Kapat
İlkokul
İlkokul
//

Eğitim & Öğretim Programımız

 • Eğitim-Öğretim
 • IB’nin misyonu ve değerleri ile örtüşen bir misyon ve vizyona sahip olan SANKO İlkokulu “Bütün İnsan” yetiştirmeyi amaçlar. Nitelikli bir öğretim programı ve zengin bir ders dışı etkinlikler programı sunarak öğrencilerin akademik, sosyal, fiziksel ve duygusal gelişimlerini destekler. 
  Mayıs 2022'de PYP otorizasyonu alarak IB Dünya Okulu olan SANKO İlkokulu Millî Eğitim Bakanlığı müfredatını İlk Yıllar Programı çerçevesinde sunar. Öğrencilerimiz MEB’in tüm kazanımlarını PYP’nin disiplinlerüstü sorgulama üniteleri içinde çalışırlar. MEB kazanımları PYP’nin metodolojisi ve temel ögeleri ile zenginleştirilir. Öğrenciler gelişimlerine uygun bilgiler, beceriler, kavramsal anlamalar ve tutumlar geliştirirler. 
  Sanat, bilim ve spor alanlarında sunulan çok çeşitli ders içi ve ders dışı etkinliklerle öğrencilerin kendi ilgilerini ve yeteneklerini keşfetmeleri, öz yönetim becerileri edinmeleri, dengeli ve sağlıklı bir yaşam sürmenin önemi konusunda farkındalık kazanmaları sağlanır.
  Okulumuzda öğretim ve öğrenme, öğrenci merkezlidir. Öğrenciler aktif bir şekilde öğrenmelerinin sorumluluğunu almaya teşvik edilirler. Öğretmenler yönlendirici bir rol oynarlar. Öğrencilere yaparak deneyerek öğrendikleri, sorular sordukları, varsayımlarda bulundukları, farklı kaynaklardan araştırma yaptıkları, topladıkları bilgileri sentezleyerek çıkarımlarda bulundukları ve öğrendiklerini farklı yollarla sundukları öğrenme deneyimleri sunulur. Öğrenme deneyimleri somut malzemelerle ve teknoloji ile desteklenir.
  Okulumuzda ölçme-değerlendirme süreklidir. Sonuç ve sürece eşit önem verilir. Öğrencilerin öğrenmeleri tüm öğrenme süreci boyunca çeşitli ön değerlendirme, süreç değerlendirmesi ve sonuç değerlendirmesi araçlarıyla ölçülür. Mümkün olduğunca öğrencilere kendi öğrenmelerini değerlendirme fırsatları verilir. Öğrencilere öz değerlendirme, akran değerlendirmesi, geri bildirim alma ve verme, dönüşümlü düşünme ve hedef koyma gibi değerlendirme becerileri kazandırılması hedeflenir. Öğrenciler gelişimlerini, yılda iki kez gerçekleştirilen portfolyo görüşmeleri ile aileleriyle paylaşırlar.
  Özel SANKO İlkokulunda uzman öğretmenlik sistemi vardır. Bu sistemde alanında uzmanlaşmış öğretmenler her yıl aynı sınıfı okuturlar. Bu sayede öğretmenler okuttukları sınıf düzeyindeki öğrencilerin yaş grubu özelliklerini, sınıf seviyesinde uygulanan öğretim yöntem ve teknikleri ve müfredatın tüm kazanımlarını çok iyi bilirler. Uzmanlık sistemi, öğretmenlerin öğrencilerin bilişsel düzeylerine uygun ders planları ve materyaller hazırlamalarını sağlar.

  1. SINIFLAR
  Türkçe

  Birinci sınıftaki en heyecan verici odak, okuma yazmayı öğrenme sürecidir. Öğrenciler ses-temelli cümle yöntemi ile okuma yazmayı öğrenirler. Öğrenciler okuma yazma sürecine sesi hissetme, tanıma ve ayırt etme çalışmaları ile başlarlar. Bunu, sesleri okuma ve yazma çalışmaları izler. Ardından, seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturma etkinliklerine geçerler. Okuma yazma süreci, okuma ve yazma ölçekleriyle değerlendirilir. Öğrenciler okuma yazmayı öğrendikten sonra onların bu başarısı ve heyecanı öğrenme kutlaması yapılarak aileleriyle paylaşılır. Okumayı öğrenmenin yanı sıra dinleme, izleme, konuşma ve dil bilgisi becerileri geliştirirler. Atasözlerini yorumlama çalışmaları yaparlar. Çocuklar için felsefe (P4C) çalışmalarıyla muhakeme ve yorumlama becerileri edinirler. Bu sınıf düzeyinde öğrenciler okumayı destekleyici kitapların yanı sıra keyif amaçlı kitaplar okurlar. Türkçe derslerinde son olarak, MEB müfredatında belirtilen Erdemler, Milli Kültürümüz, Millî Mücadele ve Atatürk, Birey ve Toplum, Okuma Kültürü, İletişim, Hak ve Özgürlükler, Kişisel Gelişim, Bilim ve Teknoloji, Sağlık ve Spor, Zaman ve Mekân, Duygular, Doğa ve Evren, Sanat, Vatandaşlık ve Çocuk Dünyası gibi temalar üzerinde durulur. 

  Matematik 
  Öğrenciler; Sayılar ve İşlemler, Geometri, Ölçme ve Veri İşleme olmak üzere dört öğrenme alanında oluşan Matematik derslerinde rakamların okunuşu ve yazılışı, ritmik sayma, toplama-çıkarma ve problem çözme becerileri üzerinde çalışırlar. Bu seviyede basamak kavramına hazırlık çalışmalarına katılırlar. Şekilleri köşe ve kenar sayılarına göre sınıflandırarak üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi adlandırmayı ve bu şekillerin modellerini oluşturmayı öğrenirler. Nesneler, şekiller veya cisimlerle oluşturmuş örüntülerdeki kuralı belirlerler, eksi ögeyi bulurlar. En çok üç ögeli örüntüler oluştururlar. Önce standart olmayan, daha sonra standart birimler kullanarak ölçümler yaparlar. Paralarımızı tanımaya yönelik etkinliklere katılırlar. Zaman konusunda ise günün bölümlerini söylemeyi, tam ve yarım saatleri okumayı öğrenirler ve basit takvim becerilerini edinirler. Veri işleme öğrenme alanında, en çok iki veri grubuna sahip basit tabloları okumayı öğrenirler. Kesirler alt öğrenme alanında bütün ve yarım kesirler ile ilgili farkındalık oluştururlar.
  Matematik öğretimi somut malzemelerle desteklenir. Ayrıca, öğrenciler matematik laboratuvarında çalışmalara katılırlar.

  Hayat Bilgisi
  Hayat Bilgisi derslerinde öğrenciler kendilerini ve yaşadıkları çevreyi ve toplumun değerlerini tanıma imkânı bulurlar, kişisel bakım ve temizlik becerileri, sosyal katılım becerileri, zaman ve mekânı algılama becerisi, doğaya ve çevreye duyarlılık, kaynakları verimli kullanma becerileri edinirler. Öğrenciler okulun İnovasyon Merkezi’ni düzenli olarak kullanarak atölye çalışmalarına katılırlar.
  Hayat Bilgisi dersi tamamen PYP sorgulama ünitelerinin içine dahil edilir. Öğrenciler her yıl altı sorgulama ünitesi çalışırlar. 

  Beden Eğitimi
  Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerimiz, düzen alıştırmaları, fiziksel aktiviteye nasıl başlanması gerektiğini, derse uygun kıyafetle ve neler getirmesi gerektiğini, ders bittikten sonra saç kurutma ve terli kıyafet değiştirmesini bilir ve öğrenir.
  Aynı zamanda öğrenciler sağlıklı beslenme ve ilk yardım konusunda bilgiler alır. Beceri, koordinasyon, esneklik, sürat, dayanıklılık ve kuvvet geliştirici oyunlar oynarlar. 

  Görsel Sanatlar
  Görsel Sanatlar Dersi ile öğrencilerimizin; sanatı evrensel değerler doğrultusunda öğrenmiş üreten, izleyen kendi toplumunun değerlerini benimsemiş, farklı toplumların kültürel değerlerine saygı duyan, ileriki hayatların dada sanatı anlayan ve anlamlandıran bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır.
  Öğrencilerimizin özgün ürünler oluşturması, gözlem yaparak gerçekleştireceği çalışmalar doğrultusunda görsel algısını geliştirmesi, hayal gücünü çalışmalarına yansıtması, duygu ve düşüncelerini sanat yolu ile ifade etmesi, sanat eğitimi yolu ile estetik duyarlılık kazanması hedeflenmektedir.
  Sanat merkezleri, resim Galerileri, müzeleri tanıyarak kültür ve tabiat varlıklarına sahip çıkmak, çevreye duyarlı, insan haklarına saygılı bir kişiliğe sahip olmalarını amaçlamakta hedeflerimiz arasındadır.

  Müzik
  İlkokul müzik derslerinde temel amacımız;  
  Müziğin sadece bir ders değil, günlük hayatın bir parçası olduğunu bilen, 
  Müziği ve müzik dilini merak eden,  
  Müzik yoluyla estetik yönü ve algısı gelişen,
  Farklı kültürlerin müziklerini keşfe çıkan,  
  Kendi sesini bulmaya çalışan, 
  Yaratıcılığını ortaya çıkartabileceği alana sahip, 
  Sözel becerisi gelişmiş,
  Müziğin evrensel değerini kavrayan ve etkili bir iletişim aracı olduğunu benimsemiş bireyler yetiştirmektir. 
  Müzik literatüründe ve dil gelişiminde de önemli bir yeri olan şarkı söyleme becerisi, dinleme becerisi ve şarkı söylemenin önemi bu dönemde kavratılmaya başlanır. Bu becerilerin yanı sıra öğrencilerimiz bedenini kullanarak duyduğu müziklere göre duygularını ifade ederken; basit ritimlere, kendini özgü hareketlerle eşlik eder. Orff ve ritim çalgılarının kullanımı, müzik aletleriyle tanışma ve çalma becerisinin kazanımı, müziklere eşlik edilmesi gibi temel ritmik becerileri bu düzeyde kazanmaya başlar.

  2.SINIFLAR
  Türkçe

  İkinci sınıf Türkçe derslerinin en önemli amaçlarından biri öğrencilere akıcı okuma ve yazma becerileri kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler yıl boyunca pek çok metin okuma ve yazı yazma çalışmasına katılırlar. Dil becerileri kitaplar aracılığıyla kazandırılır. Okuma becerileri gelişen öğrenciler anlama ve yorumlama, yaratıcı metin yazma ve şiir yazma becerilerini geliştirici etkinliklere katılırlar. Öğrenciler bu seviyede sözlük kullanma becerileri de edinirler. Anlamını bilmedikleri kelimelerin anlamlarını önce bağlamdan ve görsel ipuçlarından yararlanarak tahmin etmeye çalışırlar, ardından sözlük kullanarak bulurlar. Ayrıca, araştırma-sorgulamaları sırasında sık başvurdukları ansiklopedi, sözlük, yazım kılavuzu, deyimler ve atasözleri sözlüğü gibi kaynakları kullanabilmek için alfabetik sıralamanın önemini kavrarlar.
  Harf- hece-kelime-cümle kavramlarını öğrenerek anlam ilişkilerine göre kelimeleri eş, zıt, eş sesli olarak sınıflandırırlar. Karşılaştıkları metinlerde adları sınıflandırarak, özel adlara getirilecek ekleri kurallarına göre yazarlar. Metinlerde kullanılması gereken noktalama işaretlerini bilir ve kullanırlar. 
  Sene başında belirlenen ortak okuma kitaplarını P4C (Çocuklar için Felsefe) yaklaşımı ile çalışarak Türkçe derslerinde hedeflenen tüm anlama, bilgi ve becerileri bütünleşik şekilde ve bağlam içinde geliştirme ve sergileme fırsatları bulurlar. 

  Matematik 
  Her sınıf seviyesinde olduğu gibi 2. sınıf Matematik dersi de dört öğrenme alanından oluşur: Sayılar ve İşlemler, Geometri, Ölçme ve Veri İşleme. Öğrenciler 2. Sınıf Matematik derslerinde iki basamaklı doğal sayılarda basamak kavramı, basamak değeri, eldeli ve eldesiz toplama, çıkarma ve onluk bozarak çıkarma, tahmini ve zihinden toplama- çıkarma, en yakın onluğu belirleme ve yuvarlama ve sıralama konularını çalışırlar. Modeller yardımıyla çarpma işlemine giriş yaparlar. Çarpmanın mantığını ve 5’ lere kadar çarpım tablosunu öğrenirler. Kesirler, bölme işlemi, geometrik şekil ve cisimler, uzamsal ilişkiler, zamanı ölçme, paralarımız, sıvaları ölçme ve tartma, örüntü konuları müfredat sırasınca işlenir. Kesirlerde bütün ve yarımın çeyrek ile ilişkisini öğrenirler. Geometrik şekillerden daire şeklini çalışırlar. Diğer şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırırlar. Çalışılan şekillerin modellerini yaparlar. Tekrarlayan bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirlemeyi ve tamamlamayı öğrenirler. Bir örüntüdeki ilişkileri görerek farklı malzemeler ile aynı ilişkiye sahip örüntüler oluştururlar. Standart ölçme birimlerini tanırlar ve uzunlukları standart araçlar kullanarak santimetre ve metre cinsinden ölçerler. Modeller kullanarak ya da modelleme yaparak toplama ve çıkarma işlemlerini içeren uzunluk problemleri çözerler. Standart olmayan birimlerle sıvıların miktarlarını ölçerler. Paralarımız konusunda ise lira ve kuruş arasındaki ilişkiyi incelerler. Tam, yarım ve çeyrek saatleri okumayı öğrenirler. Dakika-saat, saat-gün, gün-hafta, gün-hafta-ay, ay-mevsim, mevsim-yıl arasındaki ilişkileri çalışırlar. Veri işleme öğrenme alanı altında verilen bir araştırma sorusu için veri toplama, veriyi tablo ve nesne grafiği ile temsil edip yorumlama, sıklık tablosu ve ağaç şeması hazırlama ve şekil grafiğini okuyabilme becerilerini geliştirmek için çalışırlar.

  Hayat Bilgisi
  Hayat Bilgisi dersinde öğrencilerimizin içinde yaşadıkları toplum ve doğa ile barışık olmaları, toplumun maddi ve manevi değerlerini tanımalarını, aile yaşamının değerini ve niteliklerini öğrenmeleri, temel düzeyde bilimsel düşünme becerileri kazanmaları, doğa ve topluma karşı sorumluluklarını öğrenmeleri sağlanır.  Hayat Bilgisi dersi tamamen PYP sorgulama ünitelerinin içine dahil edilir. Öğrenciler her yıl altı sorgulama ünitesi çalışırlar. 
  Hayat Bilgisi dersinin işlenişinde okul içi ve okul dışı uygulamalar yapmaya özen gösterilir. Öğrenme misafir konuşmacılar, gezilerle ve farklı teknolojik araçlarla zenginleştirilir. Öğrenciler okul ve yaşamları arasında bağlantılar kurmaya teşvik edilir. Öğrenciler araştırma yapmaya ve öğrenmelerini afiş, poster, pano, broşür, gazete, tablo, grafik vb. materyallerle paylaşmaya teşvik edilir.

  Beden Eğitimi
  Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerimiz, düzen alıştırmaları, fiziksel aktiviteye nasıl başlanması gerektiğini, derse uygun kıyafetle ve neler getirmesi gerektiğini, ders bittikten sonra saç kurutma ve terli kıyafet değiştirmesini bilir ve öğrenir.
  Aynı zamanda öğrenciler sağlıklı beslenme ve ilk yardım konusunda bilgiler alır. Beceri, koordinasyon, esneklik, sürat, dayanıklılık ve kuvvet geliştirici oyunlar oynarlar. 

  Görsel Sanatlar
  Görsel Sanatlar Dersi ile öğrencilerimizin; sanatı evrensel değerler doğrultusunda öğrenmiş üreten, izleyen kendi toplumunun değerlerini benimsemiş, farklı toplumların kültürel değerlerine saygı duyan, ileriki hayatların dada sanatı anlayan ve anlamlandıran bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır.
  Öğrencilerimizin özgün ürünler oluşturması, gözlem yaparak gerçekleştireceği çalışmalar doğrultusunda görsel algısını geliştirmesi, hayal gücünü çalışmalarına yansıtması, duygu ve düşüncelerini sanat yolu ile ifade etmesi, sanat eğitimi yolu ile estetik duyarlılık kazanması hedeflenmektedir.
  Sanat merkezleri, resim Galerileri, müzeleri tanıyarak kültür ve tabiat varlıklarına sahip çıkmak, çevreye duyarlı, insan haklarına saygılı bir kişiliğe sahip olmalarını amaçlamakta hedeflerimiz arasındadır.

  Müzik
  İlkokul müzik derslerinde temel amacımız;  
  Müziğin sadece bir ders değil, günlük hayatın bir parçası olduğunu bilen, 
  Müziği ve müzik dilini merak eden,  
  Müzik yoluyla estetik yönü ve algısı gelişen,
  Farklı kültürlerin müziklerini keşfe çıkan,  
  Kendi sesini bulmaya çalışan, 
  Yaratıcılığını ortaya çıkartabileceği alana sahip, 
  Sözel becerisi gelişmiş,
  Müziğin evrensel değerini kavrayan ve etkili bir iletişim aracı olduğunu benimsemiş bireyler yetiştirmektir. 
  Müzik literatüründe ve dil gelişiminde de önemli bir yeri olan şarkı söyleme becerisi, dinleme becerisi ve şarkı söylemenin önemi bu dönemde kavratılmaya başlanır. Bu becerilerin yanı sıra öğrencilerimiz bedenini kullanarak duyduğu müziklere göre duygularını ifade ederken; basit ritimlere, kendini özgü hareketlerle eşlik eder. Orff ve ritim çalgılarının kullanımı, müzik aletleriyle tanışma ve çalma becerisinin kazanımı, müziklere eşlik edilmesi gibi temel ritmik becerileri bu düzeyde kazanmaya başlar.

  3. SINIFLAR
  Türkçe

  Öğrenciler dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarında Türkçe becerilerini geliştirmeye devam ederler. Bu temel beceriler metinler ve kitaplar yoluyla bağlam içinde kazandırılır. Bu seviyede akıcı okuma ve anlayarak okuma becerilerine özel önem verilir. Öğrenciler yıl boyunca farklı türde (şiir, öyküleyici ve bilgilendirici) birçok metin ve kitap okuyarak kelime dağarcıklarını zenginleştirirler. Etkin dinleme ve izleme becerileri geliştirirler. Çeşitli görselleri okumayı öğrenirler. Anı, mektup, günlük, hikâye edici metinler gibi farklı türlerde metinler yazmayı öğrenirler. Seviyeye uygun dilbilgisi ve noktalama kurallarını öğrenirler. Tartışmalara katkıda bulunarak, sunum yaparak, geribildirim vererek konuşma becerilerini geliştirirler. Eş ve zıt anlamlı kelimeler ve eş sesli kelimelerle ilgili çalışmalar yaparlar. Metinlerin konusunu ve ana fikrini belirlemeyi öğrenirler. Türkçe dersleri mümkün olduğunca sorgulama ünitelerine entegre edilir. 

  Matematik
  Matematik dersi sayılar ve işlemler, geometri, ölçme ve veri işleme olmak üzere dört öğrenme alanı ve bu öğrenme alanlarına bağlı alt öğrenme alanlarından oluşur. Öğrenciler Matematik kavramlarını tanımaya, işlem becerileri geliştirmeye, Matematik ile günlük hayat arasında bağlantılar kurmaya, akıl yürütme, analitik düşünme ve problem çözme becerileri geliştirmeye devam ederler.  Çocuklar matematiğin hayatın her alanında olduğunu fark etmeye ve bu derse karşı olumlu bir tutum geliştirmeye teşvik edilirler.
  Öğrenciler 3. Sınıfta üç basamaklı sayıları okumayı öğrenerek önceki seviyelerden gelen basamak değeri bilgilerini genişletmeye devam ederler. Öğrenciler üç basamaklı doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemi yapabilme, üç basamaklı sayılarla onluk, yüzlük bozarak çıkarma işlemi yapabilme, toplama ve çıkarma işlemlerinde verilmeyen terimi bulabilme becerilerini edinirler. Tek ve çift sayıları incelerler. Eski uygarlıklarda kullanılan sayı sistemleri ve rakamlar ile tanışırlar.  Zihinden çarpma işlemi ve bölme işlemini pekiştirme çalışmalarına katılırlar. Kesirlerle ilgili terimleri tanırlar, parça-bütün ilişkisi üzerinde dururlar ve birim kesir kavramı aracılığıyla pay ve payda arasındaki ilişkiyi çalışırlar. Cisimlerin yüzlerini, köşelerini ve ayrıtlarını; küp, kare ve dikdörtgen prizma arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları belirlemeyi öğrenirler. Cetvel kullanarak üçgen, kare ve dikdörtgen çizerler, kare ve dikdörtgenin köşegenlerini belirlerler. Kare, dikdörtgen gibi şekillerin birden fazla simetri doğrusu olduğunu fark ederler. Bir parçası verilen şekli yatay veya dikey simetri doğrusuna göre tamamlamayı öğrenirler. Bu seviyede öğrenciler ayrıca nokta, doğru, ışın, doğru parçası gibi daha soyut kavramları ifade etmeyi öğrenirler. Açıyı tanırlar. Alanı ve çevreyi ölçmeyi öğrenirler. Paralarla ilgili problem çözerler. Bu seviyedeki öğrencilerden saati dakika ve saat cinsinden okuyabilmeleri ve yıl-hafta, yıl-gün, dakika-saniye arasındaki ilişkiyi açıklayabilmeleri beklenir. Kilogram ve gramın nerelerde kullanıldığını öğrenirler, bu iki birim arasındaki ilişkiyi açıklarlar. Sıvı ölçüm birimlerinden litre ve yarım litre ile ölçümler yaparlar. Veri işleme alanında en çok üç veri grubuna sahip basit tabloları okuma, yorumlama ve tablodan elde ettiği veriyi düzenleme becerileri geliştirirler.
  Matematik dersleri uygulamalı etkinlikler, grup çalışmaları, görseller ve teknoloji ile desteklenir. 

  Hayat Bilgisi
  Üçüncü sınıf Hayat Bilgisi derslerinde öğrenciler kroki çizme, geçmişi araştırma, istek ve ihtiyaçlarını demokratik yollarla ifade etme, komşuluk ilişkileri, evde tasarruf, planlı olma, mevsimlere özgü yiyeceklerle beslenme, bilinçli tüketici özellikleri, trafik işaretleri, yakın çevresinde meydana gelebilecek kazalar, ortak kullanım alanları ve araçları, yakın çevrede bulunan tarihî, doğal ve turistik yerler, Atatürk’ün kişilik özellikleri, yön bulma, meyve ve sebzelerin yetiştirilme şartları, insan ve çevre etkileşiminin sonuçları ile doğa ve çevreyi koruma konusunda sorumluluk alma gibi konular hakkında bilgi, beceri ve değerler geliştirirler. Okulumuzda Hayat, Evimizde Hayat, Sağlıklı Hayat, Güvenli Hayat, Ülkemizde Hayat, Doğal Hayat üniteleri PYP sorgulama üniteleri içinde ele alınır. 

  Fen Bilimleri
  Öğrenciler Fen Bilimleri dersi ile ilk kez üçüncü sınıfta tanışırlar.  Öğrenciler yedi üniteden oluşan programda Dünya’nın şekli ve katmanları, beş duyumuz, kuvvet ve hareket özellikleri, madde, maddenin özellikleri ve halleri, ışığın görmedeki rolü, sesin işitmedeki rolü, doğal ve yapay ışık ve ses kaynakları, canlı ve cansız varlıkların özellikleri, doğal ve yapay çevre, tutumluluk ve tasarruf bilinci, sağlıklı yaşam bilinci, elektrikli araçlar konularını keşfederler.  
  Ayrıca, bilimsel süreç becerileri (gözlem yapma, ölçme, sınıflama, verileri kaydetme, hipotez kurma, verileri kullanma, model oluşturma, deney yapma gibi) ve yaşam becerileri (analitik düşünme, karar verme, yaratıcılık, girişimcilik, iletişim ve takım çalışması gibi) edinirler.
  Okulumuzda MEB konuları mümkün olduğunca PYP sorgulama üniteleri kapsamında ele alınır. Mümkün olmayan durumlar bağımsız üniteler halinde işlenir.  Fen Bilimleri dersi uygulamalı etkinlikler, projeler, gözlemler, deneyler ve teknoloji ile desteklenir. Misafir konuşmacı ve gezi etkinlikleri düzenlenir. Öğrenciler İnovasyon Merkezi’nde deney yapma ve öğrendiklerini kullanma fırsatları bulurlar. Öğrencilere araştırma ruhu ve duygusu aşılanmaya çalışılır. Öğrenciler bilimsel düşünce tarzını geliştirmeye teşvik edilirler. 

  Beden Eğitimi
  Beden Eğitimi dersinin genel amacı öğrencilere dengeli ve sağlıklı yaşam tarzı becerileri ve yaşam boyu spor bilinci kazandırmaktır. Bununla birlikte olimpik branşları ve farklı spor kültürlerini öğretmeyi de amaçlar. Öğrenciler oyun ve fiziki etkinlikler dersinde, temel motorik özelliklerini geliştirdiği gibi zihinsel olarak da güçlenirler.
  Oyun ve fiziki etkinlikler dersi ilkokul 1‐4. sınıflarda okuyan öğrencilerin oyun oynama, fiziki etkinliklere katılma ve bu süreçlerde bedensel, zihinsel, kişisel, duygusal ve sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak tüm eğitim süreçlerini içerir. Bu eğitim sürecinde öğrencilerin yaş düzeyi, hazırbulunuşlukları, ilgileri ve beklentileri dikkate alınır. Ders, öğrencilerin yaşına ve fiziksel özelliklerine uygun fiziksel etkinliklere katılacağı ve oyun oynayacağı şekilde planlanır.
  Yaşa uygun oyunlarla birlikte öğrenciler adil oyun çerçevesinde yarışırlar, kazanma ve kaybetme, mücadele etmeyi, dürüstlük ve rakibe saygı kavramlarını öğrenirler.

  Görsel Sanatlar
  Görsel Sanatlar dersi; bireyin yaratıcılığını, iş birliği duygusunu, resimle ilgili becerilerini geliştirmek, kendini ifade etmesini sağlamak ve estetik bakışını ortaya çıkarmak amaçlıdır. Bireylerin yaratıcı güçlerinin ortaya çıkarılması ve estetik eğitiminin uygulama alanı olması nedeniyle Görsel Sanatlar dersi büyük önem taşır.
  Ayrıca tarihi değerlere sahip çıkmaları açısından son derece faydalı olmaktadır. Görsel Sanatlar dersi; algılama, düşünme ve bedensel eylemlerinin de katıldığı süreç içerisinde kendilerini ifade ederler. Yapılan çalışmalar öğrencilerin kendileri ve çevreleriyle ilgili duygularını, düşüncelerini dışa vurmalarına ve yaşadıkları dünyayı algılama biçimlerini anlatmalarına hizmet eder
  Derslerimizde öğrencilerimizle, desen çalışmaları, pastel boya teknikleri, suluboya, akrilik boya, kolaj, tuval çalışmaları, atık materyallerle çalışmalar, üç boyutlu biçimlendirme çalışmaları (seramik) ile sanat akımları inceleme çalışmaları yapıyoruz
  Öğrencilerimizin tarihi ve kültürel açıdan gelişmeleri amacıyla geziler düzenlenmektedir. Bu geziler, öğrencilerin kültür birikimine katkı sağlamaktadır. 
  Derslerimizde sanat eğitiminin yanı sıra öğrencilerimizin tüm duygularının gelişmesine yardımcı olunmaktadır. Sanat yoluyla kişisel bütünlüğe kavuşmaları ile toplumsal bütünlük de sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz, hayatları boyunca sanat yapan üreticiler veya sanatı bilinçli izleyen tüketiciler olarak yetişmektedir. Okulumuz onların içinde yaşadıkları kültüre katkılarını sağlayabilme çizgisindedir. Sanat yoluyla ifade imkânı vererek öğrencilerin ruh sağlığına yardımcı da olunmaktadır. Öğrencilerimiz bireysel çalışarak kendilerini ispat etme, duygu ve düşüncelerini ifade etme olanakları ile buluşmaktadır.

  Müzik
  Geçen senelerde öğrendiği müziklerin artık farklı kültürlere ait olduğunu keşfetmeye başlar. Derslerde dinlediği dünyaca ünlü bestecilerin eserleriyle bu dönemde tanışırken, dinlediği eserlere ritim ve beden perküsyon çalışmalarıyla eşlik eder. Müzik dili ve müzikal farkındalığın oluşması adına temel müzik yazısına geçilen bu dönemde müzikte notaların tanıtımı ve yazımı, ritimlerin adlandırılması ve müzik terimlerini öğrenirken, duygu ve düşüncelerini müzik yoluyla ifade eder. Müzik ile ilgili çalışmalarda bilişim teknolojilerinden yararlanmaya başlar. Müzik ve toplum arasındaki bağı fark eder.

  4. SINIFLAR
  Türkçe

  Öğrencilerimizin Türkçeyi konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmalarının yanı sıra okuma ve yazma sevgisi ve alışkanlığı kazanmaları amaçlanır. Dinlediklerini ya da okuduklarını anlayabilme, bilgi, duygu, düşünce ve deneyimlerini sözle ya da yazıyla iyi anlatabilmeleri için öğrencilere dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarında öğrenme deneyimleri sunulur. Tüm öğrenme alanlarındaki kazanımlar kitaplar aracılığıyla bütünleşik bir şekilde, bağlam içinde ele alınır. Öğrenciler görsel ve elektronik metinler dahil olmak üzere, farklı metin türlerinin amaçlarını ve özellikleri çalışırlar. Farklı türlerde hikâye edici ve bilgilendirici metinler oluştururlar. Öğrenciler sınıf tartışmaları, film tanıtımı, medya metni yorumlama, hazırlıksız konuşmalar, sunumlar gibi etkinliklerle sözlü iletişim becerilerini geliştirirler. 
  Okuduğunu anlama becerilerine özel önem verilir. Öğrenciler yıl boyuna onlarca kitap okurlar. Okunan kitaplar derslerde ayrıntılı bir şekilde irdelenir. Öğrenciler çeşitli okuduğunu anlama stratejileri öğrenirler. Metinleri karşılaştırma, ana fikir belirleme, bir metindeki gerçek ve hayali ögeleri belirleme, neden sonuç cümleleri bulma, öznel ve nesnel cümleleri saptama, metin özetleme ve metinlerden not alma gibi çalışmalara katılırlar. Sınıf seviyesine uygun dilbilgisi, yazım ve noktalama işaretleri kurallarını öğrenirler. Öğrenciler yıl boyunca farklı kitap ve yazar etkinliklerine katılırlar.

  Matematik
  Öğrencilerin Matematiksel okuryazarlık becerileri geliştirmeleri ve Matematiğe karşı olumlu bir tutum benimsemeleri amaçlanır. Öğrenciler derslerde hem Matematiksel kavramları ve dört işlem becerileri hem üst bilişsel beceriler geliştirirler. Matematik programı Sayılar ve İşlemler, Geometri, Ölçme ve Veri İşleme olmak üzere dört öğrenme alanından oluşur. 
  Sayılar ve işlemler öğrenme alanında öğrenciler 4, 5 ve 6 basamaklı sayıları okumayı ve yazmayı, bölüklerine ayırıp basamak değerlerini belirlemeyi öğrenirler. Zihinden çarpma işlemi ve bölme becerilerini pekiştirirler. Uzun bölme işlemleri yapmaya başlarlar. 
  Dördüncü sınıfta öğrenciler basit, bileşik ve tam sayılı kesirleri öğrenirler, kesirlerde toplama ve çıkarma işlemleri yapmaya başlarlar. Paydaları eşit kesirler ile toplama ve çıkarma yaparlar. 
  Geometri öğrenme alanında, üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirirler, bu şekillerin kenar özelliklerini belirlerler. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırmayı öğrenirler. Geometrik yapı ve modeller üzerinden simetri çalışmaları yaparlar. Bu sınıf seviyesinde öğrenciler açılar konusuna giriş yaparlar. 
  Ölçme konusunda milimetreyi ve milimetrenin diğer ölçme birimleri ile ilişkisini öğrenirler. Ayrıca saat-dakika, dakika-saniye, yıl-hafta, yıl-ay-hafta-gün ilişkileri üzerinde dururlar ve bunları diğeri cinsinden
  İfade etmeyi öğrenirler. Yarım ve çeyrek kilogramın gram cinsinden ölçülmesi, kilogram ve gramın kütle ölçerken birlikte kullanılması gibi çalışmalara katılırlar. Ton, miligram, mililitre, litre gibi ölçü birimlerini çalışırlar. 
  Kare ve dikdörtgenin çevre uzunluklarını ve alanlarını hesaplama çalışmaları yaparlar. Veri işleme konusunda sütun grafiği yorumlama ve oluşturma çalışmaları yaparlar. 

  Sosyal Bilgiler
  Sosyal Bilgiler dersinde öğrenciler birey ve toplum; kültür ve miras; insanlar, yerler ve çevreler; bilim, teknoloji ve toplum; üretim, dağıtım ve tüketim; etkin vatandaşlık ve küresel bağlantılar başlıklı üniteler kapsamında saygı, sorumluluk ve empati değerleri; zaman ve kronolojiyi algılama, ailenin önemi, kültürel miras, vatanseverlik, harita kullanımı, konum analizi, değişim, yenilikçilik, teknolojinin etkileri, sorumluluk, tasarruf, finansal okuryazarlık, haklar ve sorumluluklar, bilinçli tüketicilik, finansal okuryazarlık, kaynakların bilinçli kullanımı, bağımsızlık, doğal afetlere hazırlık, Atatürk’ün hayatı, Kurtuluş Savaşı, sosyal katılım gibi konu ve kavramları çalışırlar. Bunların yanı sıra MEB programında belirtilen yaşa uygun temel becerileri ve değerleri edinirler.
  Okulumuz Sosyal Bilgiler dersleri PYP sorgulama üniteleri içinde çalışılır. Dersler uygulamalı etkinlikler, misafir konuşmacılar, geziler, kitaplar ve teknoloji ile zenginleştirilir. Güncel olaylar ve gerçek hayatla bağlantılar kurulur. Öğretim ve öğrenme sorgulama temelli yaklaşım ile gerçekleşir.

  Fen Bilimleri
  Dördüncü sınıf Fen Bilimleri derslerinde öğrencilere araştırma ruhu ve duygusu ile bilimsel düşünce tarzını kazandırmak amaçlanır. Öğrenciler bilimsel süreç becerilerini ve bilimsel araştırma yaklaşımını öğrenirler. Ayrıca, analitik düşünme, karar verme, yaratıcılık, iletişim ve takım çalışması gibi yaşam becerileri edinirler. Bilimsel bilginin doğası hakkında düşünmeye, bilime karşı olumlu bir tutum ve merak geliştirmeye, bilimin hayatımızdaki önemini kavramaya, sorunları bilimsel yöntemle çözmeye teşvik edilirler.
  Program; Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri, Besinlerimiz, Kuvvetin Etkileri, Maddenin Özellikleri, Aydınlatma ve Ses Teknolojileri, İnsan ve Çevre, Basit Elektrik Devreleri olmak üzere yedi üniteden oluşur.  Öğrenciler kayaçlar, fosiller, Dünya’nın hareketleri, besin çeşitleri, sağlıklı ve dengeli beslenme, sigara ve alkolün zararları, kuvvet, mıknatıslar, maddenin özellikleri, kütle ve hacim kavramlar, maddenin halleri, karışımlar, ses ve aydınlatma teknolojileri, ses ve ışık kirliliği, yaşam için gerekli kaynaklar, kaynakların tasarruflu kullanımı, elektrik devresi gibi konu ve kavramları çalışırlar. 
  Fen Bilimleri konuları mümkün olduğunca PYP sorgulama üniteleri kapsamında çalışılır. PYP sorgulama ünitelerine entegre edilemeyen konular bağımsız üniteler şeklinde işlenir. Öğrenciler sorgulama-temelli yaklaşımla öğrenirler. Sorular sorarak, farklı kaynaklardan bilgiler edinerek, topladıkları bilgileri düzenleyip analiz ederek, çıkarımlarda bulunarak, öğrenmelerini farklı yollarla sergileyerek öğrenirler.

  Beden Eğitimi
  Beden Eğitimi dersinin genel amacı öğrencilere dengeli ve sağlıklı yaşam tarzı becerileri ve alışkanlıkları kazandırmaktır. Ayrıca, öğrencilerin farklı sporları deneyerek ilgi duydukları ve yatkın oldukları sporları keşfetmeleri amaçlanır.
  Öğrenciler oyun ve fiziki etkinlikler yolu ile yaşamları boyunca kullanacakları temel hareketler, aktif ve sağlıklı yaşam becerileri, kavramları ve stratejileri ile birlikte bunlarla ilişkili yaşam becerilerini geliştirirler. Oyun ve fiziki etkinliklere katılarak fiziksel, duygusal, sosyal, zihinsel vb. özelliklerini geliştirme ve bunlara bağlı sağlığını iyileştirme fırsatları elde ederler. 
  Oyun ve fiziki etkinlikler dersi ilkokul 1‐4. sınıflarda okuyan öğrencilerin oyun oynama, fiziki etkinliklere katılma ve bu süreçlerde bedensel, zihinsel, kişisel, duygusal ve sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak tüm eğitim süreçlerini içerir. Bu eğitim sürecinde öğrencilerin yaş düzeyi, hazırbulunuşlukları, ilgileri ve beklentileri dikkate alınır. Ders, öğrencilerin yaşına ve fiziksel özelliklerine uygun fiziksel etkinliklere katılacağı ve oyun oynayacağı şekilde planlanır.
  Bu doğrultuda oyun ve fiziki etkinlikler dersi, ilkokul 1‐4 sınıflar düzeyindeki öğrencilerin gelişim ihtiyaçları ve eğitim öncelikleri göz önüne alınarak “Hareket Yetkinliği” ve “Aktif ve Sağlıklı Yaşam” olmak üzere iki temel öğrenme ve gelişim alanı üzerine tasarlanmıştır. Dördüncü sınıfta öğrenciler yer değiştirme hareketleri, dengeleme hareketleri, nesne kontrolü hareketlerini öğrenirler. Yaşa uygun fiziksel oyunlara katılırlar. Takım oyunlarında kurallara uyma, birlikte çalışma, pes etmeme, adil oyun, rakibe saygı gibi becerileri ve değerleri öğrenirler.

  Görsel Sanatlar
  Görsel Sanatlar dersinin genel amacı öğrencilere sanat sevgisi ve estetik bilinci kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler görsel okuryazarlık becerileri ve kendilerini sanat yoluyla ifade etme becerileri edinirler. Ayrıca, görsel sanatlar dersine özgü temel kavramları ve becerileri geliştirirler. Öğrenciler sanatın farklı dalları ile tanışırlar. Farklı formdaki sanat eserlerini inceleme, onlarla ilgili duygu ve düşüncelerini ifade etme, farklı sanat dalları ve tekniklerini deneyimleme, farklı malzemelerle çalışma fırsatları bulurlar. 
  Dördüncü sınıf görsel sanatlar dersinde sanata karşı duyarlı olmayı sağlamanın yanı sıra sanat elemanları ve tasarım ilkeleri üzerinde durulur. Öğrencilerin geçmiş dönemlerde yapılmış olan sanat eserlerinin günümüz kültürüne etkisini incelemeleri üzerine yoğunlaşılır. Kazanımlar, disiplinler arası yaklaşım kapsamında Sosyal Bilgiler dersi “İnsanlar, Yerler ve Çevreler”, “Küresel Bağlantılar” öğrenme alanları ve diğer ilgili olan derslerin kazanımlarıyla ilişkilendirilebilir.
  Görsel Sanatlar dersi “Görsel İletişim ve Biçimlendirme”, “Kültürel Miras”, “Sanat Eleştirisi ve Estetik” öğrenme alanlarından oluşur.  Öğrenciler Görsel İletişim ve Biçimlendirme öğrenme alanında duygularını ve düşüncelerini yaratıcı bir şekilde ifade etmeyi ve sanat elemanları (renk, çizgi, biçim, form, doku, mekân/uzam) ve tasarım ilkelerini (ritim, denge, oran-orantı, vurgu, birlik, çeşitlilik, hareket, zıtlık) öğrenirler. Kültürel Miras öğrenme alanı kapsamında Türk sanatını ve sanatçılarını ve diğer ülkelerin sanat eserlerini ve sanatçılarını tanırlar ve farklı mekanlarda sergilenen sanat eserlerini incelerler. Sanat Eleştirisi ve Estetik başlığı altında ise eser eleştirisi yöntemini (tanımlama, çözümleme, yorumlama ve yargı) kullanarak sanat eserlerini değerlendirirler. Sanat eserlerinin oluşturulma sürecini incelerler. Sanat ve sanatçıya saygı duymayı öğrenirler. 
  Öğrenci çalışmaları Sanat dersi sınıflarında ve okulun farklı yerlerinde sergilenir. Öğrencilere bireysel sergi açma fırsatları sağlanır. Ayrıca, öğrenciler çeşitli ulusal ve uluslararası etkinlik ve yarışmalara katılmaya teşvik edilir. Öğrenciler misafir sanatçı etkinlikleri ve gezilerle öğrendiklerini pekiştirme fırsatları elde ederler. 

  Müzik
  İlkokul son kademesi olan 4. sınıflar müzik derslerinde 5.sınıf kazanımlarına hazır hale gelirler. Notaların öğrenimine devam edilirken, kendi ritimlerini oluşturma ve yazma gibi becerilerini bu dönemde kazanmaya başlar. Kültürümüzde ve dünyada tanınmış ünlü besteci ve sanatçıları öğrenmeye devam eder.  Orkestraları tanımaya, tören ve konserlerde etkin katılım sağlamaya başlar. Önceki yıllarda kullandığı orff ve ritim çalgılarına yeni enstrümanlar eklenir.

 • Yabancı Diller
 • İNGİLİZCE
  Öğrenmeyi kalıcı ve ilgi çekici kılmak amacıyla şarkılar, tekerlemeler, kelime oyunları, kuklalar ve canlandırmaların yanı sıra dijital kaynaklardan da yararlanılır. Ayrıca öğrencilere projeler ve uygulamalı çalışmalar verilir. Hikâye kitapları yabancı dil eğitiminin vazgeçilmez bir parçasıdır.

  1. sınıfta, ana dersimizin yanı sıra CLIL derslerimiz ve co teaching derslerimiz bulunmaktadır. PYP temalarını işlediğimiz derslerimizi sınıf öğretmeni ve İngilizce öğretmeni beraber işlerler. Buna ek olarak bazı matematik derslerine de İngilizce öğretmenimiz eşlik eder. Burada hedefimiz İngilizceyi hayatın içine çekmektir. Kendi anadilinde duyduğu konuları İngilizce derslerinde de duyduğunda bütünlük sağlanmış olur. Öğrencilerimiz İngilizce öğrenmeye “Tanıma” (Recognition) ve “Ses Bilgisi” (Phonics) çalışmaları ile başlarlar. Ses çalışmaları yapılırken ses ile  beraber mutlaka kelime de verilmektedir ki öğrenci ses ile gördüğü kelimeyi bağdaştırabilsin. Tanıma çalışmalarıyla öğrencilerimize İngilizce harflerini ayrı ayrı öğretmeden öğrenilen kelime ve yapıları tümdengelim tekniğiyle tanıyıp söyleyebilmeleri hedeflenmektedir. Bu uygulama ile anadilinde okuma-yazma çalışmalarına henüz başlamış olan öğrencilerimize İngilizcede okuma-yazmanın çok farklı olduğu mesajını vermek amaçlanmaktadır. Okuma ve dinleme çalışmalarını desteklemek için basılı kitapların yanı sıra dijital platformlardan da yararlanılır. Ayrıca öğrencilerimize haftada 7 saat CLIL dersleri verilir.

  CLIL NEDİR?
  CLIL      Content and Language Integrated Learning
  Dil ve içeriği bütünleştiren öğrenim
  İçerik Temelli Dil Öğrenimi
  CLIL; matematik, fen bilgisi ve hayat bilgisi gibi derslere ait bazı konu ve içeriklerin yabancı dil derslerine entegre edilerek işlenmesini öngören yeni bir dil eğitimi yaklaşımıdır. 
  CLIL derslerinde öğrenci Türkçede öğrendiği bazı terim, kavram ve kelimeleri yabancı dilde de öğrenir, böylece öğrenmenin verimini arttırır.

  Disiplinler arası iş birliği bağlamında verimli bir öğrenme sürecidir. CLIL dersleri öğrencilere dili kullanmak için ortamlar sunarken gerçek hayatla da bağlantı kurmalarını sağlar.

   2. sınıfın sonunda öğrencilerimizin İngilizce dersinde gördükleri kelime ve yapıları okuyup yazmaları beklenmektedir. 2. sınıflarda öğrencilerimize 6 saat CLIL dersi verilmektedir.

  3 ve 4. sınıflarda haftada toplam 13 saat İngilizce derslerimiz bulunmaktadır.

  3 ve 4. sınıflarda da haftada 6 saat CLIL dersleri işlenir. 3 ve 4. sınıflarda okuma ve yazma becerilerinin gelişimi için üretime yönelik çalışmalara ağırlık verilir. Dijital okuma platformumuz üzerinden her hafta içeriğe uygun kitaplar seçilir ve hem ödev olarak verilir hem de ders içinde uygulamalı bir şekilde kullanılır. Aslında, kitap okuma ve analiz etme sadece bir beceriye hitap etmemekte, bilişsel taksonomiler kullanıldığından becerilerin entegrasyonu ile derslerin işlenmesi sağlanmaktadır. 

  ULUSLARARASI TOEFL PRIMARY SINAVI
  Öğrencilerimiz 4. sınıftan itibaren her yıl TOEFL Step 1 sınavlarına girerler ve uluslararası geçerliliği olan sertifikalarını alırlar. 5, 6, ve 7. sınıfın sonunda da TOEFL sınavına tabi tutulurlar. 

  İNGİLİZCE MÜFREDAT TASARIMI
  Özel Sanko Okullarının Ana sınıfı, 4. sınıf, 8. sınıf ve lise mezun profillerini netleştirmek ve tüm okullarımızda İngilizce eğitiminde standardı yakalamak adına 2019-2020 eğitim öğretim yılında Sanko Okullarına özel İngilizce Müfredat tasarım süreci başlamıştır. Temmuz 2022’de Talim Terbiye kurulundan onay alınmıştır.  Bu özel müfredatta uluslararası İngilizce dil müfredatı olan Avrupa Dil Referansı (CEFR) temel alınmıştır.
  Müfredat oluşturulurken her kademede işlenecek olan kelime, dil bilgisi, içerikleri dört beceri temelinde 21. Y.Y becerilerini de esas alınarak tasarlanmış ve bunların hangi metot ve tekniklerle öğretileceği standarda bağlanmıştır. 

  Mezun Profillerimizde Hedeflenen Dil Seviyeleri:
  • ANAOKULU (A1)
  • İLKOKUL (4. SINIF- GSE 30-35 –A2)
  • ORTAOKUL (8. SINIF- GSE 43 -50- B1)
  • LİSE (11. SINIF – GSE 51 – 66-B2)

  İKİNCİ YABANCI DİL İSPANYOLCA VE ALMANCA
  Okulumuzda öğrencilerimiz 2. sınıftan itibaren seçmeli olarak İspanyolca ya da Almanca dersini seçerler. Haftada 2 saat 2. Yabancı dil derslerimiz vardır. Burada amaç dili ve o dilin kültürünü tanımaktır.

  ALMANCA
  SANKO İlkokulunda, öğrencilerin farklı kültürleri öğrenmeleri, uluslararası bilinci geliştirerek farklılıklara saygı duymaları ve dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemeleri çok önemlidir. Öğrencilerimizin İngilizce ön bilgisinin olması Almanca eğitimi açısından büyük bir avantaj sağlamaktadır. Almanca dil eğitimi Avrupa Ortak Diller Çerçeve programına göre düzenlenmekte ve 2. sınıftan itibaren haftada iki ders saati olarak uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin, kademelerine göre basit düzeydeki metinleri rahatlıkla okumaları, yazmaları, okuduklarını anlamaları, gündelik yaşamın tüm alanlarında kendilerini rahatça ifade ederek temel iletişimi sağlayabilmeleri ve kendi ilgi alanlarına giren konularda kendilerini ifade edebilecek düzeyde dili öğrenmeleri hedeflenmektedir. 
  Dilin tüm alanlarında (dinleme, konuşma, okuma, yazma) bilgi ve beceri kazanımının önemine inanan SANKO Okulları, bu alanların her biri kendi içerisinde ayrılan öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenciye özümsetir. Öğrencinin özne rolünü üstlendiği sınıf ortamlarında öğrenilen bilgilerin kalıcılığını sağlamak için ders içinde yaparak-yaşayarak öğrenme temele alınır ve gündelik yaşamda kullanabilecekleri diyaloglar üzerinde durulur. Bilişsel etkinliklerin yanı sıra öğrenciler araştıran, sorgulayan kimliklerini kullanır ve eğitsel oyunlarla öğrenmenin devamlılığı sağlanır.


  İSPANYOLCA
  21 ülkenin resmi dili olan İspanyolca, dünyada en çok konuşulan üçüncü dil ve A.B.D’de en çok konuşulan ikinci dil konumundadır. Bunun yanında birçok önemli uluslararası kuruluşun da resmi dillerindendir. Dünyada 500 milyondan fazla kişi tarafından konuşulan İspanyolca, ülkemizde de gittikçe önem kazanmakta ve artık okullarda en çok öğretilen ikinci yabancı dil olmuştur. Bu yüzden İspanyolca, SANKO Okullarında 2014’ten bu yana ikinci yabancı dil olarak sunulmaktadır. 

  AMACI
  Öğrencilerde İspanyol Dünyası hakkında farkındalık yaratmak ve dilin altyapısını oluşturmaktır. İspanyolca, 2. sınıftan itibaren haftada iki saat öğretilmektedir. Kitap kullanımıyla beraber, öğrencilere İspanyolca okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri kazandırılmaktadır. İlerleyen sınıflarda da bu beceriler pekiştirilmektedir. Öğrenilen basit dilbilgisi kurallarıyla kurulan diyaloglar ve mini tiyatrolar aracılığıyla öğrencilere, ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde dili kullanma becerisi kazandırılır.
  Kitabımızın sunduğu şarkılarla İspanyolca dersleri daha keyifli hale gelirken öğrenciler de İspanyolca telaffuz etme becerilerini geliştirir. Öğrendiğimiz konularla ilgili cümle kalıplarını ve kelimeleri kalıcı hale getirmek için öğrencilerle birlikte pano çalışmaları hazırlanır ve koridorlarımızda paylaşılır. 

 • Laboratuvar Uygulamaları
 • Öğrenilenlerin kalıcılığını sağlamak, öğrencilere öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatları yaratmak ve onların bilimsel süreç becerilerini geliştirmek amacıyla laboratuvar çalışmalarına, deney uygulamalarına büyük ölçüde önem verilir. Bu amaçla ilkokul kademesinde her sınıf düzeyinde deney kitapçıkları oluşturulmuştur.

 • Sanatsal ve Sportif Etkinlikler
 • SANAT

  Görsel sanatlar dersi ile öğrencilerimizin var olan yaratıcılıklarını, sanat bakış açısıyla  geliştirmek, sanatın dallarını evrensel değerler doğrultusunda öğrenmiş, üreten, izleyen, kendi toplumunun değerlerini benimsemiş, farklı toplumların kültürel değerlerine saygı duyan, sanatı anlayan ve anlamlandıran bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır.

  Öğrencilerimizin özgün ürünler oluşturması, gözlem yaparak gerçekleştireceği çalışmalar doğrultusunda görsel algısını geliştirmesi, hayal gücünü çalışmalarına yansıtması, duygu ve düşüncelerini sanat yolu ile ifade etmesi ve estetik duyarlılık kazanması hedeflenmektedir.

  Sanat merkezleri, resim galerileri, müzeleri tanıyarak görsel sanat kültürü ve bilincini oluşturmak, sanat ve estetik anlayışı gelişmiş dünya insanı yetiştirmek amacımızdır.

  Müzik

  Temeli iyi atılmış bir müzik eğitimiyle öğrenciler; müziğin ruhunu hisseder, müziği sever ve müzik yoluyla öğrenmeyi yaşamına katar. Ana sınıfından itibaren başladığımız müzik derslerimizde; öğrencilerimize müziğin sadece bir ders değil, günlük hayatın bir parçası olduğu anlatılmaktadır. 

  Bu doğrultuda ilkokul müzik derslerinde temel amacımız;   

  • Müziği ve müzik dilini merak eden,   
  • Müzik yoluyla estetik yönü ve algısı gelişirken eleştirel düşünme becerisi kazanan, 
  • Farklı kültürlerin müziklerini keşfe çıkan,   
  • Müziğin evrensel dilini benimsemiş, 
  • Ülkemizde ve dünyada tanınmış önemli besteci ve müzisyenleri bilen, 
  • Kendi sesini bulmaya çalışan,  
  • Yaratıcılığını ortaya çıkartabileceği alanlara sahip, 
  • Sözel becerisi gelişmiş, 
  • Müziğin etkili bir iletişim aracı olduğunu benimsemiş bireyler yetiştirmektir.  

  Müzik eğitimi literatüründe ve dil gelişiminde de önemli bir yeri olan şarkı söyleme ve dinleme becerisi ilkokul döneminde kazandırılır. Bu becerilerin yanı sıra öğrencilerimiz bedenini de kullanarak duyduğu müziklere göre duygu ve düşüncelerini müzik diliyle ifade ederken; basit ritimlere kendine özgü hareketlerle eşlik eder.  

  İlk Yıllar Programında bulunan ünitelere entegre olunarak, disiplinler üstü anlayış ve becerileri müzik yoluyla öğrenmeye dahil eder. Orff ve ritim çalgılarının kullanımı, müzik aletleriyle tanışma ve çalma becerisinin kazanımı; temel müzik yazısının öğrenimi (nota bilgisi ve ritim bilgisi) gibi gerekli olan temel becerileri kazanmış olur. 
   

  SPOR
  Beden Eğitimi Bölümü yaptığı çalışmalarla öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini sağlamayı hedefler. Sportif beceri gelişiminin yanı sıra sosyal, duygusal tavır ve alışkanlıklar kazandırmayı hedefler. Öğrenciler çeşitli sporlarla tanıştırılır, sporun bir yaşam biçimine dönüşmesi amaçlanarak sportif kurallar ve beceriler öğretilerek gelişmeleri sağlanır. Öğrencilerimiz sportif etkinliklerle eğlenceli vakit geçirirken aynı zamanda sportif etkinliklerin sağlıkla olan ilişkisini kavrarlar.
  İşbirliği içinde çalışma, yardımlaşma ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme, dostça oynama, mücadele etme, kazananı kutlama, kaybetmeyi kabullenebilme, okul malzemelerini iyi kullanma ve koruyabilme, demokratik hayatın gerektirdiği tavır ve alışkanlıklar edinebilme kazandırılması hedeflenen davranışlardır.
  Haftada iki ders yapılan Beden Eğitimi dersleri dışında, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda masa tenisi, yüzme, basketbol, atletizm, futbol, kort tenisi, voleybol branşlarında kulüp etkinliklerini alanlarında uzman beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler eşliğinde yapıyoruz.
  Özel yeteneği olan öğrenciler beden eğitimi öğretmenleri ve uzman akademisyenlerin uygulamış olduğu yetenek taraması sonucu okul takımlarına seçilir.
  Yetenek taraması; genel sportif beceri ve özel sportif beceri olmak üzere iki ana başlık altında yapılır.
  Genel Sportif Beceri Testlerinde; temel motorik özellikler (kuvvet, sürat, dayanıklılık, koordinasyon, esneklik) ölçümleri ve puanlaması ile yapılır.
  Özel Sportif Beceri Testleri; Basketbol, yüzme, masa tenisi, voleybol, kort tenisi branşlarının kriterlerini ve özelliklerini ölçen puanlayan bir sistemdir.
  Yetenek seçimi komisyonu 12 beden eğitimi öğretmeni ve akademisyenlerin bulunduğu geniş bir komisyondur.

  KAZANIMLAR
  • Ekip çalışmasını, karşılıklı dayanışmayı, paylaşmayı, sosyalleşmeyi ve sorumluluk duygusunu bilen,
  • Kazananı kutlama, kaybetmeyi kabullenme becerisi gelişen,
  • Zamanı verimli kullanmayı bilen,
  • Ruhsal dayanıklılığı artan ve kendine güven duygusu olan,
  • Ani kararlara karşı pratik çözüm yolları bulan,
  • Egzersizler yolu ile vücudu sağlıklı ve zinde tutması gerektiğini bilen,
  • Sağlıklı bireyler olabilmek için dengeli beslenmenin önemini kavrayan,
  • İlk yardım bilgilerini uygulayabilen bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

  UYGULAMALARIMIZ
  • Spor Branşlarının uzman antrenör ve öğretmenlerle hafta içi hafta sonu her gün antrenman programlarının bulunması.
  • Sosyal etkinlik kulüpleri
  • Her yıl düzenlenen Kayak kampı, sporcu gelişim kampı, yaz kampı ve kamp eğitimi.
  • Okul takımlarımızın yanı sıra özel spor kulübümüzün branşlar bazında hizmet vermesi.
  • Her yaş kategorisi için ve her branş için branş gelişim gruplarının olması.
  • Beslenme ve fiziksel aktivite hakkında seminerler verilmesi.
  • Yaşam boyu spor ve sağlık için spor etkinlikleri düzenlenmesi.
  • Yetenek seçimi sayesinde tesadüfi başarıdan çok bilimsel ölçümlerle bilinçli ve amaca uygun bireyler sporcular yetiştirmek.
  • Beden eğitimi ve spor derslerinde branş eğitimi uygulaması ve rotasyonu yapılmaktadır.
  • Bireysel çalışmalar.
  • Öğrencilerimizin eksik ve geliştirilmesi gereken konuları tespit etme, geri bildirim alma ve önlem ve egzersiz çalışmaları yapmak.

  SOSYAL ETKİNLİK KULÜPLERİ
  Basketbol Kulübü
  Futbol Kulübü
  Yüzme Kulübü
  Masa Tenisi Kulübü
  Voleybol Kulübü
  Tenis Kulübü
  Bocce Kulübü
  Eskrim Kulübü
  Satranç 

  SPOR TAKIMLARIMIZ
  Yüzme, Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi, Kort Tenisi, Atletizm, Bocce, Eskrim, Okçuluk, Atletizm, Cimnastik

  HAFTA SONU SPOR KURSLARIMIZ
  Basketbol, Voleybol, Tenis, Masa Tenisi, Yüzme, Eskrim, Okçuluk

  TAKIM ÇALIŞMALARI
  Okulumuzda yüzme, basketbol, futbol, bocce, masa tenisi, kort tenisi, voleybol alanlarında takım çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerimiz 1.,2 ve 3. sınıflarda pilot takımlarda çalışmalarını sürdürürler. 4. sınıftan itibaren okul takımlarında yer alırlar ve yarışmalara katılarak okulumuzu temsil ederler. Ayrıca okulumuzda halk oyunları ekibi çalışmaları da yapılmaktadır.

  SOSYAL ETKİNLİKLERİN AMAÇLARI
  • Bireylerin sosyalleşmesini sağlamak.
  • Toplu bir şekilde uyum içerisinde haraket etmelerini sağlamak.
  • Bireylerin sosyal ve duyusal becerilerinin gelişimini sağlamak.
  • Sportif faaliyetlerin akademik başarıyı artırıcı yönünü bireylere empoze etmek.
  • Genel sağlığı koruyucu ve geliştirici egzersizler yaptırma alışkanlığı kazandırmak.

  BASKETBOL
  AMAÇLAR

  • Hızlı düşünebilmelerini sağlamak.
  • Stres altında doğru ve hızlı karar verme becerilerini geliştirmek.
  • Yaşam kalitelerini artırmak.
  • Yorgunluklarını alarak kendilerini daha dinç hissetmelerini sağlamak.
  • Yeni insanlar tanımalarını ve sosyalleşmelerini sağlamak.

  YÜZME
  AMAÇLAR

  • Bireylere sakinlik kazandırmak.
  • Beyin ve kas koordinasyonunu artırmak.
  • Bireylerin yoğun okul temposu sonrası psikolojik olarak dinlenmelerini sağlamak.
  • Esneklik ve tüm kas kuvvetini artırmak.
  • Ruhsal imgeleme sayesinde akademik yaşamları için zihinsel motivasyon süreçlerini düzenlemek.

  FUTBOL
  AMAÇLAR

  • Takım Oyunu sayesinde birlikte hareket etmeyi öğretmek.
  • Genel dayanıklılığı artırmak.
  • Stres yönetimi, stresle başa çıkabilme yetilerini geliştirmek.
  • Dolaşım sisteminin daha düzenli çalışması için egzersiz yapma alışkanlığı kazandırılması.

  VOLEYBOL
  AMAÇLAR

  • Hiçbir şiddet unsuru bulunmaz ve nezaketli olmayı artırmak.
  • Yardımlaşma duyusunu geliştirmek.
  • Zamanı Verimli kullanmayı öğretmek.
  • Bireylerin Sorumluluk duyusunu geliştirmek.
  • Dengeli bir vücut gelişimi için statik ve dinamik denge becerilerinin kazandırılması.

  MASA TENİSİ
  AMAÇLAR

  • El kol ve göz koordinasyonunu geliştirmek.
  • Refleksleri ışık hızına bir adım daha yaklaştırmak.
  • Hızlı düşünmelerini artırmak.
  • Taktik yapma, planlama yeteneklerini ilerletmek.
  • Hiçbir zaman vazgeçmemeyi öğretmek.
  • Ayırt etme gücünü artırmak.

  KORT TENİSİ
  AMAÇLAR

  • Bireysel bir spor olduğu için kişinin kendi başına karar verme yetisini güçlendirir.
  • Dengeli bir duruş kazandırır.
  • Hemen hemen bütün vücut kaslarını çalıştırır.
  • Forma girmeye ve zayıflamaya yardımcı olur.
  • Hoşgörü ve nezaket duygularını geliştirmek.
  • Hızlı düşünme ve karar vermeyi geliştirmek.
  • Dayanıklılığı arttırmak.
  • Düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırmak.
  • Kişiye spor disiplini ve belirli bir dünya görüşü kazandırmak.

Neden
Özel Sanko Okulları?
 • Modern derslikleri, spor alanları, laboratuvarı ve atölyeleri, 
 • Güçlü teknolojik alt yapısı, 
 • Sınıf düzeyi uzman öğretmenlik sistemi, 
 • Nitelikli akademik kadrosu, 
 • Sanat ve Spor alanlarına yetenek ölçeğiyle doğru yönlendirme, 
 • Üst düzey eğitim-öğretim programı 
 • Öğrenmeyi zenginleştirici etkinlikleri, 
 • Üst düzey yabancı dil eğitim-öğretim programı, 
 • Bütün insan yetiştirme amacıyla hazırlanmış ulusal ve uluslararası eğitim-öğretim programı, 
 • Ve daha birçoğu için…. 
Veli Yorumları
Mehmet Özer

Merhabalar, ben 1-A sınıfından Pelin Özerin babasıyım. Sene başında çocuğumuzu okula gönderme konusunda çok çekingen kalmıştık. Fakat Hülya hanım ile yaptığımız görüşme sonucu.. » Devamını Gör

Mehmet Özer

EYLEM AKINAL

Tıpkı yüz yüze eğitim verir gibi kararlı, istikrarlı ve dahası disiplinli davranan okulumuza teşekkür ederim. 1. sınıf öğrencisi kızımın okul ve okuma hevesi beni hep en heyec.. » Devamını Gör

EYLEM AKINAL

Zeynep Özer

1A sınıfımızın Güzel Yürekli Öğretmeni Sevgi Uğur’a uzaktan eğitimde hissettirdiği sevgisini, her bir çocuğun gelişimine göre yaklaşımını, ders sırasında ve her bir dersin son.. » Devamını Gör

Zeynep Özer

Saime Kutlu Altınbaş

Online okuma yazma nasıl ogretilir diye endişe ederken ikiz çocuklarıma emek, sabır ve birikimleriyle okuma yazmayı öğreten değerli ogretmenleriniz Fatma Sevin ve Baran Fırat .. » Devamını Gör

Saime Kutlu Altınbaş

Seda Karaşişek

Pandemide ilk okul 1. sınıfa başlayan kızım online eğitim ile 2 ay içerisinde okuma yazmayı öğrendi. Öğretmenimiz Sibel Doğan a çok teşekkür ederim. Bu süreçte tecrübesi,sevgi.. » Devamını Gör

Seda Karaşişek

Seda Karaşişek

Pandemi döneminde 1. sınıfa başlayan kızım için çok endişeliydim,okuma yazmayı nasıl öğrenecekleri konusunda tereddütlerim vardı. Ancak öğretmenimiz Sevgi Uğur ve onun deneyim.. » Devamını Gör

Seda Karaşişek

Tanıtım Filmimiz