Tarih

AMAÇLAR
Tarih derslerinde, bireyin aklını kullanmasına, geliştirmesine ve zihinsel gelişimine yönelik eğitim programları uygulanır. 9. sınıftan 12. sınıfa kadar Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsemiş, Türkiye Cumhuriyeti’nin dünyadaki siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesindeki yerini kavramış, ulusal ve evrensel değerleri bilip koruyan, geleceği düşünen, araştıran, hak ve sorumluluklarını bilen ve kullanan, laik, demokratik ve çağdaş bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

KAZANIMLAR
• Geçmiş, bugün ve gelecek algısında tarih bilinci kazandırmak,
• Türk tarihini ve Türk kültürünü oluşturan temel öge ve süreçleri kavratarak öğrencilerin kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesinde sorumluluk almalarını sağlamak,
• Millî kimliğin oluşumunu, bu kimliği oluşturan unsurları ve millî kimliğin korunması gerekliliğini kavratmak,
• Geçmiş ve bugün arasında bağlantı kurarak millî birlik ve beraberliğin önemini kavratmak,
• Tarih boyunca kurulmuş uygarlıklar ve yaşayan milletler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak,
• Türk milletinin dünya kültür ve uygarlığının gelişmesindeki yerini ve insanlığa hizmetlerini kavratmak,
• Öğrencilerin kendilerini kuşatan kültür dünyaları hakkında meraklarını gidermek,
• Tarihin sadece siyasi değil, ekonomik, sosyal ve kültürel alanları kapsadığını fark ettirerek hayatın içinden insanların da tarihin öznesi olduğu bilincini kazandırmak,
• Öğrencilerin farklı dönem, mekân ve kişilere ait toplumlar arası siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik etkileşimi analiz ederek bu etkileşimin günümüze yansımaları hakkında çıkarımlarda bulunmalarını sağlamak,
• Barış, hoşgörü, karşılıklı anlayış, demokrasi ve insan hakları gibi temel değerlerin önemini kavratarak bunların korunması ve geliştirilmesi konusunda duyarlı olmalarını sağlamak,
• Kendi kültür değerlerine bağlı kalarak farklı kültürlerle etkileşimde bulunabilmelerini sağlamak,

ETKİNLİKLER
• KKT (Konu Tarama Testi) uygulaması yoluyla tamamlanan konu ile ilgili eksiklerin saptanması ve bunların giderilmesiyle ilgili çalışmalar,
• Ölçme değerlendirme ile ilgili çalışmalar (ulusal sınavlara hazırlık amacıyla test çözümleri, denemeler, sınavlar vb.)
• Topluluk karşısında konuşabilme yeteneklerini geliştirmek amacıyla sabah töreninde öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilen konuşmalar,
• Öğrencilerimizin, belirli gün ve haftalarla ilgili düzenlenen görev almalarını sağlamak,
• Genel Kültür Bilgi Yarışmaları düzenlemek,
• Güncel konularla ilgili konferanslar düzenleyerek alanında yetkin kişilerle öğrencilerimizi buluşturmak,
• Tarihi mekânlara ve Müzelere geziler düzenlemek,

KULÜPLER
GENÇ ENTELEKTÜELLER Kulübümüz okulumuzun "Yerel Değerler Evrensel Bilgi, Bütün İnsan" sloganından hareketle 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren faaliyet göstermek için kurulmuştur.

KULÜBÜN AMAÇLARI
Bireyin içinde yaşadığı topluma, toplumun kurum ve kuruluşlarına uyumunu sağlamak,
• Farklılıkları ortak amaçlarda birleştirebilmek, bireylere vatandaş olma bilinci kazandırmak,
• Öğrencilerin bilgili, problem çözücü, katılımcı, sorumluluk sahibi, toplumsal sorunlara duyarlı bir birey olarak yaşamasını desteklemek,
• Yaşadığı toplumun değerlerini benimseyen ve bu toplumun kültürüne uyum sağlayan bireyler yetiştirmek,
• Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı çağdaş ve sosyal bireyler yetiştirmek,
• Evrensel değerleri benimsemiş vatandaş yetiştirmek,
• Öğrencilere yaşamdaki olaylara ilişkin farkındalıkları artırmak ve karşılaştığı problemlere çözüm üretmelerini sağlamak,
• Öğrencilerin kurumları, siyasal ve toplumsal sorunları, demokratik hareketleri ve toplumsal yaşamda nasıl etkili hale geleceklerinin sorumluluğunu kazandırmak,
• Toplumun görgü kurallarını, ahlak kurallarını, etik değerlerini bilen ve önemseyen bireyler yetiştirmek,
• Bilgi toplumunun bireyin üzerine yüklediği sorumlulukların farkında olan bilgi iletişim teknolojilerini etkin ve faydalı bir şekilde kullanan bireyler yetiştirmek,
• Adaletli olma, kanunlara uyma, tolerans, dinleyebilme, ekip çalışması gibi değerleri geliştirmek,