Kapat
Anasınıfı
Anasınıfı
//

İlk Yıllar Programı

 • SANKO’da IB İlk Yıllar Programı (PYP)
 • Özel SANKO Okulları Mayıs 2022'de İlk Yıllar Programı'nı (PYP) uygulama yetkisi alarak IB Dünya Okulu olmuştur.
   
  İlk Yıllar Programı (PYP) sınıf içinde ve dışında çocukların eğitimini bir bütün olarak ele alarak yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş, araştıran-sorgulayan bireyler yetiştirmeyi amaçlayan uluslararası bir eğitim çerçevesidir/programıdır. 
   
  PYP:
  •    IB Öğrenen Profili aracılığıyla uluslararası bilinci teşvik eder
  •    Öğrencinin öğrenmede özne olmasını (söz hakkı, seçenek ve sahiplenme) teşvik eder.
  •    Öğrencileri, parçası oldukları yerel ve küresel topluluklarda olumlu bir fark yaratmak için eyleme geçen yaşam boyu öğrenenler olmaya hazırlar.
  •    Öğrenme ve öğretimde sorgulamaya dayalı bir yaklaşım kullanır
  •    Yerel ve küresel konuların ve sorunların derinlemesine anlaşılmasını sağlayan anlamlı, kavram temelli, derinlemesine sorgulamalar yoluyla gerçek hayatı yansıtır.
  •    Öğrencilere, eğitim hayatları ve yaşamları boyunca kullanacakları çok çeşitli disiplinlerüstü beceriler fırsatları sağlar.
  •    Öğrencileri PYP Sergisi aracılığıyla PYP eğitimlerinin doruk noktasını sergilemeye teşvik eder.
   
  İlk Yıllar Programı hakkında ve programın SANKO’da nasıl uygulandığı hakkında daha çok bilgi için lütfen aşağıdaki bölümleri ziyaret ediniz:

   

 • Uluslararası Bakalorya Hakkında
 • 1968 yılında İsviçre’nin Cenevre şehrinde kurulan Uluslararası Bakalorya, kâr amacı gütmeyen saygın bir uluslararası eğitim kuruluşudur. Varlık amacı, eğitim yoluyla dünyayı daha iyi ve barışçıl bir yer haline getirmektir. Bu amaç doğrultusunda 3-19 yaş aralığındaki çeşitli yaş gruplarına yönelik dört program sunmaktadır: 3-12 yaş aralığına yönelik İlk Yıllar Programı (PYP), 11-16 yaş aralığına yönelik Orta Yıllar Programı (MYP), 16-19 yaş aralığına yönelik Diploma Programı (DP) ve yine 16-19 yaş aralığına yönelik Kariyer Odaklı Program (CP). Bu programlar halen dünyanın 158 ülkesinde 5284 okulda uygulanmaktadır.

  Tüm IB programları:
  Her yaştan öğrenciyi eleştirel ve bağımsız düşünmeye ve ön kabullere meydan okumaya teşvik eder.
  Öğrencilere doğru soruları sormayı öğretmeye odaklanır.
  Araştırmalar ve dünyanın farklı yerlerindeki binlerce IB Dünya Okulu’ndan elde edilen deneyimlere dayalı kaliteli uygulamalar ışığında geliştirilir.
  Tüm öğrencileri yerel ve küresel bağlamları göz önünde bulundurmaya teşvik eder.
  Çok dilli öğrenciler yetiştirir.

  IB programlarını uygulamak isteyen okulların IB’den yetkilendirme alması zorunludur. IB Dünya Okulu olmak isteyen okullar iki yıl süren titiz bir yetkilendirme sürecinden geçerler. Bu kapsamda, eğitim öğretimin farklı alanlarına yönelik birçok standart ve uygulamayı başarıyla yerine getiren okullar IB Dünya Okulu unvanı alırlar.  

  IB’nin Misyonu:

  “Uluslararası Bakalorya; kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla, daha iyi ve daha barışçıl bir dünyanın yaratılmasına katkıda bulunacak araştıran-sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlar.

  Bu amaç doğrultusunda okullar, hükûmetler ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde zorlu uluslararası eğitim ve ölçme-değerlendirme programları geliştirir.

 • Programın Yapısı
 • PYP’nin müfredat tanımı, birbiriyle bağlantılı üç ögeden oluşmaktadır: 
      Ne öğrenmek istiyoruz? (yazılı müfredat)
      En iyi nasıl öğreniriz? (öğretilen müfredat)
      Ne öğrendiğimizi nasıl bileceğiz? (ölçülen müfredat)

  YAZILI MÜFREDAT: Ne öğrenmek istiyoruz?
  Neyin öğrenmeye değer olduğunu gösteren çerçevenin belirlenmesi. PYP’de temel bilgi ve becerileri edinme, kavramsal anlama geliştirilmesi, olumlu tutumlar benimseme ve sorumlu eylemlerde bulunma arasında bir denge oturtulmaya çalışılır. Yazılı müfredatta öğrenmenin temel öğeleri –bilgi, kavramlar, beceriler, tutumlar ve eylem- tanımlanır. Sanko MEB kazanımları İlk Yıllar Programı’nın çerçevesi içinde sunulur.

  PROGRAMIN  ÖGELERİ
  Bilgi:
  Öğrencilerin tecrübelerini ve mevcut anlamalarını göz önünde bulundurarak araştırmalarını, öğrenmelerini istediğimiz önemli ve alakalı içerik.

  Kavramlar: Derslerle ilintili olan ancak onları aşan ve öğrencilerin, tutarlı ve derin bir anlama edinmeleri için araştırmaları, yeniden keşfetmeleri gereken güçlü fikirler.

  Beceriler: Doğası gereği bir disipline has ya da disiplinlerüstü olan, değişen zorlu dünyada başarılı olmak için öğrencilerin sahip olmaları gereken yetenekler. (Bakınız Öğrenme Yaklaşımları)

  Eylem: Sorumlu eylem yoluyla sorumlu davranışta derinlemesine bir öğrenme olduğunun göstergesi, diğer temel ögelerin uygulandığının açık belirtisi.

  Öğrenciler programı oluşturan bu beş temel ögeyi, disiplinlerüstü 6 tema altında çalışırlar. Her sınıf seviyesinde her disiplinlerüstü tema için bir ünite olmak üzere toplamda altı sorgulama ünitesi olur. 

  DİSİPLİNLERÜSTÜ ALTI TEMA

  Kim olduğumuz: Benliğin doğasına yönelik bir sorgulama; inançlar ve değerler; kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık; aileler, arkadaşlar, topluluklar ve kültürler dâhil olmak üzere insan ilişkileri; haklar ve sorumluluklar; insan olmanın anlamı.

  Bulunduğumuz yer ve zaman: Mekân ve zaman içerisindeki yerimize yönelik bir sorgulama; kişisel geçmişler; evler ve yolculuklar; insanoğlunun buluşları, keşifleri ve göçleri; yerel ve küresel açılardan bireylerin ve medeniyetlerin arasındaki ilişkiler ve ara bağlantılar.

  Kendimizi ifade etme yollarımız: Fikirleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları ve değerleri nasıl keşfedip ifade ettiğimize dair bir sorgulama; yaratıcılığımız hakkında dönüşümlü düşünme, yaratıcılığımızı arttırma ve zevk alma yollarımız; estetiği takdir edişimiz.

  Dünyanın işleyişi: Doğal dünyaya ve yasalarına dair bir sorgulama; doğal dünya (fiziksel ve biyolojik) ve insan toplumları arasındaki etkileşim; insanların bilimsel ilkeleri anlayışlarını kullanış şekilleri; bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum ve çevre üzerindeki etkisi.

  Kendimizi düzenleme biçimimiz: İnsan yapımı sistemler ve topluluklar arasındaki bağlantılara dair bir sorgulama; kurumların yapısı ve işlevi; toplumsal karar alma; ekonomik faaliyetler ve bu faaliyetlerin insanoğlu ile çevre üzerindeki etkisi.

  Gezegeni paylaşma: Sınırlı kaynakları diğer insanlar ve canlılarla paylaşma mücadelesinde haklar ve sorumluluklara dair bir sorgulama; topluluklar ve toplulukların içindeki ve aralarındaki ilişkiler; eşit fırsatlara erişim, barış ve çatışma çözümü.

  ÖĞRETİLEN MÜFREDAT: En iyi nasıl öğreniriz?
  İyi sınıf uygulamalarının kuramı ve uygulanması. Öğretilen müfredat yazılı müfredatın eyleme geçilmiş halidir. Yazılı müfredatta belirlenen kazanımlar, sorgulayarak öğrenme yaklaşımı içinde çalışılır. Ünitenin çalışılması sırasında sorgulama döngüsünün adımları izlenir.


  ÖLÇÜLEN MÜFREDAT: Ne öğrendiğimizi nasıl bileceğiz?
  Etkili ölçme-değerlendirme kuramı ve uygulaması. Ölçme-değerlendirme, öğretimin ve öğrenmenin ayrılmaz parçasıdır. PYP’de ölçme-değerlendirmenin temel amacı, öğrenme sürecine dair geri bildirimde bulunmaktır. Ölçme-değerlendirme, öğrenci performansına dair bilgi toplamayı, bu bilgilerin analiz edilmesini ve elde edilen verilerin sonraki öğretim ve uygulamalara yön vermesini içerir. Öğrencilerin öğrenme sürecinin farklı aşamalarında ne bildiklerini, ne anladıklarını, neler yapabildiklerini ve nasıl hissettiklerini belirler.
  PYP’de ölçme-değerlendirmenin dört boyutu vardır: 
  •    Öğrenmenin izlenmesi
  •     Öğrenmenin belgelenmesi
  •     Öğrenmenin ölçümlenmesi 
  •    Öğrenmenin rapor edilmesi 

 • Öğrenenin Özne Olması
 • IB İlk Yıllar Programı’nın önemli amaçlarından biri de öğrencilerde özne olabilmeyi geliştirmektir. Özne olma öğrencilere öğrenmeleriyle ilgili olarak daha çok söz hakkı, seçenek ve sahiplenme fırsatı vermek olarak tanımlanabilir. Özne olan PYP öğrencileri inisiyatif alırlar, iradelerini kullanırlar, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alırlar ve öğrenmelerini sahiplenirler. Ayrıca, anlamlı ve amaçlı eylemler gerçekleştirirler yerel ve küresel toplumlara katkıda bulunmaya çalışırlar.
  Özne olmaya ile ilgili diğer bir önemli kavram öz-yeterlik kavramıdır. Bireyin “belirli neticeleri elde etmek için gerekli eylemleri planlama ve hayata geçirme becerisine sahip olduğuna,” inanması olarak tanımlanabilecek bu kavram, özne olmayla bütünleşmiştir çünkü öz-yeterlik duygusu ne kadar güçlüyse, kişinin özne olma olasılığı da o kadar fazla olacaktır (Bandura 1997). Öğretmenler, öğrenenin özne oluşunu ve öz-yeterliğin önemini kabul ettiklerinde, öğrenciler öğrenme sürecinin ortakları haline gelirler. Bu ortaklıkta öğretmenler, öğrencilerle birlikte çalışırlar; küçük gruplarla ve münferit öğrencilerle gerektiğince bir araya gelirler, öğrenmeyi denetler ve geri bildirim verirler.
  Özne olma becerisine sahip öğrenciler şu davranışları sergilerler:
  •  kendi öğrenmelerini yönlendirdiklerinde
  •  seçim/ler yaptıklarında
  •  görüşlerini dile getirdiklerinde
  •  sorular sorduklarında ve meraklarını ifade ettiklerinde
  •  anlamalarını paylaştıklarında
  •  yeni anlamlar inşa ettiklerinde
  •  öğrenme topluluğuna katılıp katkıda bulunduklarında.

 • IB Öğrenen Profili
 • IB Öğrenen Profili; IB’nin yetiştirmeyi amaçladığı ideal bireyi tanımlar. IB’nin tüm programlarında ortak unsurdur. Akademik başarının ötesine geçen insan kabiliyetlerini ve sorumluklarını temsil eden bu 10 özellik IB eğitiminin bütünsel doğasını yansıtır. Öğrenciler IB deneyimleri boyunca bu özellikleri geliştirmeye ve sergilemeye teşvik edilirler. 
  Bu özellikleri geliştirmenin ve sergilemenin, öğrencilerimizin kendilerine, başkalarına ve çevrelerindeki dünyaya saygı duyan, kendi hayatlarında ve başkalarının hayatlarında olumlu değişiklikler yaratmak için çalışan, uluslararası bilince sahip, etkin ve duyarlı bireyler olmalarına yardımcı olacağına inanıyoruz.
  SANKO’da IB Öğrenen Profili bilinçli ve planlı bir şekilde öğretilir. Okul topluluğundaki tüm yetişkinler öğrencilerin bu özellikleri geliştirmelerini desteklemekle sorumludurlar. Profil öğretiminin tüm unsurlarına entegre edilir. Bu özellikleri sergileyen öğrenciler kutlanır. Okul öğrencilerin bu özellikleri geliştirmesinde velilerle iş birliği içinde çalışır.

  IB öğrenenleri şu özelliklere sahip olmak için çalışırlar.
  ARAŞTIRAN-SORGULAYAN:
  Araştırma ve sorgulama için gerekli becerileri geliştirerek merakımızı besleriz. Tek başına ve diğerleriyle birlikte nasıl öğreneceğimizi biliriz. Şevkle öğrenir ve öğrenme sevgimizi yaşam boyu sürdürürüz.
  BİLGİLİ: Bilgiyi farklı disiplinlerin süzgecinden geçirerek kavramsal bir anlayışla kullanırız. Yerel ve küresel düzeyde önemli olan sorunlar ve fikirlerle ilgileniriz.
  DÜŞÜNEN: Karma­şık problemleri çözüme kavuşturabilmek için eleştirel ve yaratıcı dü­şünme becerilerini kullanırız. Gerekçeli ve etik kararlar almaya dönük inisiyatif kullanırız.
  İLETİŞİM KURAN: Kendimizi birden fazla dilde ve pek çok şekilde güvenle ve yaratıcı şekilde ifade ederiz. Diger bireylerin ve grupların bakış açılarını dikkatle dinleyerek etkili şekilde iş birligi yaparız.
  İLKELİ: Doğruluk ve dürüstlükle, güçlü bir hakkaniyet ve adalet anlayışıyla, tüm insanların haysiyetine ve haklarına saygı duyarak hareket ederiz. Eylemlerimizin ve sonuçlarının sorumluluğunu alırız.
  AÇIK GÖRÜŞLÜ: Diğerlerinin değerleri ve geleneklerinin yanı sıra kendi kültürlerimiz ve bireysel geçmişlerimize de değer veririz. Farklı bakış açıları arar, değerlendirir ve bu deneyimlerimizle olgunlaşırız.
  DUYARLI: Empati kurar, şefkat ve saygı gösteririz. Hizmet etme yükümlülüğüne inanır, diğerlerinin hayatında ve kendi çevremizdeki dünyada olumlu bir fark yaratmak için hareket ederiz.
  RİSKİ GÖZE ALAN: Belirsizliğe ihtiyat ve kararlılıkla yaklaşırız; yeni fikirler ve yenilikçi izlemler araştırmak için bağımsız ve ortaklaşa çalışırız. Zorluklar ve değişim karşısında becerikli ve dayanıklıyız.
  DENGELİ: Kendimizin ve başkalarının esenliğini sağlamak için yaşamımızın farklı yönleri (entelektüel, fiziksel ve duygusal) arasında denge kurmanın önemini biliriz. Diğer insanlarla ve yaşadığımız dünyayla olan dayanışmamızın farkındayız.
  DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNEN: Dünyayı, kendi fikir ve deneyimlerimizi derinlemesine düşünürüz. Öğrenme ve kişisel gelişimimizi desteklemek amacıyla güçlü ve güçsüz yanlarımızı anlamak için çaba sarf ederiz.
  Bu özelliklerle beraber öğrenciler değer bilme, bağlılık, güven, iş birliği, yaratıcılık, merak, empati, şevk, bağımsız davranma, doğruluk, saygı ve hoşgörü gibi tutumları geliştirme fırsatları sunulur. 
   

 • Sorgulama
 • Sorgulama İlk Yıllar Programı’nın en önemli pedagojik yaklaşımıdır. Bu yaklaşım öğrencileri aktif şekilde kendi öğrenmelerine dahil eder. Öğrencileri özne olmaya teşvik eder (söz hakkı, seçenek ve sahiplenme). PYP okullarında sorgulama amaçlı ve otantiktir, öğrencilerin mevcut bilgilerinin ve yaşam deneyimlerinin üzerine koyarak ilerler. Program boyunca öğrencilere her gün merak etme, sorular sorma, yaratma, keşfetme, uygulama, fikirler ve varsayımları test etme, analiz etme, yorumlama, sonuçlar çıkarma, anlam inşa etme fırsatları verilir. Öğrenciler öğrenmeleri ve gelişimleri üzerinde dönüşümlü düşünmeye teşvik edilirler. Son olarak, öğrenmeleri sonucunda eyleme geçmeye yönlendirilirler. Sorgulama sürecinde öğrenciler öğrenme yaklaşımlarını ve öğrenen profilinin özelliklerini geliştirirler ve uygularlar. 
  Öğrenciler sorgulama yoluyla mevcut anlamalarından yeni ve daha derin anlamalara ulaşırlar. Sorgulama süreci şu davranışları içerir: 
  • keşfetme, merak etme ve soru sorma
  • deneyler yapma ve olasılıklarla oynama
  • önceki öğrenmelerle yeni öğrenme arasında bağlantılar kurma
  • tahminlerde bulunma ve ne olacağını görmek için amaçlı bir şekilde eyleme geçme
  • veri toplama ve bulguları raporlama
  • mevcut fikirlere açıklık getirme ve olaylara ilişkin algıları yeniden değerlendirme
  • kavramsal anlamaları daha da derinleştirmek için kavramları uygulama
  • araştırma yapma ve bilgi arama
  • teoriler oluşturma ve onları test etme
  • problemleri çeşitli şekillerde çözme
  • bir duruş/taraf belirleme ve savunma.

   

 • Kavramlar
 • “Kavram temelli araştırma-sorgulama, anlam ve anlayışı destekleyen güçlü bir öğrenme aracıdır ve öğrencileri önemli fikirlerle ilgilenmeye iter.”

  “Kavramlar, güçlü, geniş ve soyut düzenleyici fikirleridir; bu fikirler disiplinlerüstü ya da ders temelli olabilir.”

  Bilmek öğrenilen bir şeyi bellekten çağırmayı, yani hatırlamayı gerektirirken, anlamak öğrenilen şeyi uygulayabilmeyi veya farklı bağlamlara veya durumlara transfer edebilmeyi gerektirir. Yani, anlama öğrenmenin derin halidir. Oysa, bilgi kolayca unutulabilir. İlk Yıllar Programı anahtar kavramları ve bağlantılı kavramları geliştirme ve kullanma fırsatları vererek öğrencilerde kalıcı anlamalar geliştirmeyi amaçlar. 
  Kavram temelli araştırma-sorgulama, anlam ve anlayışı destekleyen güçlü bir öğrenme aracıdır. Öğrencileri önemli fikirleri çalışmaya iter. Programının felsefesinin merkezinde yer alır.
  Kavram, büyük fikirlerdir. Başka bir deyişle kavramlar, belli bir kaynak, ders alanı ya da bulunulan yere göre değişiklik göstermeyen veya bunlar tarafından sınırlandırılmayan kalıcı fikirler ve ilkelerdir denilebilir. Kavramlar, (ansiklopedik) bilgiler ve becerilerden oluşan “iki boyutlu” müfredatlara derinlik ve zorluk katarlar. 
  Kavramlar şu konularda yardımcı olur:
  • bir konunun özünü keşfetme
  • müfredata bütünlük (tutarlılık) katma
  • disipliner anlamayı derinleştirme
  • karmaşık fikirleri çalışabilmek için kapasite oluşturma
  • derslerin kendi içinde, dersler arasında ve derslerin ötesinde anlamalar inşa etme
  • öğrenmeyi yeni bağlamlara entegre etme ve aktarma
   

 • Öğrenme Yaklaşımları
 • “Öğrenmeyi öğrenmenin” eğitim öğretimin en önemli amaçlarından biri olduğuna inanan IB, Öğrenme Yaklaşımları olarak isimlendirilen bir dizi yaşam becerisi belirlemiştir: Düşünme Becerileri, Araştırma Becerileri, İletişim Becerileri, Öz-yönetim Becerileri ve Sosyal Beceriler. Beş kategorideki birbiriyle bağlantılı bu beceriler ve ilgili alt becerileri, her yaştaki öğrenciyi kendini yönetebilen öğrenenler hâline gelmeleri için destekler. Bu beceriler PYP okullarında açık ve kapalı biçimlerde öğretilir. 
  Öğrenme yaklaşımlarını ve Öğrenen Profili özelliklerini geliştirmiş öğrenciler artık kendini yönetebilen bireyler haline gelirler. Kendini yönetebilen öğrenenler, kendi öğrenmelerinin öznesi konumundadırlar. 
  Şunları nasıl yapacaklarını bilirler:
  • öğrenme hedefleri belirlemek
  • açık uçlu sorular sormak
  • motivasyon ve azim göstermek
  • başarı üzerine dönüşümlü düşünmek
  • farklı öğrenme süreçlerini denemek
  • öğrenirken öz değerlendirme yapmak
  • gerekli olduğu durumlarda öğrenme süreçlerini uyarlamak
  (Zimmerman ve Schunk 2001; de Bruin ve diğerleri 2012; Wolters 2011).

  Düşünme Becerileri 

  •    Eleştirel düşünme becerileri (konu ve fikirlerin çözümlenmesi ve değerlendirilmesi)
  •    Yaratıcı düşünme becerileri (özgün fikirlerin geliştirilmesi ve yeni bakış açılarının değerlendirilmesi)
  •    Transfer becerileri (çoklu bağlamlarda becerilerin ve bilginin kullanımı)
  •    Dönüşümlü düşünme/üst-bilişsel beceriler (öğrenme sürecinin (yeniden) değerlendirilmesi)


  Araştırma Becerileri 

  •    Bilgi okur-yazarlığı becerileri (oluşturma ve planlama, veri toplama ve kaydetme, sentezleme ve yorumlama, değerlendirme ve iletişimini yapma)
  •    Medya okur-yazarlığı becerileri (fikir ve bilgiyi kullanmak ve oluşturmak için medyayla etkileşime girme)
  •    Medyanın/bilginin etik kullanımı (sosyal ve etik teknolojinin anlaşılması ve uygulanması)


  İletişim Becerileri 

  •    Bilgi alışverişi becerileri (dinleme, yorumlama, konuşma)
  •    Okur-yazarlık becerileri (bilgi toplama ve iletme için okuma, yazma ve dilin kullanımı)
  •    Bilişim becerileri (bilgi toplama, soruşturma-araştırma ve iletme için teknolojinin kullanımı)


  Sosyal Beceriler    

  •    Kişiler arası pozitif ilişkiler ve iş birliği geliştirme (öz-denetimin kullanımı, aksiliklerin yönetilmesi, akranların desteklenmesi)
  •    Sosyal-duygusal zekanın geliştirilmesi


  Öz-yönetim Becerileri 

   •    Organizasyon becerileri (zamanı ve görevleri etkili şekilde yönetme)
  •    Zihin durumları (bilinçli farkındalık, azim, duygu yönetimi, öz-motivasyon, dayanıklılık)
   

 • Öğretim Yaklaşımları
 • Tüm IB programlarında öğretimin temelinde aynı altı yaklaşım yatar. Bu yaklaşımlar bilinçli olarak geneldir. Öğretmenlere kendi özel bağlamlarını ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde yansıtan stratejileri seçme esnekliğini vermek üzere tasarlanmışlardır.

  Tüm IB programlarında öğretim:
  Araştırma-sorgulamaya dayanır. Öğrencilerin kendi bilgilerini bulmalarına ve kendi anlayışlarını inşa etmelerine büyük önem verilir.
  Kavramları anlamaya odaklıdır. Kavramlar hem disipliner anlayışı derinleştirmek hem de öğrencilerin bağlantılar kurmasına ve öğrenmeyi yeni bağlamlara aktarmasına yardımcı olmak için araştırılırlar.
  Yerel ve küresel bağlamlarda geliştirilir. Öğretim gerçek hayattan bağlamlar ve örnekler kullanır ve öğrenciler yeni bilgiyi kendi deneyimleriyle ve etraflarındaki dünyayla bağlantı kurarak değerlendirme konusunda teşvik edilirler.
  Verimli ekip çalışması ve iş birliğine odaklıdır. Öğrenciler arasında ekip çalışması ve iş birliğinin teşvik edilmesinin yanı sıra, öğretmenlerle öğrenciler arasında iş birliğine dayalı ilişki de teşvik edilir.
  Kapsayıcıdır ve farklılığa değer verir. Öğretim kapsayıcıdır ve farklılığa değer verir. Öğrencilerin kimliklerini dikkate alır ve her öğrencinin uygun kişisel hedefler geliştirmesini ve bunların peşinde koşmasını mümkün kılan öğrenme fırsatları yaratmayı hedefler.
  Değerlendirmeyi yol gösterici olarak kullanır. Değerlendirme öğrenmeyi ölçmenin yanı sıra öğrenmeyi desteklemekte de çok önemli rol oynar. Bu yaklaşım ayrıca öğrencilere etkili geri bildirim sağlamanın üstlendiği önemli rolün de farkındadır.
   

 • Eylem
 • PYP’de öğrenciler öğrenmelerinin sonucunda anlamlı ve amaçlı eylemler gerçekleştirmeye teşvik edilirler. Öğrenciler bireysel veya birlikte çalışarak yerel ve küresel toplumlarında fark yaratmaya çalışırlar. Eylem, özne olmayla, IB Öğrenen Profili ile ve uluslararası bilince sahip olmayla yakından bağlantılıdır. Eylem aracılığıyla öğrenciler, yerel ve küresel topluluklara karşı aidiyet hissi geliştirirler. Meselelerin birbirleriyle bağlantılı ve birbirine bağımlı olduğunu anlar, kabul eder ve bunu çoklu bakış açılarıyla ele alırlar (Oxfam 2015 ve 2015, UNESCO 2015).  Eylemin özgün ve anlamlı olması ve öğrenci tarafından başlatılması beklenir. Eylem herhangi bir zaman diliminde gerçekleşebilir. Kısa ya da uzun vadeli olabilir. Eylem; katılım, taraftarlık, sosyal adalet, sosyal girişimcilik ya da yaşam tarzı seçimleri gibi şekiller alabilir. Davranış yönünden, tutumda değişiklik, gelecekte hayata geçirilecek bir düşünce veya plan, kişinin kendisine, başkalarına ve çevreye karşı sorumluluğunun ve saygısının gösterimi, toplum için çalışan bir gençlik derneğinin veya grubunun lideri olma veya o gruba katılma, okulun veya toplumun karar verme sürecine dahil olma veya yerel ve küresel toplumlarda alınacak kararlarla ilgili tepkisini (destek veya karşıtlık) ortaya koyma veya dile getirme birer eylemdir.  
  EYLEM ÇEŞİTLERİ
  Katılım: 
  Öğrenme topluluğuna etkin katılım göstermek ve hem bireyler hem de grup üyeleri olarak katkıda bulunmak konusunda taahhüt ortaya koymak.

  Örnekler şu şekildedir:
  • uygun seçimler yapmak ve kişisel öğrenme ve eylemler için sorumluluk almak
  • öğretmenler ve akranlarla ortaklaşa çalışarak toplu eylem için plan yapmak, sunmak, üzerinde dönüşümlü düşünmek, uyarlamak ve katkıda bulunmak
  • tartışmalara ve öğrenme deneyimlerine katkıda bulunmak
  • akranlar ve/veya aileyle eyleme geçmek için fırsatlarla ilgili farkındalık oluşturmak
  • sınıf, okul ve topluluk projelerine katılmak
  • demokratik süreçlerin farkında olmak ve karar alma sürecinde yer almak
  • sınıfta ya da okul toplantılarında toplu şekilde sesini duyurmak.

  Taraftarlık: Acık bir şekilde olumlu sosyal, çevresel ya da siyasi değişimi desteklemek için bireysel ya da toplu olarak eyleme geçmek.

  Örnekler şu şekildedir:
  • öğrenme topluluğunda akranların desteklenmesi
  • başkalarıyla, örneğin, akranlarla, okul yönetimiyle, yerel ya da küresel topluluk kuruluşlarıyla fikirlerin paylaşılması
  • başkaları adına gerekçeli argümanlar sunma
  • sınıfta, okulda, yerel topluluk düzeyinde ve ötesinde öğrenci temsilcisi rolünü üstlenme
  • olumlu değişim için kampanya başlatma ya da kampanyanın bir parçası olma.

  Sosyal adalet: İnsan hakları, eşitlik ve dürüstlük konularında olumlu değişim için eyleme geçme. Toplum bünyesindeki avantajlar ve dezavantajlar konusunda, sosyal esenlik ve herkes için adalet konularında kaygı duymak.

  Örnekler şu şekildedir:
  • adil olma meselelerinin farklı açılardan irdelenmesi
  • varsayımlara ve genellemelere meydan okuma
  • yerel ve küresel topluluktaki zorluklar ve fırsatların farkında olma ve bunları daha detaylı sorgulama
  • topluluğun ihtiyaçlarını karşılamak için gönüllü olma 
  • olumlu sosyal değişim içeren deneyimler konusunda dönüşümlü düşünme
  • olası kararlar ve eylemlerin etik sonuçları konusunda dönüşümlü düşünme.

  Sosyal girişimcilik: Yerel, ulusal ve küresel toplulukların ihtiyaçlarına yanıt vererek olumlu sosyal değişimi desteklemek; yenilikçi, becerikli ve sürdürülebilir şekillerde zorlukları ve fırsatları tanımlamak ve ele almak için önceden edinilmiş bilgileri ve becerileri uygulamak.

  Örnekler şu şekildedir:
  • tanımlanmış meseleleri ele almak için modeller ve çözümler tasarlamak, planlamak ve geliştirmek
  • öğrenme topluluğu üzerinde olumlu etkisi olan projeler başlatmak ve sürdürmek (örneğin, akranlara özel ders vermek ve danışmanlık yapmak, geri dönüşüm sistemleri, bahçe kulübü, okula yürüyüş güzergahı haritaları, bir girişim başlatmak ve sürdürmek)
  • yerel ve küresel projeleri ve girişimleri desteklemek için şirketlerle, kurumlarla ve diğer topluluk ortaklarıyla bağlantılar kurmak

  Yaşam tarzı seçimleri: Öğrenme sonucunda olumlu yaşam tarzı değişiklikleri yapmak.

  Örnekler şu şekildedir:
  • kişisel, sosyal ve fiziksel sağlık ve esenliğe katkıda bulunan faktörleri göz önünde bulundurmak ve bu faktörlere göre harekete geçmek
  • diğerleriyle olan etkileşimler ve ilişkiler için sorumluluk almak
  • kişisel seçimlerin yerel ve küresel ortamlara olan etkisi üzerine dönüşümlü düşünmek
  • sorumlu ve sürdürülebilir tüketimle ilgilenmek (örneğin, yiyecek, enerji, su, malzeme kullanımı gibi konularda bilinçli kararlar verme).
  • tüketici eylemciliği ile ilgili meseleleri ele almak (örneğin, kurumsal sorumluluk, ürün güvenliği, çalışan hakları, ahlak kuralları gibi konularda dönüşümlü düşünme)

 • PYP’de Ölçme-Değerlendirme
 • Bir PYP okulunda değerlendirmenin amacı
  Değerlendirmenin amacı bilgi, kavram ve becerilerin öğrenilmesi ve öğretilmesine yön verecek geribildirim sunmaktır. Öğrenciler ve öğretmenler ölçme-değerlendirmeyi öğrencilerin öğrenmede kaydettikleri ilerlemeyi izlemek ve öğrenmenin sonraki adımlarına yönelik düzenlemeler yapmak için kullanırlar. Değerlendirme, öğrenciler ve öğretmenler tarafından öğrencilerin öğrenme ilerlemesini ve belirlenen öğrenme hedeflerine yönelik süreci izlemek ve her çocuğun öğrenimindeki sonraki adımlar için gereken ayarlamaları yapmak için kullanılır. SANKO’da ölçme-değerlendirme uygulamaları öğrencilerin özne olmayı (söz hakkı, seçenek ve aidiyet) geliştirecekleri fırsatlar sunar. Bunun için:
  Öğretmenleriyle ve akranlarıyla birlikte bireysel ve grup hedefleri ve başarı kriterleri belirlerler
  öğrenme hedeflerine yönelik ilerlemeleri hakkında ve öğrenme süreci üzerinde dönüşümlü düşünürler
  öğrendiklerini gösteren kanıtlar bulurlar
  kendilerine verilen geribildirimleri ve ölçme-değerlendirmeden elde edilen bilgileri kullanarak öğrenmelerinin sonraki adımları belirlerler ve öğrenme süreçlerinde ayarlamalar ve düzenlemeler yaparlar 
  Öğrenmelerini ve öğrenme sürecinin başkalarıyla paylaşırlar

  PYP’de ölçme-değerlendirme süreklidir. Öğrenmenin öncesinde veya sonrasında gerçekleşen tek seferlik bir uygulama değildir. 
   
  Etkili değerlendirmenin özellikleri
  • Özgün olma:
  Öğrenci katılımını teşvik etmek için gerçek dünyayla bağlantılar kurulmasını destekler.
  • Açık ve kesin olma: Arzu edilen öğrenme hedefleri, başarı ölçütleri ve öğrencilerin öğrenmek için kullandıkları süreç buna dahildir.
  • Çeşitlilik gösterme: Öğrencilerin öğrenmesiyle ilgili tam görüntüyü oluşturmak için daha çeşitli araçlar ve amaca uygun stratejiler kullanır.
  • Gelişimsel olma: Öğrencinin başkalarına kıyasla olan performansına odaklanmak yerine her öğrencinin kendi gelişmesine odaklanır.
  • İşbirliği yapma: Ölçme-değerlendirmenin geliştirilmesi ve değerlendirme sürecine hem öğretmenleri hem de öğrencileri katar.
  • Etkileşimli olma: Değerlendirme, öğrenme hakkında süregelen ve yinelemeli diyaloglardan oluşur.
  • İleriyi bilgilendirmek için geri bildirim kullanma: Gelecekteki öğrenmeyi desteklemekte bilinmesi gerekenler için mevcut öğrenme hakkında geri bildirim sunar ve öğrencilerin motivasyonunu yükseltir. 

 • SANKO Sorgulama Programı
 • PYP Sergisi
 • Sergi Nedir?
  İlk Yıllar Programı (PYP) sergisi bir PYP öğrencisinin hayatında önemli bir olaydır. Programın son yılında gerçekleştirilen bu büyük çalışmada öğrenci PYP eğitimi boyunca edindiği bilgileri ve becerileri sentezleme ve kullanma fırsatı bulur. Buna IB Öğrenen Profili özellikleri, anahtar kavramlar, sorgulama becerileri, öğrenme yaklaşımları (ATL) ve eylem dahildir. 

  Öğrenciler gruplar halinde çalışarak yerel, ulusal veya küresel öneme sahip bir sorun veya mesele seçerler, araştırıp sorgularlar ve o soruna yönelik çözümler sunarlar. Soruna ilgili eylemler planlarlar ve hayata geçirirler. Öğrenciler sergi sonunda çalışmalarını ve öğrenme süreçlerini okul topluluğunun tüm üyeleriyle paylaşırlar. 

  Sergi boyunca öğretmenler ve mentorlar öğrencilere rehberlik ederler. Serginin tüm aşamaları eşit derecede önemli olsa da sürece özel önem verilir.

  Sergi Süreci Şu Adımları İçerir:
  Araştırılacak sorunun veya meselenin belirlenmesi
  Seçilen konuya yönelik ana fikir ve sorgulama hatlarını belirlenmesi
  Seçilen konunun araştırılması
  Seçilen konuyla ilgili eyleme geçilmesi
  Sergi gününün planlanması
  Sergi gününün gerçekleştirilmesi
  Sergi üzerinde dönüşümlü düşünme

  Serginin Temel Özellikleri
  En üst düzeydeki PYP deneyimi olarak serginin, programın tüm temel özelliklerini yansıtması gereklilik arz eder. Bu nedenden ötürü, serginin şu işlevlere sahip olması gerekir:
  PYP ile ilgili yaptıkları tüm çalışmalar sırasında gelişmekte olan IB öğrenen profilinin niteliklerini sergileme fırsatının öğrencilere tanınması.
  Tüm anahtar kavramların sürece dahil edilmesi; anahtar kavramların anlaşıldığı, sorgulama süreci boyunca sorulan anahtar soruların uygulamaya yansıtılmasıyla gözler önüne serilmelidir.
  Altı disiplinlerüstü temanın tümünün çeşitli açılarının bir araya getirilmesi.
  Öğrencilerin, disiplinlerüstü becerilerin beş ana başlığının tümünde yer alan becerileri kullanmasının zorunlu tutulması (PYP’yi Gerçekleştirmek: Uluslararası İlköğretim için Müfredat Çerçevesi, 2007, Şekil 8’e bakınız); Öğrenciler sergi sorgulamalarında yer alan tüm disiplinlerüstü beceri alanlarındaki becerileri
  geliştirip uygulama fırsatına sahip olmalıdır.

  Serginin Amaçları
  Öğrencilerin derinlemesine, ortaklaşa yürütülen bir sorgulamanın içine girmesi
  Öğrencilere kendi öğrenmeleri için bağımsızlıklarını ve sorumluluklarını sergileme fırsatının tanınması
  Öğrencilere çoklu bakış açılarını keşfetmeleri için fırsat tanınması
  Öğrencilerin daha önceki yıllarda öğrendiklerini sentezlemesi ve kullanması ve de PYP süresince kat ettikleri mesafeye dair dönüşümlü düşünmesi
  Öğrencilerin anlamalarının değerlendirilmesi için uygun bir sürecin sunulması
  Öğrencilerin öğrenmelerinin neticesinde nasıl harekete geçebileceklerinin sergilenmesi
  PYP’nin temel öğelerini bir araya getiren ortaklaşa bir deneyim çevresinde öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin ve okul topluluğunun diğer üyelerinin toplanması
  Öğrenenlerin ilköğretimden ortaöğretime/lise öğretimine geçişlerinin kutlanması.

 • Okul Dil Politikası
 • Okul Ölçme-Değerlendirme Politikası
 • Kaynaklar
 • •    Making the PYP happen: a curriculum framework for international primary education. (2009). Cardiff, Wales: International Baccalaureate organization.
  •    PYP: From Principles into Practice. (2018). Cardiff, Wales: International Baccalaureate Organization.
  •    What is an IB Education? (2012). Cardiff, Wales: International Baccalaureate Organization 
  •    International Baccalaureate Organization: https://www.ibo.org/

   

Neden
Özel Sanko Okulları?
 • Modern derslikleri, spor alanları, laboratuvarı ve atölyeleri, 
 • Güçlü teknolojik alt yapısı, 
 • Sınıf düzeyi uzman öğretmenlik sistemi, 
 • Nitelikli akademik kadrosu, 
 • Sanat ve Spor alanlarına yetenek ölçeğiyle doğru yönlendirme, 
 • Üst düzey eğitim-öğretim programı 
 • Öğrenmeyi zenginleştirici etkinlikleri, 
 • Üst düzey yabancı dil eğitim-öğretim programı, 
 • Bütün insan yetiştirme amacıyla hazırlanmış ulusal ve uluslararası eğitim-öğretim programı, 
 • Ve daha birçoğu için…. 
Veli Yorumları
Mehmet Özer

Merhabalar, ben 1-A sınıfından Pelin Özerin babasıyım. Sene başında çocuğumuzu okula gönderme konusunda çok çekingen kalmıştık. Fakat Hülya hanım ile yaptığımız görüşme sonucu.. » Devamını Gör

Mehmet Özer

EYLEM AKINAL

Tıpkı yüz yüze eğitim verir gibi kararlı, istikrarlı ve dahası disiplinli davranan okulumuza teşekkür ederim. 1. sınıf öğrencisi kızımın okul ve okuma hevesi beni hep en heyec.. » Devamını Gör

EYLEM AKINAL

Zeynep Özer

1A sınıfımızın Güzel Yürekli Öğretmeni Sevgi Uğur’a uzaktan eğitimde hissettirdiği sevgisini, her bir çocuğun gelişimine göre yaklaşımını, ders sırasında ve her bir dersin son.. » Devamını Gör

Zeynep Özer

Saime Kutlu Altınbaş

Online okuma yazma nasıl ogretilir diye endişe ederken ikiz çocuklarıma emek, sabır ve birikimleriyle okuma yazmayı öğreten değerli ogretmenleriniz Fatma Sevin ve Baran Fırat .. » Devamını Gör

Saime Kutlu Altınbaş

Seda Karaşişek

Pandemide ilk okul 1. sınıfa başlayan kızım online eğitim ile 2 ay içerisinde okuma yazmayı öğrendi. Öğretmenimiz Sibel Doğan a çok teşekkür ederim. Bu süreçte tecrübesi,sevgi.. » Devamını Gör

Seda Karaşişek

Seda Karaşişek

Pandemi döneminde 1. sınıfa başlayan kızım için çok endişeliydim,okuma yazmayı nasıl öğrenecekleri konusunda tereddütlerim vardı. Ancak öğretmenimiz Sevgi Uğur ve onun deneyim.. » Devamını Gör

Seda Karaşişek

Tanıtım Filmimiz