Kapat
Ortaokul
Ortaokul
//

Bölümler

 • Türkçe
 • AMAÇLAR
  Öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla öğrencinin aktif olarak derse katılımını sağlayarak sürdürülen derslerimizde disiplinler arası çalışmalara önem verilmektedir. Amacımız; akademik yönden donanımlı, okuyan ve okuduğunu yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen, öz güveni yüksek, topluluk karşısında konuşma yeteneğini geliştiren, Türkçeyi doğru ve düzgün kullanabilen bireyler yetiştirmektir.

  KAZANIMLAR
  Öğrencilerimizin Türkçeyi doğru ve düzgün biçimde kullanabilmeleri,
  Okumayı sevmeleri, okuduklarını yorumlamaları ve sözlü olarak değerlendirmeleri,
  Duygu ve düşüncelerini yaratıcı ve etkili şekilde yazabilmeleri,
  Topluluk karşısında konuşarak öz güvenlerini artırmaları,
  Ulusal ve evrensel değerlerin farkında olmaları,
  Türkçenin inceliklerini ve dil bilgisi konularını özümseyerek akademik anlamda başarılı olmaları.

  ETKİNLİKLER
  Akademik ve sosyal yönden donanımlı bireyler yetiştirmek amacıyla belirlediğimiz hedefleri gerçekleştirmek için sürdürdüğümüz çalışmalar şunlardır:
  KKT (Konu Tarama Testi) uygulaması yoluyla tamamlanan konu ile ilgili eksiklerin saptanması ve bunların giderilmesiyle ilgili çalışmalar, 
  “Anlam Bilgisi” çalışmaları ve bu konuyla ilgili uygulanan KTT’ler,
  Tüm kademelerdeki soru stratejileri dersleri ile LGS’de yer alan “görsel okuma, grafik yorumlama” içerikli sorulara yönelik çalışmalar, 
  Ölçme değerlendirme ile ilgili çalışmalar (ulusal sınavlara hazırlık amacıyla test çözümleri, denemeler, sınavlar vb.)
  Öğrencilerimizin, yazılı ve sözlü olarak duygu ve düşüncelerini düzgün ifade etmek amacıyla kaleme aldıkları yaratıcı, özgün çalışmalarla sürdürülen “yaratıcı yazma” çalışmaları,
  “Hızlı ve Etkili Okuma” dersi kapsamında LGS’ye hazırlık aşamasında gerçekleştirilen Hızlıgo çalışmaları,
  Öğrencilerimizin dil becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler; sözcük dağarcıklarında var olan ancak çok fazla kullanmadıkları sözcüklere yönelik “kavram, atasözleri, deyimler” ile ilgili çalışmalar,
  “Münazara Kulübü” kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar.
  Öğrencilerimizin belirli gün ve haftalarla ilgili düzenlenen törenlerde görev almaları (program sunuculuğu vb.),
  Türk edebiyatından ve Batı edebiyatından seçilen altı romanın okutulması ve bu kitaplarla ilgili yapılan etkinlikler,
  Yerel ve ulusal platformda düzenlenen şiir, kompozisyon, öykü vb. türlerle ilgili yarışmalara katılım,
  Her ay lise ve ortaokul kademelerinden öğrencilerimizin yaptıkları “Kitap Tanıtım Videoları”,
  Öğrencilerimizin yaratıcılıklarını artıran ve onlara farklı bakış açıları kazandıran proje çalışmaları.

 • Matematik
 • AMAÇLAR

  Evrensel bir dil olan matematiği, en iyi şekilde kullanabilen, sorgulayan, analitik düşünme yeteneğine sahip, modelleme ve genelleme becerileri gelişmiş, özgüveni yüksek, ulusal ve evrensel değerlerin farkında, donanımlı bireyler yetiştirirken, matematik dersinde konular günlük hayatla bağdaştırılacak şekilde, öğrenci merkeze alınarak, öğrenci seviyesine uygun yöntem ve tekniklerle verilmektedir.

  KAZANIMLAR
  • Ulusal ve evrensel değerlerin farkında olmalarını,
  • Verileri sistematik olarak düzenleyebilme ve yorumlayabilmelerini,
  • Mantık çerçevesi yoluyla doğru sonuçlara ulaşabilmelerini,
  • Temel ilişkileri bularak bir problemi çözümleyebilmelerini,
  • Özgün düşünebilme ve araştırabilmelerini,
  • Özel kavramları kesin olarak genelleyebilmelerini,
  • Sonuca ulaşmak için bilimsel düşünme ve sorgulama alışkanlığı geliştirmelerini,
  • Düzenli çalışma alışkanlıkları ve bir konu üzerinde yoğunlaşabilme gücü geliştirmelerini,
  • Bir görevi sistematik olarak ve mantıksal bir biçimde tanımlama alışkanlığı geliştirmelerini,
  • Matematik konularını günlük hayatta kullanabilmelerini,
  sağlamaktır.

  ETKİNLİKLER
  • KTT (Konu Tarama Testi) uygulaması yoluyla tamamlanan konuyla ilgili eksiklerin saptanması ve bunların giderilmesiyle ilgili etüt çalışmaları veya soru çözüm saatleri,
  • Ölçme değerlendirmeyle ilgili çalışmalar (ulusal sınavlara hazırlık amacıyla test çözümleri, deneme sınavları vb.),
  • Matematik derslerinin inovasyon merkezinde görsellerle ve oyunlarla desteklenmesi.
  • Türk Zeka Vakfı'nın her sene düzenlediği yarışmalara katılım sağlanması,
  • Geleneksel Matematik Ligi yarışmasının düzenlemesi,

  KULÜPLER

  Akıl Oyunları Kulübü; kapsamında öğrencilerimizin sahip oldukları potansiyelin farkına varmalarını sağlayacak zeka oyunları ve zeka soruları kullanılmaktadır. Öğrenciler bu kulüpte ayrıca sahip oldukları zeka potansiyellerini geliştirip, pratik düşünebilme ve sorun anında doğru karar verme becerisi de kazanmaktadırlar. 

  Astronomi ve Uzay Bilimleri Kulübü

  En eski bilim dallarından biri olan Astronominin temelleri çok eski dönemde atalarımızın gökyüzündeki yıldızları ve onların hareketlerini incelemeleriyle atılmıştır. Galileo’nun teleskop ile gökyüzünü incelemesiyle farklı bir boyut kazanan Astronomi, takımyıldızlar, burçlar, gezegenler ve konumlarından çok daha ötesini inceleyen bir bilim dalıdır. Evrendeki tüm cisimleri (gezegen, asteroid, yıldız, bulutsu, gökada, vb.) araştıran astronomlar evrenle ilgili birçok problemi çözmeye çalışmaktadırlar. Bu soruların bazılarını şöyle sıralayabiliriz: 

  • Gezegenler nasıl oluştu?
  • Yıldızlar nedir, nasıl oluşur ve yok olurlar?
  • Dünya dışında başka yaşam var mı?
  • Evrenin başlangıcı ve sonu var mı?

  Güneş sisteminin bugüne kadar karşılaştığımız öğrenme yöntemlerinden farklı metotlar kullanarak, üç boyutlu modeller yaparak, formüllerden, ezberden uzak üstelik eğlenerek öğrenildiği Astronomi ve Uzay Bilimleri Kulübünde evrene dair soruların cevapları aranmaktadır.

 • Fen ve Teknoloji
 • AMAÇLAR
  Fen bilimleri; evrendeki olguları birbirine bağlayan sebepleri, bilimsel kanunlarla açıklamaya çalışır. Doğa olaylarının oluş nedenlerini ortaya koyan ve gelecekteki olayları önceden kestirme olanağı veren bu kanunlar, fen bilimlerinin diğer bilimlere olan üstünlüğünü göstermektedir. Bu doğrultuda okulumuzda 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda verilen fen bilimleri dersi, insanların maddesel çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği teknolojik bilgileri kapsayan bir bilimdir. Bu dersteki temel hedefimiz; bilim ve teknolojinin hızla geliştiği dünyamızda öğrencilerimizin bu gelişim, değişim ve yeniliklerden haberdar olarak yetişmesini, bu süreçte rol alabilmelerini sağlamaktır.

  KAZANIMLAR
  Fen Bilimlerinin doğasını; fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimleri anlamalarını,
  Karşılaşabileceği alışılmadık durumlarda, yeni bilgi elde etme ile problem çözmede fen bilimlerini kullanmalarını,
  Laboratuvar çalışması için verilen yönergeleri uygulayabilme becerisi kazandırarak takım çalışmasına uygun davranışlar sergilemelerini,
  Edindiği bilgileri ulusal sınavlarda başarılı olacak şekilde kullanabilmesini, deney sonuçlarını değerlendirebilme ve deney raporu yazabilme becerisi kazanabilmelerini sağlamaktır.
  • Fen ve Teknolojinin günlük hayatın bir parçası olduğunu, varlıklar arası ilişkilerin aslında mantıksal düşünme ile çok daha anlaşılabilir olduğu inancını,
  Varlıklar ve olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini kurabilme gücünü,
  Analitik düşünebilme, yorumlama, analiz, sentez ve muhakeme etme yeteneklerini,
  Öğrencilerin proje çalışmalarına katılımları ile inisiyatif kullanmayı öğrenmelerini geliştirmek.

  ETKİNLİKLER
  Laboratuvar çalışmaları,
  Ulusal ve uluslararası düzeyde, bilimsel projeleri değerlendiren nitelikli yarışmalara teşvik etme ve rehberlik yapma,
  3D video ve simülasyonlardan yararlanmak,
  Öğrenci merkezli ve proje tabanlı öğrenmeye yönelik yapılan sınıf içi etkinlik, oyun ve uygulamalar.

  KULÜPLER
  Mucitler Atölyesi Kulübü
  Günlük hayat ile oyunu ve proje tasarımı-yapımı ve uygulamasını birleştirerek, öğrencilerin çözüm bulma becerilerini geliştirmek.
  Düşünme becerilerini geliştirerek icat yapmaya teşvik etmek.
  Öğrencilere bilim sevgisini aşılamak.
  Fen bilimlerinin günlük hayatın bir parçası olduğunu, varlıklar arası ilişkilerin aslında mantıksal düşünme ile çok daha anlaşılabilir olduğu inancını geliştirmek.
  Bilimsel ve mantıksal problem çözme becerilerini, sorunlar karşısında çözüm üretebilecek bir düşünme sistemi oluşturabilme becerisini geliştirmek.
  Analitik düşünebilme, yorumlama, analiz, sentez ve muhakeme etme yeteneklerini geliştirmek ve bilgilerin kalıcılığını sağlamak.

  VEX KULÜBÜ:
  VEX kulübünde öğrenci ekipleri, oyun tabanlı bir mühendislik mücadelesinde diğer takımlarla oynamak için bir robot tasarlamak ve yapmayı öğrenirler. Parçaları tanıma ile başlayan kulüp çalışmaları dönem sonunda bir robotun nasıl tasarımının ve programlamasının yapılacağını öğrenirler. Öğrenciler ekip çalışması, liderlik, iletişim ve daha pek çok konuda yaşam boyu beceriler öğrenir. Sanal robotlar ile iş birliğine dayalı yarışmalar yaparlar.

 • Yabancı Diller
 • Özel SANKO Okulları sürekli değişen dünyaya ayak uydurmada ve çağı yakalamada kendini kanıtladığı gibi eğitime ve dolayısıyla geleceğe yön veren bir kurum olma özelliğini de sürdürmektedir.
  Uygulanan sistemde İngilizce eğitiminde ana sınıfından lise sona kadar yaş aralığının hedeflerinin net olarak belirlenmesi ve buna bağlı olarak ölçme-değerlendirmenin yapılabilmesi hedeflenmiştir. Bu sistem sadece sonuç odaklı değil, süreci takip eden ve gerektiğinde çözümler sunan bir altyapı da sağlamaktadır.

  İNGİLİZCE
  2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren 5. sınıflarda İngilizce Ağırlıklı Sınıf uygulamasına geçilmiş ve İngilizce ders saati haftada 15 saate çıkarılmıştır. 8 saat ana ders, 5 saat yazma becerileri dersi ve 2 ders saati de LGS hazırlık dersleri olarak planlanmıştır. Tüm derslerde üretim odaklı beceriler (konuşma-yazma) önceliğimiz olmakla beraber, oluşturulan alt yapı ile tüm beceriler geliştirilmektedir. Örneklendirmek gerekirse; bir yazma çalışmasından önce öğrenciler konu ile ilgili ikili veya grup olarak sınıf tartışmaları ve beyin fırtınası ile bilgilerini paylaşır, fikirlerini tartışırlar. Ardından öğrenilen cümle yapıları, kelimeler ve birlikte geliştirilen fikirler kullanılarak yazı çalışması ile sonuçlandırılır. 

  Proje bazlı ve CLIL odaklı materyallerimiz ile diğer disiplinlerle bağ kurarak öğrenmenin öğrenci için en kalıcı ve yaratıcı hali olması hedeflenir. 

  Online platformlarımız aracılığıyla ise öğrencilerimizin çağın gerekliliklerini yakaladıkları pekiştirme süreçleri gerçekleşir.

  Beceri derslerinde ise; seviyelendirilmiş okuma kitaplarında geçen hikayeler ve olaylar, hikaye karakterleri, hikayenin verdiği hayat dersleri veya vurguladığı değerler tartışılır, hedef kelimeler pekiştirilir ve yazma çalışmasıyla ders tamamlanır.

  Bütün derslerimiz 4 beceriyi ve 21. Yüzyıl becerilerini kapsayacak şekilde işlenir.

  6. ve 7. sınıflarda ders sayısı haftada 10 saattir ancak tüm stratejiler ve uygulamalar aynıdır.

  8. sınıflarımızda LGS çalışmaları soru çözüm teknikleri, mantık ve muhakeme öne çıkmakla birlikte, haftalık 7 saat olan İngilizce derslerinde ve TOEFL hazırlık sürecinde de okulumuzun İngilizce kurumsal hedeflerine ulaşılmaktadır.

  İNGİLİZCE KULÜPLER
  Kulüplerimizi oluştururken öğrencilerimizin konuşma becerileri başta olmak üzere genel kültürlerine ve uluslararası projelerde aranılan becerilerine katkı sağlamak en temel hedefimiz olmuştur. Ayrıca kulüp çeşitliliği sayesinde öğrencilerimizin farklı ilgi alanlarına hitap edebilmekteyiz.

  JMUN: Ortaokul öğrencileri arasında gerçekleştirilen, Birleşmiş Milletler UNESCO’nun küçük bir modeli olan ve Birleşmiş Milletler’in çalışmalarını benzetim yoluyla öğretmeyi amaçlayan bir konferanstır. Her yıl en az bir defa seçkin ve deneyimli okullar tarafından organize edilmiş olan konferanslara katılım ile öğrencilerimizin hem tamamen öğrenciler tarafından yapılan organizasyonu yaşayarak deneyimlemeleri, farklı okulların öğrencileriyle tanışmaları, hem de dünya sorunlarına çözümler ararken aktif bir şekilde günlük ve resmi İngilizceyi kullanabilme imkanı sağlanmaktadır.

  CULTURE SPEAKING CLUB: Bu kulüpte öğrencilerimiz tema bazlı çeşitli konuşma konularını, gerçek hayat diyaloglarının ve deneyimlerinin pratiğini ikili ya da mini gruplar halinde gerçekleştirerek, konuşma becerilerine akıcılık katacak ihtiyaç duydukları kelimeleri setler halinde öğreneceklerdir.

  DRAMA CLUB: Bu kulüpte öğrencilerimiz yabancı dil becerilerini, rol yapma, tonlama, dekor ve sahne hazırlama gibi yeteneklerle buluşturarak sene sonunda bir oyun sahneye koyacaklardır.

  ULUSLARARASI TOEFL SINAVLARI
  Okulumuzda her yıl İngilizce eğitiminin objektif bir göz tarafından yıl sonunda değerlendirmesinin yapılması için TOEFL uygulanmaktadır. Yaş gruplarını dikkate alarak verilen eğitimlerin seviyelerine göre uygulama merkezinden gelen detaylı ve açıklamalı sonuç belgeleri ölçme değerlendirme birimimiz ile birlikte de değerlendirilir. Sonuç analizlerine göre öğrencilerimizin bireysel kazanım eksiklerine göre ödevlendirmeleri ve çalışma takvimleri hazırlanır. 

  Yıllara göre öğrencilerimizin hedef seviyeleri:
  5. Sınıflar: A1+ A2
  6. Sınıflar: A2 B1
  7. Sınıflar: B1 
  8. Sınıflar: B1 – B1+

  İNGİLİZCE MÜFREDAT TASARIM
  SANKO Okullarının Ana sınıfı, 4 ve 8. sınıf ile lise mezun profillerini netleştirmek ve tüm okullarımızda İngilizce eğitiminde standardı yakalamak adına 2019-2020 eğitim öğretim yılında başlanan SANKO Okullarına özel İngilizce Müfredat tasarım süreci, aldığımız danışmanlık hizmetleri ve eğitimlerinin ardından öğretmen ekibimiz tarafından tamamlanmıştır. Bu özel müfredat tasarlanırken uluslararası İngilizce dil müfredatı olan Avrupa Dil Referansı (CEFR) temel alınmıştır.

  Müfredat oluşturulurken her kademede işlenecek olan kelime, dil bilgisi, dört beceri ve ayrıca 21. Y.Y becerileri tasarlanmış ve bunların hangi metot ve tekniklerle öğretileceği standarda bağlanmıştır. 
  Müfredat tasarım çalışmalarımız Milli Eğitim Bakanlığı onay aşamasındadır.

  ALMANCA
  Ortaokulumuzda 2. yabancı dil olarak Almanca dersi devam etmektedir. 5., 6. ve 7. sınıflarda haftada 2 saat olmak üzere Almanca dersi uygulanmaktadır.

  Dil bilmenin dili “bilmek” değil, “doğru kullanabilmek” olduğu felsefesinden yola çıkılarak, yabancı dilin öğrencilere bir kurallar bütünü gibi değil, ana dilde olduğu gibi doğal bir süreç gibi, eğlenerek, yaparak ve yaşayarak edinmeleri hedeflenmektedir. Yapılan aktiviteler, öğrencilerin Almancayı basit yapılarla da olsa kullanmasını sağlar niteliktedir. 5. ve 6. sınıflarda öğrencilerimiz günlük hayatta sıkça kullanılan basit cümle ve ifade kalıplarını öğrenir, anlar ve kullanırlar. Böylelikle kendileri ve yakın çevreleri hakkında bilgi verebilirler.

  Öğrencilerimiz 7. ve 8. sınıfta, günlük hayatında yabancı dil ile karşılaştığında, öğrendiği konularla ilgili önemli bilgileri anlar. Derslerde yaş gruplarının ihtiyaçlarını, öğrencilerin farklı öğrenme stillerini dikkate alıp tüm duyuları öğrenme sürecine katmayı hedefleyen eylem odaklı çalışmalar yapılır.

  Bunun sonucunda grup ve diyalog çalışmalarının yanı sıra öğrenciye farklı etkinlikler arasından seçim olanağı sağlanır, bu şekilde öğrenci çalışmalara etkin olarak katılır ve kendi öğrenme sürecinin farkına varır. Dört temel dil becerisi olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma yetkinlikleri, AB dil kriterlerinde belirtilen standartlara uygun olarak kazandırılır. Ortaokulun sonunda öğrenciler,

  Kısa kişisel mesajlar yazabilir,
  Konuşma sırasında kendini tanıtabilir ve şahsına yönelik soruları cevaplandırabilir,
  Kendisini ilgilendiren konulardaki konuşmalarda, basit sorular sorabilir ve cevaplandırabilir,
  Günlük yaşamda alışılmış olan ricaları, talepleri ya da soruları formüle edebilir ve bunlara cevap ya da karşılık verebilir.

  Öğrencilerimiz tüm bu becerilerini uluslararası bir sertifikayla ıspatlamak üzere “Fit in Deutsch A1” sınavına katılırlar.

  “Fit in Deutsch A1” sınavı Goethe Enstitüsü tarafından uygulanan, öğrenmeye ilişkin dört beceriyi (okuma – yazma – dinleme – konuşma) ölçen ve her yıl tüm dünyada uygulanan bir sınavdır.
  Yine ortaokulumuzda uygulanan başka bir etkinlik de Almanca sabah törenleridir. Öğrenciler belli aralıklarla sabah törenlerinde öğrendikleri konularla ilgili diyalog, şarkı, skeç ve sunumlar hazırlayarak tüm öğrencilerin önünde bunları sergilerler.

  Peki neden Almanca?
  Çünkü dünyada 180 milyon kişi Almanca konuşuyor.
  • Almanca şu an 2. Internet dili
  Almanca Avrupa Birliğinde en çok konuşulan dil.
  Almanca, yazılmış bilimsel makale sayısı açısından dünyada 2. sırada.
  Almanya kitap yayınları açısından dünyada 3. sırada.
  Alman ekonomisi dünyada 3. sırada ve Almanya şu an ihracatta 1 numara.
  Almanca ayrıca ülkemizde İngilizce’den sonra kullanılan en yaygın dil.
  Özellikle teknik alanlar yani makine, elektrik, elektronik, mekatronik gibi alanlarda okuyan öğrenciler için ingilizce’den sonra ikinci dil tercihi
  Ayrıca yine hukuk, ticaret, tıp ve turizm gibi alanlarda da yaygın olarak kullanılmakta.

  İSPANYOLCA
  21 ülkenin resmi dili olan İspanyolca, İngilizce ve Çinceden sonra dünyada en çok konuşulan üçüncü dil ve ABD’de en çok konuşulan ikinci dil konumundadır. Bunun yanında birçok önemli uluslararası kuruluşun da resmi dillerindendir. Dünyada 500 milyondan fazla kişi tarafından konuşulan İspanyolca, ülkemizde de gittikçe önem kazanmakta ve artık okullarda en çok öğretilen ikinci yabancı dil olmuştur. Bu yüzden İspanyolca, Özel Sanko Okullarında 2014’ten itibaren ikinci yabancı dil olarak sunulmaktadır.

  İspanyolca, seçmeli ikinci yabancı dil olarak 5., 6. ve 7. sınıflarda haftada iki saat olarak verilmektedir. Öğrencilerimiz derslerde, ilkokulda öğrendikleri kelime dağarcıklarına yeni kelimeler eklerler, gramer bilgisini geliştirirler ve böylece yazılı ve sözlü ifadelerinde belirli bir yetkinlik kazanırlar.

  Devam eden sınıflarda öğrencilerimiz kitabımızın bizlere sunduğu eğlenceli ve eğitici şarkı, video, oyun ve etkinliklerle hem İspanyolcayı daha iyi öğrenir hem de İspanyol kültürünü tanır. Amacımız, ortaokul sonunda öğrencilerin İspanyolcayı temel düzeyde yazılı ve işitsel olarak anlamaları, kendilerini ve çevrelerini temel düzeyde anlatabilmelerini sağlamaktır.

  Öğrencilerimizde Hedeflenen Kazanımlar;
  • Aileyi tanıtma
  Bazı hayvan isimleri
  Günlük kullanılan sıfatlar
  Betimleme
  İspanya ile ilgili bilgiler
  Evin bölümlerini tanıtma
  Odasındaki eşyaları tanıtma
  Günlük kullanılan bazı fiiller

  KÜLTÜR GÜNLERİ 
  Kültür Günleri’nde okulumuzda eğitimi verilen üç dilin (İngilizce, Almanca ve İspanyolca) konuşulduğu ülkelerin kültürlerini tanıtmak ve dillerin farklı ortamlarda kullanımını sağlamak amacıyla yılın sonunda Kültür Günleri düzenlenmektedir.

  Kültür Günleri Aktiviteleri:
  • Şiir Dinletileri
  • Hikaye Anlatımı
  • İstasyon Çalışmaları
  • Bahçe Oyunları 
  • Kulüp Sunumları
  • Tiyatro Gösterisi
  • Koro 
  • Kostüm Festivali

 • Sosyal Bilimler
 • AMAÇLAR
  Sosyal Bilimler Bölümü olarak amacımız, 5. sınıftan 8. sınıfa kadar Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmektir.

  KAZANIMLAR
  Bölümümüzün özel amacı, öğrencilerimizi sosyal bilimlerin kişilik oluşturmadaki önemini kavrayan, 21. yüzyıl koşullarını ve gereklerini kavrayarak yakın ve uzak çevresinde gözlemlediği sorunlara duyarlı ve bu yönde eyleme geçebilecek potansiyele ve donanıma sahip, ve bu bilinçle geleceğine yön verebilmeyi düşünen, beşeri, ekonomik, tarihsel, kültürel, felsefi açıdan donanımlı, dünya meselelerine kafa yoran, bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak bilimsel veriler oluşturabilen ve bilgiye ulaşabilen, öğrendiklerini yeni durumlara transfer edebilen, bilgi ve deneyimlere açık bireyler olarak yetiştirmektir.

  YÖNTEM VE TEKNİK
  Sosyal Bilgiler bölümü tarafından 5, 6, 7. sınıf düzeylerinde sosyal bilgiler dersi, 8. sınıf düzeyinde T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi okutulmaktadır.
  Bölümümüz dersleri yapılandırıcı yaklaşım ve öğrenci merkezli eğitim çerçevesinde anlatım, soru cevap, drama, sunumlar, oyunlar, çalışma kâğıtları, yardımcı kitaplar ve etkinliklerle işlenir. Öğrenme sürecinde farklı öğrenme strateji, yöntem ve teknikleri kullanmaya ve disiplinler arası ilişkiler kurulmasına özen gösterilmektedir. Bu süreçte, öğrenmeyi kalıcı ve anlaşılır, dersi eğlenceli ve zevkli kılmak için teknolojiden yararlanılmakta, çeşitli görsel işitsel materyaller kullanılmaktadır. Ölçme değerlendirmede yeni yaklaşımlarla birlikte klasik yöntemlere de yer verilmektedir araştırmaya dayalı, kanıt temelli eğitim verilerek öğrencilerin bilgiye ulaşmaları hedeflenir ve bu yöntemle aynı zamanda öğrencilerin bilgiyi anlama, kullanma becerileri geliştirilerek, ölçümlenir.

  Sosyal bilimler derslerinin içeriğinde yer alan uygulama çalışmaları ile öğrencilerin süreç ve sonuç değerlendirmeleri yapılır. Dersler içinde öğrencilerin birlikte ve iş bölümü içerisinde gerçekleştirecekleri uygulama çalışmalarına da sık sık yer verilir.

  ETKİNLİKLER
  Sanko Okulları olarak sosyal ve bilimsel yaşamda öğrencilerin aktif görev alması ve bilgi becerisini geliştirmesi için il içi, ulusal ve uluslararası aktivitelere, çalıştaylar, sempozyumlara, yarışmalara öğrenci ve öğretmen olarak katılım sağlanır. Planlı müze ziyaretleri ile öğrencilerde kültürel miras bilinci oluşturulmaya çalışılır. Okul dışı öğrenme etkinlikleri ile öğrencinin derslerde öğrendiği pratik bilgilerin pekiştirilmesi sağlanır.

  Ulusal sınavlara etüt ve KTT’ler ile öğrenciler hazırlanır. Bu sınavlarda ölçülen beceriler 5. sınıftan itibaren öğrencilere kazandırılmaya çalışılır.

 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
 • AMAÇLAR
  Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersimizdeki eğitim öğretim programımız, milli eğitimin genel amaçları ve dersin özel amaçları doğrultusunda yürütülmektedir.

  Dersimizin amacı; evrensel, insani, ahlaki değerlerin, dinlerin insani ve ahlaki değerleriyle örtüştüğü bilincine aklın ve bilimin ışığında ulaşan nesiller yetişmesine katkıda bulunmaktır.

  Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde öğrenmekten zevk alan, dinî kavramları doğru kullanan, kendini etkili biçimde ifade eden, iletişim kuran, sorun çözen, bilimsel düşünen, araştıran, soran, sorgulayan, eleştiren, Günlük yaşamda ihtiyaç duyulan temel dinî bilgiler ve yaşam becerilerine sahip, İslam dininin inanç, ibadet, ahlak değerleri ile insani ve kültürel mirasını öğrenen, İslam dininin kültür, dil, sanat, örf ve âdetler ile ahlak üzerindeki etkisini dikkate alan kendi dininden ve başka dinlerden olanlara anlayışlı davranan ve diğer dinleri tanıyan, Millî, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen, beden, zihin, ahlak, ruh, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı gelişen; üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen, bireyler yetiştirmektir.

  YÖNTEM TEKNİK
  Derslerimiz, yapılandırıcı yaklaşım ve öğrenci merkezli eğitim çerçevesinde anlatım, soru cevap, drama, sunumlar, oyunlar, çalışma kâğıtları, yardımcı kitaplar ve etkinliklerle işlenir. Öğrenme sürecinde farklı öğrenme strateji, yöntem ve teknikleri kullanmaya ve disiplinler arası ilişkiler kurulmasına özen gösterilmektedir. Bu süreçte, öğrenmeyi kalıcı ve anlaşılır, dersi eğlenceli ve zevkli kılmak için teknolojiden yararlanılmakta, çeşitli görsel işitsel materyaller kullanılmaktadır. Ölçme değerlendirmede yeni yaklaşımlarla birlikte klasik yöntemlere de yer verilmektedir

  ETKİNLİKLER
  Dinin emri olan namazın doğru kılınmasını sağlamak
  KKT (Konu Tarama Testi) uygulaması yoluyla tamamlanan konu ile ilgili eksiklerin saptanması ve bunların giderilmesiyle ilgili çalışmalar yapılır.
  Ölçme değerlendirme ile ilgili çalışmalar (ulusal sınavlara hazırlık amacıyla test çözümleri, denemeler, sınavlar, etütler)

 • Bilişim
 • AMAÇLAR

  Günümüzde eğitimli insan tanımı değişime uğramıştır. Bugün bilgi toplumunda eğitimli insan, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, bunları hayatında uygulayabilen, sorgulayabilen ve geliştirebilen kişi olarak tanımlanmaktadır. Bilgi ve İletişim Teknolojileri bölümü olarak temel amacımız çağımızın kaçınılmaz bir parçası olan teknolojiyi en iyi şekilde kullanabilen, amacına uygun şekilde yönlendirebilen bireyler yetiştirmektir.

  HEDEFLERİMİZ
  • Donanımlı bireyler yetiştirmek
  • Öğrencilerimizin doğru bilgiye kolaylıkla ulaşabilmeleri ve kullanabilmelerini sağlamak,
  • Teknolojinin içerisinde kaybolmadan, amaçlarına uygun kullanabilmelerini sağlamak,
  • Öğrendikleri algoritma ile analiz ve problem çözme yeteneği kazandırmak,
  • Teknolojiyi sadece kullanan değil geliştiren bireyler yetiştirmek.

  UYGULAMALARIMIZ

  • Yüksek teknolojinin kullanıldığı Bilgisayar laboratuvarlarımızda tüm öğrencilerimize öğrendiklerini uygulama imkânı sağlayarak öğrenmeyi kalıcı hale getirmekteyiz. 

  KULÜPLER

  Bilişim Teknolojileri Kulübü; kapsamında öğrencilerimizin teknolojiye olan bakış açılarını geliştirerek hayatlarının her alanında karşılaştıkları problemlerde analiz yeteneği kazandırıp sorunun çözümüne kolaylıkla ulaşabilmelerini sağlamak hedeflenmektedir.

 • Beden Eğitimi
 • Beden Eğitimi Bölümü yaptığı çalışmalarla öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini sağlamayı hedefler. Sportif beceri gelişiminin yanı sıra sosyal, duygusal tavır ve alışkanlıklar kazandırmayı hedefler. Öğrenciler çeşitli sporlarla tanıştırılır, sporun bir yaşam biçimine dönüşmesi amaçlanarak sportif kurallar ve beceriler öğretilerek gelişmeleri sağlanır. Öğrencilerimiz sportif etkinliklerle eğlenceli vakit geçirirken aynı zamanda sportif etkinliklerin sağlıkla olan ilişkisini kavrarlar.
  İşbirliği içinde çalışma, yardımlaşma ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme, dostça oynama, mücadele etme, kazananı kutlama, kaybetmeyi kabullenebilme, okul malzemelerini iyi kullanma ve koruyabilme, demokratik hayatın gerektirdiği tavır ve alışkanlıklar edinebilme kazandırılması hedeflenen davranışlardır.
  Haftada iki ders yapılan Beden Eğitimi dersleri dışında, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda masa tenisi, yüzme, basketbol, atletizm, futbol, kort tenisi, voleybol branşlarında kulüp etkinliklerini alanlarında uzman beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler eşliğinde yapıyoruz.
  Özel yeteneği olan öğrenciler beden eğitimi öğretmenleri ve uzman akademisyenlerin uygulamış olduğu yetenek taraması sonucu okul takımlarına seçilir.
  Bu yetenek taraması; genel sportif beceri ve özel sportif beceri olmak üzere iki ana başlık altında yapılır.
  Genel Sportif Beceri Testlerinde; temel motorik özellikler (kuvvet, sürat, dayanıklılık, koordinasyon, esneklik) ölçümleri ve puanlaması ile yapılır.
  Özel Sportif Beceri Testleri; Basketbol, yüzme, masa tenisi, voleybol, kort tenisi branşlarının kriterlerini ve özelliklerini ölçen puanlayan bir sistemdir.
  Yetenek seçimi komisyonu 12 beden eğitimi öğretmeni ve akademisyenlerin bulunduğu geniş bir komisyondur.

  KAZANIMLAR
  • Ekip çalışmasını, karşılıklı dayanışmayı, paylaşmayı, sosyalleşmeyi ve sorumluluk duygusunu bilen,
  • Kazananı kutlama, kaybetmeyi kabullenme becerisi gelişen,
  • Zamanı verimli kullanmayı bilen,
  • Ruhsal dayanıklılığı artan ve kendine güven duygusu olan,
  • Ani kararlara karşı pratik çözüm yolları bulan,
  • Egzersizler yolu ile vücudu sağlıklı ve zinde tutması gerektiğini bilen,
  • Sağlıklı bireyler olabilmek için dengeli beslenmenin önemini kavrayan,
  • İlk yardım bilgilerini uygulayabilen bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

  UYGULAMALARIMIZ
  • Spor Branşlarının uzman antrenör ve öğretmenlerle hafta içi hafta sonu her gün antrenman programlarının bulunması.
  • Sosyal etkinlik kulüpleri
  • Her yıl düzenlenen Kayak kampı, sporcu gelişim kampı, yaz kampı ve kamp eğitimi.
  • Okul takımlarımızın yanı sıra özel spor kulübümüzün branşlar bazında hizmet vermesi.
  • Her yaş kategorisi için ve her branş için branş gelişim gruplarının olması.
  • Beslenme ve fiziksel aktivite hakkında seminerler verilmesi.
  • Yaşam boyu spor ve sağlık için spor etkinlikleri düzenlenmesi.
  • Yetenek seçimi sayesinde tesadüfi başarıdan çok bilimsel ölçümlerle bilinçli ve amaca uygun bireyler sporcular yetiştirmek.
  • Beden eğitimi ve spor derslerinde branş eğitimi uygulaması ve rotasyonu yapılmaktadır.
  • Bireysel çalışmalar.
  • Öğrencilerimizin eksik ve geliştirilmesi gereken konuları tespit etme, geri bildirim alma ve önlem ve egzersiz çalışmaları yapmak.

  SOSYAL ETKİNLİK KULÜPLERİ
  Basketbol Kulübü
  Futbol Kulübü
  Yüzme Kulübü
  Masa Tenisi Kulübü
  Voleybol Kulübü
  Tenis Kulübü
  Bocce Kulübü
  Eskrim Kulübü
  Satranç 

  SPOR TAKIMLARIMIZ
  Yüzme, Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi, Kort Tenisi, Atletizm, Bocce, Eskrim, Okçuluk, Atletizm, Cimnastik

  HAFTA SONU SPOR KURSLARIMIZ
  Basketbol, Voleybol, Tenis, Masa Tenisi, Yüzme, Eskrim, Okçuluk

  TAKIM ÇALIŞMALARI
  Okulumuzda yüzme, basketbol, futbol, bocce, masa tenisi, kort tenisi, voleybol alanlarında takım çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerimiz 1.,2 ve 3. sınıflarda pilot takımlarda çalışmalarını sürdürürler. 4. sınıftan itibaren okul takımlarında yer alırlar ve yarışmalara katılarak okulumuzu temsil ederler. Ayrıca okulumuzda halk oyunları ekibi çalışmaları da yapılmaktadır.

  SOSYAL ETKİNLİKLERİN AMAÇLARI
  • Bireylerin sosyalleşmesini sağlamak.
  • Toplu bir şekilde uyum içerisinde haraket etmelerini sağlamak.
  • Bireylerin sosyal ve duyusal becerilerinin gelişimini sağlamak.
  • Sportif faaliyetlerin akademik başarıyı artırıcı yönünü bireylere empoze etmek.
  • Genel sağlığı koruyucu ve geliştirici egzersizler yaptırma alışkanlığı kazandırmak.

  BASKETBOL
  AMAÇLAR

  • Hızlı düşünebilmelerini sağlamak.
  • Stres altında doğru ve hızlı karar verme becerilerini geliştirmek.
  • Yaşam kalitelerini artırmak.
  • Yorgunluklarını alarak kendilerini daha dinç hissetmelerini sağlamak.
  • Yeni insanlar tanımalarını ve sosyalleşmelerini sağlamak.

  YÜZME
  AMAÇLAR

  • Bireylere sakinlik kazandırmak.
  • Beyin ve kas koordinasyonunu artırmak.
  • Bireylerin yoğun okul temposu sonrası psikolojik olarak dinlenmelerini sağlamak.
  • Esneklik ve tüm kas kuvvetini artırmak.
  • Ruhsal imgeleme sayesinde akademik yaşamları için zihinsel motivasyon süreçlerini düzenlemek.

  FUTBOL
  AMAÇLAR

  • Takım Oyunu sayesinde birlikte hareket etmeyi öğretmek.
  • Genel dayanıklılığı artırmak.
  • Stres yönetimi, stresle başa çıkabilme yetilerini geliştirmek.
  • Dolaşım sisteminin daha düzenli çalışması için egzersiz yapma alışkanlığı kazandırılması.

  VOLEYBOL
  AMAÇLAR

  • Hiçbir şiddet unsuru bulunmaz ve nezaketli olmayı artırmak.
  • Yardımlaşma duyusunu geliştirmek.
  • Zamanı Verimli kullanmayı öğretmek.
  • Bireylerin Sorumluluk duyusunu geliştirmek.
  • Dengeli bir vücut gelişimi için statik ve dinamik denge becerilerinin kazandırılması.

  MASA TENİSİ
  AMAÇLAR

  • El kol ve göz koordinasyonunu geliştirmek.
  • Refleksleri ışık hızına bir adım daha yaklaştırmak.
  • Hızlı düşünmelerini artırmak.
  • Taktik yapma, planlama yeteneklerini ilerletmek.
  • Hiçbir zaman vazgeçmemeyi öğretmek.
  • Ayırt etme gücünü artırmak.

  KORT TENİSİ
  AMAÇLAR

  • Bireysel bir spor olduğu için kişinin kendi başına karar verme yetisini güçlendirir.
  • Dengeli bir duruş kazandırır.
  • Hemen hemen bütün vücut kaslarını çalıştırır.
  • Forma girmeye ve zayıflamaya yardımcı olur.
  • Hoşgörü ve nezaket duygularını geliştirmek.
  • Hızlı düşünme ve karar vermeyi geliştirmek.
  • Dayanıklılığı arttırmak.
  • Düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırmak.
  • Kişiye spor disiplini ve belirli bir dünya görüşü kazandırmak.

 • Müzik
 • Sanat Bölümü öğrencilerine bütün sanat dallarından yararlanmayı sağlamak amacıyla anasınıflarından lise son sınıfına kadar bütün insan değerini benimseyerek çalışmalarını sürdürür. Müzik, Yaratıcı Drama, Halk Oyunları, Görsel Sanatlar derslerinden oluşan bölümümüzde öğrencilerimizin her bir branşı yaşayarak öğrenmesini istiyoruz, hedefliyoruz. Öğrencilerimizin anasınıfından itibaren tüm sanat dallarıyla ilgili yaptığımız ölçekler doğrultusunda yönlenmelerini sağlıyoruz.

  AMAÇLAR
  • Öğrencilerimizin sanat dallarından her hangi birini profesyonel olarak yapabilmesi,
  • Sonuç odaklı değil süreç odaklı çalışabilmeleri,
  • Yapılan ölçekler doğrultusunda yönlendirmeler yapılabilmesi,
  • Uğraşta bulunduğu sanat faaliyetini içselleştirebilmesi,
  • Dünya sanat kültüründen haberdar olabilmesi,
  • Ülkemizi temsil eden sanatçılarımızı bilmesi,
  • Sanatçı kimliğini benimseyebilmesi,
  • Yurt içi ve yurt dışı sanat yarışmalarına katılabilmesi,
  • Sanat dallarıyla ilgili kitap, makale vb. okuyup, yorumlayabilmesi,
  • Topluluk karşısında sanatını icra edebilmesi,
  • Entelektüel bakış açısı geliştirmesini sağlayabilmeli.

  UYGULAMALARIMIZ
  Sürecin çok önemli olduğu sanat dallarında öğrencilerimizin bireysel olarak çalışabilme imkanlarıyla takibini sağlamak. Müzikte farklı branşlarda enstrüman öğretimini sağlamak.
  Bireysel çalgı derslerimiz,
  • Bağlama
  • Gitar
  • Flüt
  • Keman
  • Piyano
  • Kanun
  • Klarnet
  • Saksafon
  • Trompet
  • Trombon
  • Tuba
  • Bateri

 • Görsel Sanatlar
 • Sanat Bölümü öğrencilerine bütün sanat dallarından yararlanmayı sağlamak amacıyla anasınıflarından lise son sınıfına kadar bütün insan değerini benimseyerek çalışmalarını sürdürür. Müzik, Yaratıcı Drama, Halk Oyunları, Görsel Sanatlar derslerinden oluşan bölümümüzde öğrencilerimizin her bir branşı yaşayarak öğrenmesini istiyoruz, hedefliyoruz. Öğrencilerimizin anasınıfından itibaren tüm sanat dallarıyla ilgili yaptığımız ölçekler doğrultusunda yönlenmelerini sağlıyoruz.

  AMAÇLAR
  • Öğrencilerimizin sanat dallarından her hangi birini profesyonel olarak yapabilmesi,
  • Sonuç odaklı değil süreç odaklı çalışabilmeleri,
  • Yapılan ölçekler doğrultusunda yönlendirmeler yapılabilmesi,
  • Uğraşta bulunduğu sanat faaliyetini içselleştirebilmesi,
  • Dünya sanat kültüründen haberdar olabilmesi,
  • Ülkemizi temsil eden sanatçılarımızı bilmesi,
  • Sanatçı kimliğini benimseyebilmesi,
  • Yurt içi ve yurt dışı sanat yarışmalarına katılabilmesi,
  • Sanat dallarıyla ilgili kitap, makale vb. okuyup, yorumlayabilmesi,
  • Topluluk karşısında sanatını icra edebilmesi

 • İnovasyon
 • İnovasyon, birden fazla buluşu içerisine katarak yenilik yapmaktır. Süreç içerisinde yeni fikirleri (ürün, metot veya hizmet gibi) değer yaratan çıktılara dönüştürme eylemleridir. Bu eylemler özellikle son yıllarda hayatımızdaki sorunları gidermeye yönelik uygulamalar halinde karşımıza çıkmaktadır. Ortaokul kademesinde işlenen inovasyon dersinde de sorunları çözmek için yeni değerler üretilmektedir. Dersin diğer branşlar ile ilişkisi dikkate alındığında her öğrencinin günlük yaşamında dünyada yaşanan gelişmeleri gören, risk alabilen, yaratıcı, sorgulayıcı, iletişim kurabilen, işbirlikçi, 21. yüzyıl becerilerine sahip, farklı disiplinleri birleştirebilen ve üretken bireyler haline dönüşmesinde inovasyon dersi öncülük ermektedir. Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyan inovasyon dersi ve uygulamaları sayesinde okulların ve sınıfların çocuklara bilgi yüklenen yerler olmasıyla değil, hayal güçlerini geliştirdikleri yerler olmasıyla öne çıkmaktadır. 

  AMAÇLAR
  İnovasyon dersinde öğrencinin kendi kendini keşfetmesi sağlanmaktadır. 
  Öğrenciler yapılan uygulamalar ile hayatlarının gelecek döneminde hangi soruna odaklanacağını veya hangi mesleğe yöneleceklerini keşfetmektedir. 
  Mühendislik çalışmaları ile 2 boyuttan 3 boyuta geçişi, sorunların farklı çözüm yöntemleri olduğunu, bilgiyi günlük hayatta nasıl kullanacağını ve tasarım sürecini öğrenmektedir. 
  21. yy yaklaşımları ile bilgiyi hazır alması yerine bilgiyi inovasyon ile birleştirerek uygulamalara dönüştürmesi sağlanmaktadır. 
  Farklı üretim yöntemleri ile 3 boyutlu tasarım, insansız hava araçları teknolojilerini günlük hayat kullanabilmektedir. 
  Yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirliğin çevre uygulamaları, iklim değişikliği, temiz enerji, doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir üretim ve tüketim gibi başlıklar altında proje tasarlanması veya farkındalığın oluşması sağlanmaktadır. 
  Yeni nesil robot teknolojileri ile elektronik uygulamalarını birleştirerek proje tasarlamaktadır. 


   

Neden
Özel Sanko Okulları?
 • Modern derslikleri, spor alanları, laboratuvarı ve atölyeleri, 
 • Güçlü teknolojik alt yapısı, 
 • Sınıf düzeyi uzman öğretmenlik sistemi, 
 • Nitelikli akademik kadrosu, 
 • Sanat ve Spor alanlarına yetenek ölçeğiyle doğru yönlendirme, 
 • Üst düzey eğitim-öğretim programı 
 • Öğrenmeyi zenginleştirici etkinlikleri, 
 • Üst düzey yabancı dil eğitim-öğretim programı, 
 • Bütün insan yetiştirme amacıyla hazırlanmış ulusal ve uluslararası eğitim-öğretim programı, 
 • Ve daha birçoğu için…. 
Veli Yorumları
Mehmet Özer

Merhabalar, ben 1-A sınıfından Pelin Özerin babasıyım. Sene başında çocuğumuzu okula gönderme konusunda çok çekingen kalmıştık. Fakat Hülya hanım ile yaptığımız görüşme sonucu.. » Devamını Gör

Mehmet Özer

EYLEM AKINAL

Tıpkı yüz yüze eğitim verir gibi kararlı, istikrarlı ve dahası disiplinli davranan okulumuza teşekkür ederim. 1. sınıf öğrencisi kızımın okul ve okuma hevesi beni hep en heyec.. » Devamını Gör

EYLEM AKINAL

Zeynep Özer

1A sınıfımızın Güzel Yürekli Öğretmeni Sevgi Uğur’a uzaktan eğitimde hissettirdiği sevgisini, her bir çocuğun gelişimine göre yaklaşımını, ders sırasında ve her bir dersin son.. » Devamını Gör

Zeynep Özer

Saime Kutlu Altınbaş

Online okuma yazma nasıl ogretilir diye endişe ederken ikiz çocuklarıma emek, sabır ve birikimleriyle okuma yazmayı öğreten değerli ogretmenleriniz Fatma Sevin ve Baran Fırat .. » Devamını Gör

Saime Kutlu Altınbaş

Seda Karaşişek

Pandemide ilk okul 1. sınıfa başlayan kızım online eğitim ile 2 ay içerisinde okuma yazmayı öğrendi. Öğretmenimiz Sibel Doğan a çok teşekkür ederim. Bu süreçte tecrübesi,sevgi.. » Devamını Gör

Seda Karaşişek

Seda Karaşişek

Pandemi döneminde 1. sınıfa başlayan kızım için çok endişeliydim,okuma yazmayı nasıl öğrenecekleri konusunda tereddütlerim vardı. Ancak öğretmenimiz Sevgi Uğur ve onun deneyim.. » Devamını Gör

Seda Karaşişek

Tanıtım Filmimiz