğitimine destek vermek ve diğer derslerde İngilizcenin kullanımını sağlamak amacıyla Anasınıfları, İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerinin birbirleriyle paylaşımda bulunabilecekleri projeler oluşturulmuştur.

QUIZ SHOW: Lise öğrencilerimizin hazırlayıp sunduğu, Ortaokul öğrencilerimizin ise yarışmacı olarak katıldığı İngilizce yarışma programları her dönem iki defa yapılmaktadır.

İNGİLİZCE FEN DENEYLERİ: Lise öğrencilerimizin İlkokul ve Ortaokul öğrencilerine sunmak üzere tasarladıkları ve İngilizce anlatacakları Fen deneyleri organize edilmektedir.

HİKAYE ANLATIMI: Edebiyat dersine destek vermek ve değerlere dikkat çekmek adına Lise ve Ortaokul öğrencilerimiz İlkokul ve Anasınıfı öğrencilerimize Türk ve Dünya Edebiyatından seçtikleri masallar ve hikayeleri İngilizce anlatacaklardır.

ALMANCA

Ortaokulumuzda 2. yabancı dil olarak Almanca dersi devam etmektedir. 5., 6. ve 7. sınıflarda haftada 2 saat olmak üzere Almanca dersi uygulanmaktadır.

Dil bilmenin dili “bilmek” değil, “doğru kullanabilmek” olduğu felsefesinden yola çıkılarak, yabancı dilin öğrencilere bir kurallar bütünü gibi değil,ana dilde olduğu gibi doğal bir süreç gibi, eğlenerek, yaparak ve yaşayarak edinmeleri hedeflenmektedir. Yapılan aktiviteler, öğrencilerin Almancayı basit yapılarla da olsa kullanmasını sağlar niteliktedir. 5. ve 6. sınıflarda öğrencilerimiz günlük hayatta sıkça kullanılan basit cümle ve ifade kalıplarını öğrenir, anlar ve kullanırlar. Böylelikle kendileri ve yakın çevreleri hakkında bilgi verebilirler.
Öğrencilerimiz 7. ve 8. sınıfta, günlük hayatında yabancı dil ile karşılaştığında, öğrendiği konularla ilgili önemli bilgileri anlar. Derslerde yaş gruplarının ihtiyaçlarını, öğrencilerin farklı öğrenme stillerini dikkate alıp tüm duyuları öğrenme sürecine katmayı hedefleyen eylem odaklı çalışmalar yapılır.

Bunun sonucunda grup ve diyalog çalışmalarının yanısıra öğrenciye farklı etkinlikler arasından seçim olanağı sağlanır, bu şekilde öğrenci çalışmalara etkin olarak katılır ve kendi öğrenme sürecinin farkına varır. Dört temel dil becerisi olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma yetkinlikleri, AB dil kriterlerinde belirtilen standartlara uygun olarak kazandırılır. Ortaokulun sonunda öğrenciler,

• Kısa kişisel mesajlar yazabilir,
• Konuşma sırasında kendini tanıtabilir ve şahsına yönelik soruları cevaplandırabilir,
• Kendisini ilgilendiren konulardaki konuşmalarda, basit sorular sorabilir ve cevaplandırabilir,
• Günlük yaşamda alışılmış olan ricaları, talepleri ya da soruları formüle edebilir ve bunlara cevap ya da karşılık verebilir.

Öğrencilerimiz tüm bu becerilerini uluslararası bir sertifikayla ıspatlamak üzere “Fit in Deutsch A1” sınavına katılırlar.
“Fit in Deutsch A1” sınavı Goethe Enstitüsü tarafından uygulanan, öğrenmeye ilişkin dört beceriyi (okuma – yazma – dinleme – konuşma) ölçen ve her yıl tüm dünyada uygulanan bir sınavdır.

Yine ortaokulumuzda uygulanan başka bir etkinlik de Almanca sabah törenleridir. Öğrenciler belli aralıklarla sabah törenlerinde öğrendikleri konularla ilgili diyalog, şarkı, skeç ve sunumlar hazırlayarak tüm öğrencilerin önünde bunları sergilerler.

Peki neden Almanca?
• Çünkü dünyada 180 milyon kişi Almanca konuşuyor.
• Almanca şu an 2. Internet dili
• Almanca Avrupa Birliğinde en çok konuşulan dil.
• Almanca, yazılmış bilimsel makale sayısı açısından dünyada 2. sırada.
• Almanya kitap yayınları açısından dünyada 3. sırada.
• Alman ekonomisi dünyada 3. sırada ve Almanya şu an ihracatta 1 numara.
• Almanca ayrıca ülkemizde İngilizce’den sonra kullanılan en yaygın dil.
• Özellikle teknik alanlar yani makine, elektrik, elektronik, mekatronik gibi alanlarda okuyan öğrenciler için ingilizce’den sonra ikinci dil tercihi
• Ayrıca yine hukuk, ticaret, tıp ve turizm gibi alanlarda da yaygın olarak kullanılmakta.

İSPANYOLCA

21 ülkenin resmi dili olan İspanyolca, İngilizce ve Çinceden sonra dünyada en çok konuşulan üçüncü dil ve ABD’de en çok konuşulan ikinci dil konumundadır. Bunun yanında birçok önemli uluslararası kuruluşun da resmi dillerindendir. Dünyada 500 milyondan fazla kişi tarafından konuşulan İspanyolca, ülkemizde de gittikçe önem kazanmakta ve artık okullarda en çok öğretilen ikinci yabancı dil olmuştur. Bu yüzden İspanyolca, Özel Sanko Okullarında 2014’ten itibaren ikinci yabancı dil olarak sunulmaktadır.

İspanyolca, seçmeli ikinci yabancı dil olarak 5., 6. ve 7. sınıflarda haftada iki saat olarak verilmektedir. Öğrencilerimiz derslerde, ilkokulda öğrendikleri kelime dağarcıklarına yeni kelimeler eklerler, gramer bilgisini geliştirirler ve böylece yazılı ve sözlü ifadelerinde belirli bir yetkinlik kazanırlar.

Devam eden sınıflarda öğrencilerimiz kitabımızın bizlere sunduğu eğlenceli ve eğitici şarkı, video, oyun ve etkinliklerle hem ispanyolcayı daha iyi öğrenir hem de İspanyol kültürünü tanır. Amacımız, ortaokul sonunda öğrencilerin ispanyolcayı temel düzeyde yazılı ve işitsel olarak anlamaları, kendilerini ve çevrelerini temel düzeyde anlatabilmelerini sağlamaktır.

Öğrencilerimizde Hedeflenen Kazanımlar;
• Aileyi tanıtma
• Bazı hayvan isimleri
• Günlük kullanılan sıfatlar
• Betimleme
• İspanya ile ilgili bilgiler
• Evin bölümlerini tanıtma
• Odasındaki eşyaları tanıtma
• Günlük kullanılan bazı fiiller

KÜLTÜR GÜNLERİ 
Kültür Günleri’nde okulumuzda eğitimi verilen üç dilin ( İngilizce, Almanca ve İspanyolca ) konuşulduğu ülkelerin kültürlerini tanıtmak ve dillerin farklı ortamlarda kullanımını sağlamak amacıyla yılın sonunda Kültür Günleri düzenlenmektedir.

Kültür Günleri Aktiviteleri:
- Şiir Dinletileri
- Hikaye Anlatımı
- İstasyon Çalışmaları
- Bahçe Oyunları 
- Kulüp Sunumları
- Tiyatro Gösterisi
- Koro 
- Kostüm Festivali


Sosyal Bilgiler

AMAÇLAR
Derslerde bireyin aklını kullanmasına, geliştirmesine ve zihinsel gelişimine yönelik eğitim programları uygulanır. Dersler işlenirken kurum eğitim politikalarına uygun olarak çoklu zekâ, yapılandırmacı yaklaşım, bölüm içi ve bölümler arası disiplinleri ilişkilendirmeye ve teknolojiden yararlanmaya önem verilir. Bölümümüz, yerel ve evrensel değerleri bilip koruyan, geleceği düşünen, araştıran, hak ve sorumluluklarını bilen ve kullanan, laik, demokratik ve çağdaş bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

KAZANIMLAR
• Geçmiş ve bugün arasında bağlantı kurarak millî birlik ve beraberliğin önemini kavratmak,
• Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsetmek,
• Türk milletinin dünya kültür ve uygarlığının gelişmesindeki yerini ve insanlığa hizmetlerini kavratmak,
• Öğrencilerin kendilerini kuşatan kültür dünyaları hakkında meraklarını gidermek,
• Öğrencilerin farklı dönem, mekân ve kişilere ait toplumlar arası siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik etkileşimi analiz ederek bu etkileşimin günümüze yansımaları hakkında çıkarımlarda bulunmalarını sağlamak,
• Barış, hoşgörü, karşılıklı anlayış, demokrasi ve insan hakları gibi temel değerlerin önemini kavratarak bunların korunması ve geliştirilmesi konusunda duyarlı olmalarını sağlamak,
• Kendi kültür değerlerine bağlı kalarak farklı kültürlerle etkileşimde bulunabilmelerini sağlamak,

ETKİNLİKLER
• KKT (Konu Tarama Testi) uygulaması yoluyla tamamlanan konu ile ilgili eksiklerin saptanması ve bunların giderilmesiyle ilgili çalışmalar,
• Ölçme değerlendirme ile ilgili çalışmalar (ulusal sınavlara hazırlık amacıyla test çözümleri, denemeler, sınavlar vb.)
• Topluluk karşısında konuşabilme yeteneklerini geliştirmek amacıyla sabah töreninde öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilen konuşmalar,
• Ders içi etkinliklerle öğrencilerimizin araştırma ve sunum becerilerinin gelişimini sağlamak,
• Öğrencilerimizin, belirli gün ve haftalarla ilgili düzenlenen törenlerde görev almalarını sağlamak,
• Güncel konularla ilgili konferanslar düzenleyerek alanında yetkin kişilerle öğrencilerimizi buluşturmak,
• Tarihi mekânlara ve müzelere geziler düzenlemek,
• Öğrencilerimizde çevre bilinci oluşturacak etkinlikler düzenlemek,
• Yardımlaşma bilincini artırmak ve toplumun sorunlarına çözüm üretebilecek bireyler yetiştirmek amacıyla sosyal sorumluluk projeleri düzenlemek,

KULÜPLER
FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ
KULÜBÜN AMAÇLARI:
• Sosyal Kulüp, gerek kendi üyelerinin gerek okulun bütün öğrencilerinin görüş, seziş, buluş ufuklarını geliştirici çalışmalara yer verir,
• Çeşitli konularda yarışmalara yer vererek teşvik edici örneklemeler yapar,
• Bulunulan yöredeki çocuk sorunları ile ilgili bilgiler toplayıp bunların panolarda sergilenmesini sağlar,
• Sosyal Kulübün amacına uygun resim, sergi, film, slaytlar hazırlayıp gösterir,
• Çocuklara haklarını öğretici yazılar ve resimler hazırlar ve bunu kulüp panosunda sergiler, sınıflarda açıklayıcı konuşmalar yapar,
• Diğer sosyal kulüplerle iletişim içerisinde bulunarak aktif bir şekilde kulüp çalışmalarını izler ve fotoğraflar,

BİLİM VE ARAŞTIRMA KULÜBÜ
KULÜBÜN AMAÇLARI
• Öğrencilerimizin dış dünyayla bağlantılı bir şekilde bilgi ve bilim düzeyini artırmak,
• Düşünme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmek ve buna bağlı olarak çözüm üretebilmek,
• Okulumuzun dünya standartlarındaki konumunu daha üst sıralara taşıyabilecek etkinlikler düzenlemek,
• Kulübümüzde kulüp öğrencilerimiz öncelikli olmak üzere bütün öğrencilerimize yönelik takım çalışması uyumu içerisinde ortak çalışmalar yapmak,
• Bilimsel etkinlikler, konferanslar, seminerler, sosyal sorumluluk ve toplumsal duyarlılık projeleri, kitap ve makale okuma, eğitici film, belgesel izleme ve yorumlama, araştırma ve deney çalışmaları, bilim ve araştırma günleri, özel gün ve haftalara yönelik çalışmalar düzenlemek,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

AMAÇLAR
Bireylere, iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı öğreterek; vatanını ve milletini seven güzel ahlaklı öğrenciler yetiştirmektir.

KAZANIMLAR
• Dinlerin evrensel öğütlerini kavratmak
• İman esaslarını kavratmak
• İbadetin ne olduğunu ve dinimizde nelerin ibadet sayıldığını kavratmak
• Ahlaklı bireyler yetiştirip dinimize göre ahlak ilkelerinin neler olduğunu kavratmak
• Peygamberini tanımayı, sevmeyi öğretip; peygamberin hayatını kendi hayatına tatbik etmeyi anlaşılır kılmak
• Vatan sevgisini ve millet olma bilincini aşılamak
• Dinin doğru anlaşılmasını sağlayıp, batıl inanç ve hurafelerden uzak durmayı öğretmek
• Dinin akla önem verdiğini ve bilimi desteklediğini kavratmak

ETKİNLİKLER
• Dinin emri olan namazın doğru kılınmasını sağlamak
• KKT (Konu Tarama Testi) uygulaması yoluyla tamamlanan konu ile ilgili eksiklerin saptanması ve bunların giderilmesiyle ilgili çalışmalar yapmak
• Ölçme değerlendirme ile ilgili çalışmalar (ulusal sınavlara hazırlık amacıyla test çözümleri, denemeler, sınavlar vb.)

Bilgisayar

AMAÇLAR

Günümüzde eğitimli insan tanımı değişime uğramıştır. Bugün bilgi toplumunda eğitimli insan, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, bunları hayatında uygulayabilen, sorgulayabilen ve geliştirebilen kişi olarak tanımlanmaktadır. Bilgi ve İletişim Teknolojileri bölümü olarak temel amacımız çağımızın kaçınılmaz bir parçası olan teknolojiyi en iyi şekilde kullanabilen, amacına uygun şekilde yönlendirebilen bireyler yetiştirmektir.

HEDEFLERİMİZ
• Donanımlı bireyler yetiştirmek
• Öğrencilerimizin doğru bilgiye kolaylıkla ulaşabilmeleri ve kullanabilmelerini sağlamak,
• Teknolojinin içerisinde kaybolmadan, amaçlarına uygun kullanabilmelerini sağlamak,
• Öğrendikleri algoritma ile analiz ve problem çözme yeteneği kazandırmak,
• Teknolojiyi sadece kullanan değil geliştiren bireyler yetiştirmek.

UYGULAMALARIMIZ

• Yüksek teknolojinin kullanıldığı Bilgisayar laboratuvarlarımızda tüm öğrencilerimize öğrendiklerini uygulama imkânı sağlayarak öğrenmeyi kalıcı hale getirmekteyiz. 

KULÜPLER

Bilişim Teknolojileri Kulübü; kapsamında öğrencilerimizin teknolojiye olan bakış açılarını geliştirerek hayatlarının her alanında karşılaştıkları problemlerde analiz yeteneği kazandırıp sorunun çözümüne kolaylıkla ulaşabilmelerini sağlamak hedeflenmektedir.

Beden Eğitimi

Beden Eğitimi Bölümü yaptığı çalışmalarla öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini sağlamayı hedefler. Sportif beceri gelişiminin yanı sıra sosyal, duygusal tavır ve alışkanlıklar kazandırmayı hedefler. Öğrenciler çeşitli sporlarla tanıştırılır, sporun bir yaşam biçimine dönüşmesi amaçlanarak sportif kurallar ve beceriler öğretilerek gelişmeleri sağlanır. Öğrencilerimiz sportif etkinliklerle eğlenceli vakit geçirirken aynı zamanda sportif etkinliklerin sağlıkla olan ilişkisini kavrarlar.

İşbirliği içinde çalışma, yardımlaşma ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme, dostça oynama, mücadele etme, kazananı kutlama, kaybetmeyi kabullenebilme, okul malzemelerini iyi kullanma ve koruyabilme, demokratik hayatın gerektirdiği tavır ve alışkanlıklar edinebilme kazandırılması hedeflenen davranışlardır.

Haftada iki ders yapılan Beden Eğitimi dersleri dışında, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda masa tenisi, yüzme, basketbol, atletizm, futbol, kort tenisi, voleybol branşlarında kulüp etkinliklerini alanlarında uzman beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler eşliğinde yapıyoruz.

Özel yeteneği olan öğrenciler beden eğitimi öğretmenleri ve uzman akademisyenlerin uygulamış olduğu yetenek taraması sonucu okul takımlarına seçilir.
Bu Yetenek Taraması; genel sportif beceri ve özel sportif beceri olmak üzere iki ana başlık altında yapılır.

Genel Sportif Beceri Testlerinde; temel motorik özellikler (kuvvet, sürat, dayanıklılık, koordinasyon, esneklik) ölçümleri ve puanlaması ile yapılır.

Özel Sportif Beceri Testleri; Basketbol, yüzme, masa tenisi, voleybol, kort tenisi branşlarının kriterlerini ve özelliklerini ölçen puanlayan bir sistemdir.

Yetenek seçimi komisyonu 12 beden eğitimi öğretmeni ve akademisyenlerin bulunduğu geniş bir komisyondur.

KAZANIMLAR

• Ekip çalışmasını, karşılıklı dayanışmayı, paylaşmayı, sosyalleşmeyi ve sorumluluk duygusunu bilen,
• Kazananı kutlama, kaybetmeyi kabullenme becerisi gelişen,
• Zamanı verimli kullanmayı bilen,
• Ruhsal dayanıklılığı artan ve kendine güven duygusu olan,
• Ani kararlara karşı pratik çözüm yolları bulan,
• Egzersizler yolu ile vücudu sağlıklı ve zinde tutması gerektiğini bilen,
• Sağlıklı bireyler olabilmek için dengeli beslenmenin önemini kavrayan,
• İlk yardım bilgilerini uygulayabilen bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.


UYGULAMALARIMIZ

• Spor Branşlarının uzman antrenör ve öğretmenlerle hafta içi hafta sonu her gün antrenman programlarının bulunması.
• Sosyal etkinlik kulüpleri
• Her yıl düzenlenen Kayak kampı, sporcu gelişim kampı, yaz kampı ve kamp eğitimi.
• Okul takımlarımızın yanı sıra özel spor kulübümüzün branşlar bazında hizmet vermesi.
• Her yaş kategorisi için ve her branş için branş gelişim gruplarının olması.
• Beslenme ve fiziksel aktivite hakkında seminerler verilmesi.
• Yaşam boyu spor ve sağlık için spor etkinlikleri düzenlenmesi.
• Yetenek seçimi sayesinde tesadüfi başarıdan çok bilimsel ölçümlerle bilinçli ve amaca uygun bireyler sporcular yetiştirmek.
• Beden eğitimi ve spor derslerinde branş eğitimi uygulaması ve rotasyonu yapılmaktadır.
• Bireysel çalışmalar.
• Öğrencilerimizin eksik ve geliştirilmesi gereken konuları tespit etme, geri bildirim alma ve önlem ve egzersiz çalışmaları yapmak.

SOSYAL ETKİNLİK KULÜPLERİ

Basketbol Kulübü
Futbol Kulübü
Yüzme Kulübü
Masa Tenisi Kulübü 
Voleybol Kulübü

SOSYAL ETKİNLİKLERİN AMAÇLARI

• Bireylerin sosyalleşmesini sağlamak.
• Toplu bir şekilde uyum içerisinde haraket etmelerini sağlamak.
• Bireylerin sosyal ve duyusal becerilerinin gelişimini sağlamak.
• Sportif faaliyetlerin akademik başarıyı artırıcı yönünü bireylere empoze etmek.
• Genel sağlığı koruyucu ve geliştirici egzersizler yaptırma alışkanlığı kazandırmak.


BASKETBOL
AMAÇLAR

• Hızlı düşünelbilmelerini sağlamak.
• Stres altında doğru ve hızlı karar verme becerilerini geliştirmek.
• Yaşam kalitelerini artırmak.
• Yorgunluklarını alarak kendilerini daha dinç hissetmelerini sağlamak.
• Yeni insanlar tanımalarını ve sosyalleşmelerini sağlamak.


YÜZME
AMAÇLAR

• Bireylere sakinlik kazandırmak.
• Beyin ve kas koordinasyonunu artırmak.
• Bireylerin yoğun okul temposu sonrası psikolojik olarak dinlenmelerini sağlamak.
• Esneklik ve tüm kas kuvvetini artırmak.
• Ruhsal imgeleme sayesinde akademik yaşamları için zihinsel motivasyon süreçlerini düzenlemek.

FUTBOL
AMAÇLAR

• Takım Oyunu sayesinde birlikte hareket etmeyi öğretmek.
• Genel dayanıklılığı artırmak.
• Stres yönetimi, stresle başa çıkabilme yetilerini geliştirmek.
• Dolaşım sisteminin daha düzenli çalışması için egzersiz yapma alışkanlığı kazandırılması.

VOLEYBOL
AMAÇLAR

• Hiçbir şiddet unsuru bulunmaz ve nezaketli olmayı artırmak.
• Yardımlaşma duyusunu geliştirmek.
• Zamanı Verimli kullanmayı öğretmek.
• Bireylerin Sorumluluk duyusunu geliştirmek.
• Dengeli bir vücut gelişimi için statik ve dinamik denge becerilerinin kazandırılması.

MASA TENİSİ
AMAÇLAR

• El kol ve göz koordinasyonunu geliştirmek.
• Refleksleri ışık hızına bir adım daha yaklaştırmak.
• Hızlı düşünmelerini artırmak.
• Taktik yapma, planlama yeteneklerini ilerletmek.
• Hiçbir zaman vazgeçmemeyi öğretmek.
• Ayırt etme gücünü artırmak.

KORT TENİSİ
AMAÇLAR

• Bireysel bir spor olduğu için kişinin kendi başına karar verme yetisini güçlendirir.
• Dengeli bir duruş kazandırır.
• Hemen hemen bütün vücut kaslarını çalıştırır.
• Forma girmeye ve zayıflamaya yardımcı olur.
• Hoşgörü ve nezaket duygularını geliştirmek.
• Hızlı düşünme ve karar vermeyi geliştirmek.
• Dayanıklılığı arttırmak.
• Düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırmak.
• Kişiye spor disiplini ve belirli bir dünya görüşü kazandırmak.

Müzik

Sanat Bölümü öğrencilerine bütün sanat dallarından yararlanmayı sağlamak amacıyla anasınıflarından lise son sınıfına kadar bütün insan değerini benimseyerek çalışmalarını sürdürür. Müzik, Yaratıcı Drama, Halk Oyunları, Görsel Sanatlar derslerinden oluşan bölümümüzde öğrencilerimizin her bir branşı yaşayarak öğrenmesini istiyoruz, hedefliyoruz. Öğrencilerimizin anasınıfından itibaren tüm sanat dallarıyla ilgili yaptığımız ölçekler doğrultusunda yönlenmelerini sağlıyoruz.

AMAÇLAR
• Öğrencilerimizin sanat dallarından her hangi birini profesyonel olarak yapabilmesi,
• Sonuç odaklı değil süreç odaklı çalışabilmeleri,
• Yapılan ölçekler doğrultusunda yönlendirmeler yapılabilmesi,
• Uğraşta bulunduğu sanat faaliyetini içselleştirebilmesi,
• Dünya sanat kültüründen haberdar olabilmesi,
• Ülkemizi temsil eden sanatçılarımızı bilmesi,
• Sanatçı kimliğini benimseyebilmesi,
• Yurt içi ve yurt dışı sanat yarışmalarına katılabilmesi,
• Sanat dallarıyla ilgili kitap, makale vb. okuyup, yorumlayabilmesi,
• Topluluk karşısında sanatını icra edebilmesi,
• Entelektüel bakış açısı geliştirmesini sağlayabilmeli.

UYGULAMALARIMIZ
Sürecin çok önemli olduğu sanat dallarında öğrencilerimizin bireysel olarak çalışabilme imkanlarıyla takibini sağlamak. Müzikte farklı branşlarda enstrüman öğretimini sağlamak.
Bireysel çalgı derslerimiz,
• Bağlama
• Gitar
• Flüt
• Keman
• Piyano
• Kanun
• Klarnet
• Saksafon
• Trompet
• Trombon
• Tuba
• Bateri

Görsel Sanatlar

Sanat Bölümü öğrencilerine bütün sanat dallarından yararlanmayı sağlamak amacıyla anasınıflarından lise son sınıfına kadar bütün insan değerini benimseyerek çalışmalarını sürdürür. Müzik, Yaratıcı Drama, Halk Oyunları, Görsel Sanatlar derslerinden oluşan bölümümüzde öğrencilerimizin her bir branşı yaşayarak öğrenmesini istiyoruz, hedefliyoruz. Öğrencilerimizin anasınıfından itibaren tüm sanat dallarıyla ilgili yaptığımız ölçekler doğrultusunda yönlenmelerini sağlıyoruz.

AMAÇLAR
• Öğrencilerimizin sanat dallarından her hangi birini profesyonel olarak yapabilmesi,
• Sonuç odaklı değil süreç odaklı çalışabilmeleri,
• Yapılan ölçekler doğrultusunda yönlendirmeler yapılabilmesi,
• Uğraşta bulunduğu sanat faaliyetini içselleştirebilmesi,
• Dünya sanat kültüründen haberdar olabilmesi,
• Ülkemizi temsil eden sanatçılarımızı bilmesi,
• Sanatçı kimliğini benimseyebilmesi,
• Yurt içi ve yurt dışı sanat yarışmalarına katılabilmesi,
• Sanat dallarıyla ilgili kitap, makale vb. okuyup, yorumlayabilmesi,
• Topluluk karşısında sanatını icra edebilmesi,

Teknoloji Tasarım

Teknoloji Tasarım, insan hayatının kalitesini arttırmak amacıyla yaratıcılık ve zekanın; bilim sanat, mühendislik, ekonomi ve sosyal çalışmasıyla oluşturulan bir bileşimidir. Herhangi bir şeyi daha iyi daha hızlı daha kolay daha ekonomik ve daha verimli yapma girişimidir.

Farklılıkları bulma, hayal kurma, sorgulama, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, akıl yürütme gibi üst düzey zihinsel süreçlerin tasarım yapmada önemli bir yeri vardır. Öğrenciler bu süreçte yaratıcı düşünme, üç boyutlu görebilme gibi yetiler kazanır.